Skip to main content

Full text of "Evliyalar Şehri Adıyaman"

See other formats


Evliyalar §ehri 
Adiyaman Abdulhalim Durma Yazar Hakkmda 

1951 Manisa dogumlu. 1976 'da Istanbul 
Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Psikoloji 
Boliimunden mezun oldu. Ogretmen olarak 
Erzurum, Karabiik, Afyon-Sandikh, Manisa- 
Gordes, ve Amasya-Suluova'da gorev yapti. 
2005 'te emekliye ayrilan Abdulhalim Durma 
'Evliyalar §ehri' adiyla bir kitap dizisi 
hazirlamaya basladi. Elinizdeki kitaptan once 
Amasya, Kastamonu, Afyonkarahisar, 

Isparta, Tokat, Samsun ve Sivas'i yaymlayan 
yazarm hazirlanmakta olan son kitabi Malatya 
ile ilgili. 

Yazarm aynca, Din Psikolojisi ve Kisilik 
isimleriyle ebook formatmda iki terciimesi ile 
Kadi Kizi adiyla bir roman cahsmasi vardir. ISBN 
978-9944-0466-7-1 

Dizgi 
Abdulhalim Durma 

Kapak Tasanmi 
Abdulhalim Durma 

Baski Yeri ve Yih 

Yenigiin Matbaacihk San. Tic. Ltd. Sti. Turgut Ozal Bulvan 
No. 53/1 Iskitler/ Ankara 

Tel-: 0312 384 6183-84 Bu kitabm butiin haklan Abdulhalim Durma'ya aittir. Hicbir 

§ekilde kopyalanamaz, cogaltilamaz ve yayimlanamaz. 

Kaynak gosterilmek §arti ile almti yapilabilir. 

1000 Adet basilmi§tir 

2011 I^indekiler 

Adiyaman Evliyalan 1 

Ve Digerleri 21 

Besni Evliyalan 60 

Celikhan Evliyalan 84 

Gerger Evliyalan 88 

G61ba§i Evliyalan 94 

Kahta Evliyalan 98 

Samsat Evliyalan 127 

Tut Evliyalan 133 

Adiyaman' da Nak§ibendilik 137 

Dizin 142 

KaynakQa 146 Adiyaman Evliyalari Eski ismi 'Hisn-i Mansur' olan sehrin adinin Emevi 
kumandani Mansur b. Cavena'ya ya da Abbasi halifesi Ebu 
Cafer el-Mansur'a izafetle verildigi ileri suriilur 1 . 8. 
Yiizyilda kurulan kente, Emevi komutam Mansur b. Cavena 
tarafmdan bir kale yaptinhr. Evliya £elebi, bu kalenin kiiciik 
ama gayet cetin bir kale oldugunu, Misir halifelerinin, 
siirgiin edecekleri kimseleri buraya siiriip hapsettiklerini 
kaydeder. Bizans saldinlarma karsi yapilan bu uc kapih kale, 
daha sonra Abbasi Halifesi Harun Resid doneminde 
onanlmissa da gunumiizde yikmti haldedir 2 . Muslumanlar 
tarafmdan asil fetih hareketleri 670' e dogru 
gerceklestirilirerek 'Mansur'un Kalesi', Samsat, Besni ve 
cevresi ele gecirilir. X. asirda Bizanshlarm eline gecen 
Adiyaman ve yoresine Turklerin ilk girisi, XL yiizyilm 
ikinci yansmdan itibaren olur. Daha sonra Mogol, 
Akkoyunlu, Dulkadir Beyligi ve Memlukru idarelerinde 
kalan sehrin Osmanh hakimiyetine ilk girisi ise, I. Beyazid 
donemindedir. 1515'te Diyarbekir'in fethi sirasmda da 1 Yusuf Hala^oglu, Adiyaman, TDV Islam Ansiklopedisi 

ARSLAN Ramazan, XIX. Yiizyilda His-m Mansur, Behisni, 
Gerger ve Kahta'nin Sosyal ve Iktisadi Durumu, Doktora Tezi, 
Cumhuriyet Uni., Sivas, 2009 Yavuz Sultan Selim tarafmdan kesin olarak Osmanh 
topraklarma katihr. 

Daha once 1938'de Adliyeye satilmis olan ve 7044 
sayih kanunla maliye hazinesinden Vakiflar Genel 
Mudiirliigiine 1972 yilmda tekrar intikal eden, eskiden 32 yil 
boyunca kapah cezaevi olarak kullanildigi i9in Hapishane 
Camii diye de amlan Alaybey Vakfmdan Musalla Camii, 
nihayette tekrar onanlip ibadete acilmis olup, Adiyaman'm 
en eski camilerindendir. Arap tarzi mimarisiyle Selcuklular 
zamamnda insa edilen ve biitiin duvarlan 130 cm. eninde 
olan caminin ic kisimlan ortacag sanat anlayisim yansitir. 
Rivayete gore Alparslan'm Anadolu'yu fethini miiteakip 
yaptirdigi ilk eserlerdendir. 

Besni'nin bir nahiyesi iken 1519'dan itibaren Gerger, 
Kahta ve Besni ile birlikte Maras eyaletine bagh sancaklar 
arasmda yer alan Hisn-i Mansur, 1531'de Elbistan sancagma 
baglamr. 1563'te tekrar Maras'a baglanan sehrin 1519'da 
yapilan tahrirde Musliiman niifusu 1000 dolaymda, 
gayrimuslim niifusu ise 400 civarmdadir 3 . Bu ilk Osmanh 
tahririne gore kasabada su mahalleler bulunmaktadir. Pasa 
Sevindik Mescidi, Eslemez Bey Camii, Haci Cafer Bey 
Camii, Mustafa Mescidi, Halevi Mescidi, ve Sehrekiistii 
Mahalleleri. 1530 yilma ait tahrirde, Hisn-i Mansur'daki 
vakiflarm da kaydedilmis oldugu goriiliir. Bunlardan Ziyaret 
koyiinde bir zaviyesi oldugu bildirilen Ebu Zer el-Gifari ve 
onunla birlikte sehid oldugu defterde kaydedilen Nureddin 
Dede ile Musa Baba zaviyeleri ve vakiflan, Durak b. 3 Yusuf Hala?oglu, a.g.m Alaiiddevle Bey Camii 4 , §eyh Abdurrahman Erzincani 
Mescidi ve Zaviyesi, Eslemez Bey Zaviyesi, Haci Musa 
Zaviyesi, Ebu'l Vefa Zaviyesi, Gurgan Dede Zaviyesi, 
Canakci Dede Zaviyesi vakiflan ve Mahmud Ensari tiirbesi 
vakiflan sayilabilir. 

Nuran Cetin cahsmasmda 5 , Abdiilgani Baba 

tiirbesinin sehir merkezinde olup Aktar Pazan, Carsi Camii 
sokakta, Carsi Camii icinde oldugunu kaydeder 6 . Yesil 
ortiilerle kaph olup, basmda Turk bayragi ve biiyiik bir 4 Diger adiyla Ulu Caminin banisi Sultan Alaiiddevle Bozkurt 

Bey (1480-1515) Dulkadirogullan Hiikiimdan. Osmanh Padi§ahi 
II. Bayezid'in kayinpederi olan Bozkurt Bey Yavuz Sultan Selim 
Han'm annesi Giilbahar Hatun'un babasidir. Onceleri damadi II. 
Bayezid ile beraber hareket etti. Ancak sonralan Yavuz Sultan 
Selim zamaninda Memluklar'a yana§ti. Osmanh Devleti'nin yerine 
atadigi karde§i Sah Budak Bey'i Memluklar'in yardimi ile yendi. 
Bu sava§tan sonra karde§i Sah Budak Bey Kahire'ye gonderilerek 
idam edildi. 

5 CETIN Nuran, Adiyaman ill ve Cevresindeki Manevi Halk 
inanflannin Dinler Tarihi Acisindan Degerlendirilmesi, Yiiksek 
Lisans Tezi, Selcuk Uni., Konya, 2007 

6 Diger adi Haci Abdulgani olan cami, vakfiyesinden ogrenildigine 
gore 1557 yihnda Haci Abdulgani Efendi tarafindan yaptinlmi^tir. 
1640 yihnda Haci Mehmet Rizaullah tarafindan onanlan camii 
1910 (Vakiflar idaresince), 1957 ve 1982 yillannda tekrar 
onanmlar g6rmii§tur. Beyaz kiifeki ta§indan yapilmi§tir. Adiyaman 
Qar§isi icerisinde bulundugundan otiirii Qar§i Camisi olarak 
isimlendirilen bu cami, dikdortgen planh olup caminin ibadet 
mekaninin ortasinda dort dikdortgen payenin ta§idigi ah§ap bir 
kubbe, bunun di§inda kalan kisimlarda ah§ap tavanlarla 
6rtulmu§tur. Beden duvarlan beyaz kofeki ta§indan olup, 
kenarlarda payandalarla desteklenmi§tir. Caminin kuzey yoniinde 
kesme ta§tan yapilmi§ son cemaat yeri bulunmaktadir. Son 
onanmlarla cami ozelligini kaybetmi§tir. tespih bulunan tiirbe, yerden yiiksek9e ve etrafi demir 
parmakhkla 9evrilidir. Halk arasmda hayirsever biri olarak 
bilinen Abdiilgani Baba hakkmda anlatilan rivayetlerden 
birine gore, Suriye'nin Nablus §ehrinden gelmi§tir 7 . Bu 
sebeble Abdiilgani Nablusi olarak da bilinir 8 . Esasen orada 
medfundur, bu tiirbe de onun makamidir. Bugiin tiirbesinin 
bulundugu camii de o yaptirmi§tir. Bu caminin in§amda 7 Sit Tufan Buzpinar Islam Ansiklopedisine yazmis. oldugu 
maddede, Kudus'iin kuzeyinde kurulmu§, stratejik konumu, ve su 
kaynaklannin bollugu sayesinde tarih boyunca onemli bir yerle§im 
merkezi olmu§ bulunan §ehrin ilk sakinlerinin Ken'aniler oldugunu 
kaydeder. 636'da Amr b. As tarafindan bans, yoluyla fethedilir. 
Orta ?ag tarihfileri tarafindan 'ku?iik Dimasjs' diye adlandinlan 
§ehir 1516'da Osmanh yonetimine girer. 1918'de Filistin 
bolgesinin Ingilizlerin eline gecmesiyle Nablus 'ta Osmanh 
hakimiyeti sona erer. Son yillarda Israil tarafindan uygulanan 
duvarla ablukaya alma ve sindirme politikalan sonucu i§sizlik had 
safhaya artar. Yahudi inani§ina gore, Tevrat'ta gecen Hz. 
Ibrahim'in oglu Ishak'i kurban etme te§ebbiisu burada gercekle§ir. 
Hz. Yakup bu bolgede ya§ar ve oglu Yusuf buradan kafinlarak 
Misir'a gotiiriilur. 

8 Bu isimde 1641-1731 yillan arasinda ya§ami§ olan bir sufi, fakih, 
edip ve §air olan zatin Sam'da vefat etmi§ oldugunu not edelim. 
Haci Abdulgani Efendi kendi adiyla da anilan Qar§i Camiini 
1557'de yaptirmi§ olduguna gore ayni ki§i olmalan olduk9a uzak 
goriiniiyor. Car§i Camii Haci Mehmet Bin Seyfettin Rizaullah 
tarafindan 1640 yihnda yenilenmi§, 1910'da, 1957 ve 1982 
yillannda onanlmi§tir. Dikdortgen planh caminin ibadet 
mekaninin ortasinda dort dikdortgen payenin ta§idigi ah§ap bir 
kubbe, bunun di§inda kalan kisimlarda ah§ap tavanlarla 
6rtulmu§tur. Beden duvarlan beyaz kofeki ta§indan olup, 
kenarlarda payandalarla desteklenmi§tir. Caminin kuzey yoniinde 
kesme ta§tan yapilmi§ son cemaat yeri bulunmaktadir. Son 
onanmlarla cami mimari orijinalligini kaybetmi§tir. ge9en bir hadise §6yle anlatilir 9 . Abdiilgani Baba'nm 
iizerinde oturdugu ve cami in§amda 9ah§an i§9ilere 
iicretlerini altmdan fikanp verdigi bir minderi varmi§. Her 
gun i§9ilerin paralarmi aksatmadan bu minderin altmdan 
cikarrp verirmi§. Bir defasmda iicret verdigi i§cilerden biri 
bu minderin altmdaki parayi calmak istemi§. Tarn parayi 
almak icin minderi kaldirdigmda, bir yilan gormu§ ve 
bagirarak oradan uzakla§mi§. Halk arasmda bu durum 
Abdiilgani Baba'nm kerameti olarak anlatila gelir. 

Turbe cuma ak§ami yatsi ezamndan once kalabahk 
kadm gruplan tarafmdan genelde yedi cuma arka arkaya 
ziyaret edilmektedir. Kimi kadmlar cuma ak§ami yatsi 
namazmdan once evden cikar, tiirbeye varmcaya ve namaz 
bitinceye kadar dua eder, kimseyle konu§maz. Kadm grubu 
dualarmm kabulii i9in buradan izollu Baba'nm tiirbesine 
ge9erek burada da dua etmeye devam ederler. Adakta 
bulunan ki§iler yedi cuma ak§ami art arda geldikten sonra 
adaklan kabul olursa, Adiyaman'm yoresel yemeklerinden 
olan kel kofte yapar ve Abdiilgani Baba'nm riirbesinde 
dagitirlar 10 . Ozellikle kel koftenin getirilip dagitilmasi, 
Abdiilgani Baba'nm kel kofteyi sevdigine inamldigi i9indir. 9 YA§AR Ismail Celalettin, Adiyaman II ve Il^elerindeki Evliya 
Anlatilan, Yiiksek Lisans tezi, Gaziantep Uni., Gaziantep, 2010 

10 Cok sayida etsiz kofte fe^idinden biri olan kel koftenin yapih§i 
§6yledir. Siyah et (dana ve sigir etinden) tokmakla dovulur. 
Koftelik bulgur lslamr. Sogam maydanozu, nanesi toz biberi etle 
yeniden dovulur ve bulgurla (orta bulgur) birlikte yogrulur. Sonra 
cevizden kiicuk bir bifimde elle kofteler dokiiliir. Ocaktaki 
tencereye su konulur. Kofteler aktanhr, 5-10 dk. kadar pi§irilir. 
Pi§irilen kofteler siizgiiden suziiliir. Ayri bir tavada eger yumurtah Adiyaman carsisi icerisinde yer alan Ulu Cami, il 
merkezinin en biiyiik camiidir. Belgelere gore 
Dulkadirogullarmdan Alaii'd-devle tarafmdan yaptinlmistir. 
Adiyaman ve cevresinin son Dulkadirli Beyi Bozkurt 
zamanmda, ogul Durak (Turak) Bey tarafmdan idare 
edilmesi yiiziinden, yapmm 1506-1515 yillan arasmda 
Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafmdan yaptinlmis olabilecegi 
de ileri suruliir 11 . Uzerindeki kitabeye gore Adiyaman Ulu 
Camii, 1832 yilmda ilk onanmim gecirmistir. Bundan baska, 
1890-91 yilmdaki deprem sonucu minaresiyle birlikte 
tamamen yikilan caminin bu tarihten sonra yeniden insa 
edildigi anlatihr. Minare, kitabeye gore, Kolagasi Mustafa 
Aga tarafmdan 1895-96 yilmda yeniden yaptinlmistir. 

Ulu Cami, kareye yakm dikdortgen planh olup, kesme 
tastan, dort payenin tasidigi merkezi bir kubbe ile iizeri 
ortuludiir. Aynca dort kosesinde dort kiicuk kubbe ile ana 
kubbe desteklenmistir. Orta kubbe olduk^a yiiksek ve 
kasnakhdir. Caminin biri kuzey, diger ikisi de bati ve dogu 
koselerinde bulunan tig kapisi vardir. Dogu kosesindeki 
kapidan bes basamakh bir merdivenle sahanhga fikilarak 
iceri girilmektedir. Kuzey girisinin oniinde dort siitunun 
tasidigi 9apraz tonozlu, bes bolumlu bir son cemaat yeri 
bulunmaktadir. Girisin ahsap kapisi 1902 yilmda Mehmet 
Fevzi Efendi tarafmdan yapilmis olup, dikkat 9ekicidir. yapilacaksa yumurta krrilir, iizerine kofteler dokiilerek kanjtinlir. 

Tabaklara ahnarak servis yapihr. 

11 Muhammet Arslan. Adiyaman Ulu Camii 'nin tarihfe ve 

Mimarisi. Kare kaideli silindirik govdeli minaresi caminin 
kuzeydogu kosesindedir. Buradaki kitabelerden ikisinde 
1798 ve 1854 tarihleri yazihdir. 

XVII. yiizyil i9inde bolgeyi ziyaret eden Evliya 
Celebi, Tiirkmenlerle meskun 70'ten fazla koyiin 
bulundugunu soyledigi Hisn-i Mansur'un siyah ve beyaz 
taslardan yapilmis bir kalesi ile bu kale icinde kirk hane ve 
bir caminin yer aldigim kaydeder. 

Bu donemde Ibrahim Bey, kitabesinden ogrenildigine 
gore, 1638'de Eski Saray Camii'ni yaptinr. Gunumiize 
gelen yapmm yalmzca dogu cephesinin bir kismi ile giiney 
cephesi ilk yapiya ait olup, diger bolumler tamamen 
degismis ve yapi orijinalliginden uzaklasmistir. Dikdortgen 
planh, ahsap tavanh caminin mihrap yoniindeki duvarlan 
kesme ta§tandir. Uzeri ah§ap 9ati ile ortiiludur. Son 
onanmlarda cami geni§letilmi§, bu sebeple de son cemaat 
yeri ibadet mekam icerisinde kalmistir. Adiyaman camileri 
i9erisinde en dikkat 9ekici mihrap bu camide olup, yarim 
silindirik mihrap nisi mukarnaslarla sonu9lanmaktadir. 
Aynca mihrap nisinin etrafi kemerli bir bordurle de 
9evrelenmistir. Caminin dogu yoniindeki kapisi iizerinde 
orijinal kitabesi bulunmaktadir. 

Yeni Pmar Caddesi iizerindeki Yenipmar Camii adiyla 
da anilan Haci Siileyman Mescidi, kitabesinden 
ogrenildigine gore 1720 yilmda yaptinlmis, 1890 ve 1899 
yillarmda da onanlmistir. Dikdortgen planh ku9iik bir yapi 
olan mescidin oniinde dort siitunlu ahsap tavanh bir son 
cemaat yeri bulunmaktadir. Ibadet mekanmm iizeri ahsap bir 
tavan ve 9ati ile ortiiludiir. Adiyaman Carsisi ile Hiikiimet Konagi arasmda Kab 
Mahallesi'nde bulunan Kab Camii, kitabesine gore 1768 
yilmda yapilmis, 1923 yilmda da Haci Mehmet Ali isimli bir 
kisi tarafmdan yeniden insa edilmistir. Bunlan belirten 
kitabeler kuzey ve giiney yoniindeki kapilarm iizerindedir. 
Dikdortgen planh caminin oniinde son cemaat yeri, yazhk ve 
kishk olmak iizere iki tanedir. Cami ve son cemaat yeri 
kesme tastan yapilmis olup, iizerini kasnaktan itibaren 
bagdadi sivali ahsap bir kubbe ortmektedir. Ibadet 
mekanmdaki iki payenin yardimiyla ve bunlan birbirine ve 
duvarlara baglayan kemerlerle i9erisi kare sekline 
donustiiriilmiistiir. Bunun dismda kalan boliimler, onceden 
caminin butiiniinde oldugu gibi ahsap tavanla ortulmusriir. 
Caminin kuzey kenarmda kare kaide iizerinde silindirik tek 
serefeli minaresi bulunmaktadir. 1934 yilmda yildirim 
diismesi sonucu yikilan minaresi yenilenmistir. Ayrica 
^evresinde hamam, cesme ve helalar bulunmaktadir. 

Hisn-i Mansur Tanzimatla birlikte 1841'de kaza, 
1849 'da Diyarbekir vilayetine bagh bir sancak durumuna 
getirilir. 1859'da Malatya sancagma, 1883'te Mamuretii'l 
Aziz vilayetine baglamr. 1871'de koyleriyle birlikte 24.318 
musHiman 932 gayrimiislim erkek niifusu olan kazanm 
1894'te erkek ve kadm olarak 32.804 miisliiman, 1355 
gayrimiislim erkek niifusu bulunmaktadir 12 . 

XIX. Yiizyilda Osmanh topraklarmda ozellikle 
Ermenilere yonelik baslayan Amerikan misyonerlik 
faaliyetleri, iilkenin her tarafmda oldugu gibi Adiyaman 12 Yusuf Hala?oglu, a.g.m Ermenileri arasmda da etkisini gostermis ve 9atismalara 
neden olmustur 13 . Bu sebeple Gregoryenler tarafmdan 
Protestanhgi kabul edenlere karsi, mezarhklarm ayrilmasi 
dahil, her turlii baski yapilmis ve Amerikan misyonerlik 
faaliyetleri engellenmeye 9ahsilmistrr. Ancak biitiin 
engellemelere ragmen Protestanlarm yetkililer tarafmdan 
ayri bir topluluk olarak tanmmasi, Gregoryenlerin bir 
kismimn tepki olarak Katolik mezhebine ge9mesine sebep 
olmustur. Sonu9 olarak Amerikan misyonerlerinin 
Adiyaman'daki 9ahsmalari, Ermeni toplumunun Gregory en, 
Protestan ve Katolik olarak kahci sekilde bolunmesine yol 
a9mi§tir. 

XIX. yiizyilda Adiyaman'daki Ermenilerin 90gunlugu 
kale eteginde Eski Saray Mahallesinde yasamaktaydilar. Bu 
durum 1874 yilmda Protestan kilisesi kurmak i9in yazmis 
olduklan dilek9eden ve Osmanh arsiv belgelerinden 
anlasilmaktadir. §ehir hayatmda Ermeniler genellikle tiiccar 
ve esnaf grubunu olusturmaktaydilar. Ermenilerin ugrasmis 
oldugu meslekler arasmda meyhanecilik, kuyumculuk, 
boyacilik, tiiccarhk, nalbanthk, degirmencilik ve koskerlik 
yer almaktaydi. Misyoner White'a gore, yiizyilm ortalarmda 
Adiyaman sehri adeta Toros daglarmm etegine kurulmus bir 
masa gibi dumdiizdur. O kadar diizdiir ki sehirden dogu-bati 
ve giiney yonlerine bakildigmda 40 mil 9iplak gozle 
goriilebildigini belirtmektedir. Yine sehri 9evreleyen 13 DALYAN Murat Gokhan. Amerikan Misyonerlerinin Osmanh 
Ermenilerinde Meydana getirdigi Boliinme ve Qati§malar. George 
B. Nutting-George H. White ve Adiyaman Ermenileri Ornegi daglarda kar alti ay boyunca erimemekte ve 90k giizel bir 
manzara olusturmaktadir. §ehirdeki evler yapisi kerpiften 
yapilmis fakir hanelerden olusmaktadir. §ehirdeki evlerin 
hi9birinde cam pencere bulunmamakta ancak bah^elerinde 
incir, dut, nar ve asma cubuklan yer almaktadir. 

1895-1896 tarihlerini kapsayan Kadi Sicillerinde 
Adiyaman'm sosyo- kultiirel, idari, ekonomik ve hukuki 
yonlerini ele aldigi 9ahsmasmda Canan Yoriir, belgelerin 
iceriginde hirsizhk, mala el koyma, kotii soz soyleme, darp, 
hakaret, izinsiz bahceyi tahrip etme davalarmm yer aldigim, 
bu belgelerin 90k agir SU9 ve sikayetleri i9ermediginin 
goruldiigunu kaydeder 14 . Mahkemelerin kisa siirede 
sonu9lanmasi ve mahkeme hukumlerinin agir cezalan 
kapsamamasi dikkati 9ekicidir. 

Ramazan Arslan 9ah§masmda §ehirde 1894 tarihi 
itibariyle 119 adet tekke bulundugunu kaydeder 15 . Bu U9 
tekkenin de Kadiri tarikatma mensup oldugu 
anla§ilmaktadir. Hasanbaba Tekkesi'nde dort, Hasan Miski 
Baba Tekkesi'nde bes ve Haci Ebuzer Baba Tekkesi'nde ise 
iki erkek kisi bulunmaktadir. (^arsibasi Mahallesinde, Ezher 
Bey Medresesi burunmaktaydi ve tahrire dahil olan erkek 
sayisi 10'dur. Eslemez Bey Medresesinde 22, Hoca Ali 
Medresesinde ise 28 ogrenci mevcuttur. Ne var ki, gayr-i 14 YORUR Canan. 295 Numarah Adiyaman Kadi Sicili (H.1312) 
(1895) (1-90 Sayfalar). Yiiksek Lisans Tezi. Kahramanmara§ 
Siit^ii Imam Uni. Kahramanmara§. 2006 

15 ARSLAN Ramazan, XIX. Yiizyilda His-ni Mansur, Behisni, 
Gerger ve Kahta'nin Sosyal ve Iktisadi Durumu, Doktora Tezi, 
CumhuriyetUni., Sivas, 2009 

10 miislimlere ait okullarm, hem sayica hem de niifus 
bakimmdan Muslumanlannkinden daha fazla oldugu 
goriilmektedir. 

izollu Haci Mehmet Efendi tiirbesi §ehir 
merkezinde, Siratut Mahallesi'nde bulunmaktadir 16 . Bu zatm 
aslen Malatya'nm Izollu (bugiin Kale ismiyle bilinen) 
ilcesinden ve Izollu a§iretinden oldugu soylenir 17 . Haci 
Mehmet Efendi Siratut Camisinin imamiymi§ 18 . 
Anlatildigma gore, Nak§ibendi tarikatine mensup olup, uzun 
bir msad faaliyetinden sonra 18 10' da vefat etmi§tir. Bu zatm 
tek ba§ma bir Mcrede kahp, ibadetle me§gul oldugu aym 
zamanda sohbetler ve dersler verdigi nakledilir. izollu Baba 
hakkmda anlatilan bir menkibe §6yledir. 

Adiyaman yerlilerinden olan bir §ahis ka9ak9ihk 
i§inden dolayi hapse girer. Hapiste iken riiyasmda izollu 
Baba'yi goriir. izollu Baba onun beraat edecegini soyler. 
Beraat etmesi zor olan bu ki§i gercekten beraat eder. ilk i§ 
olarak, Siratut Camii'ni ve izollu Baba'nm makamim 
yaptinr 19 . Bu camiyi ve makami da sonralan Acikgoz 16 Ay§e Ozcamus (Yavuz), Adiyaman Merkez ve Qevrelerindeki 
Adak Yerleri ve Uygulamalan, Yiiksek Lisans tezi, Gazi Uni., 
Ankara, 2007 

17 Izollu a§ireti mensuplan Adiyaman, Tunceli, Kilis, Malatya, 
Gaziantep, §anhurfa, Mardin, Diyarbakir ve Konya'da 
ya§amaktadir. Sadece Kilis Izol a§iretinin yakla§ik 1.500'e yakin 
niifusu vardir. 

18 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

19 Siratut Mahallesi'nde, Cumhuriyet Caddesi iizerindedir. Bu 
camiyi, eski bir caminin yerine Haci Mehmet Inan yaptirmi§tir. 
Yapihs. tarihi belli degildir. Kapi uzerindeki kitabesi 

11 Mehmet Ali adh sahis restore edip bu giinkii seklini 
vermistir. Anlatilan baska bir rivayete gore, gecmis 
zamanlarda bu tiirbe zamanm kaymakami tarafmdan 
yiktinlmak istenir, ilk balyozu kaymakam vurmak ister, ama 
bunu yapacagi sirada eli tutulur, tiirbeyi yikamaz. 

Cami ile yan yana oldugu icin tiirbe, her namaz 
sonrasi camii cemaati tarafmdan ziyaret edilmektedir. Cuma 
aksami ve yatsi salasmdan once ve sonra ise bircok kadm 
tarafmdan her tiirrii arzu ve temenni i9in ziyaret 
edilmektedir. Ayrica Abdulgani Baba tiirbesini ziyaret eden 
bircok kadm, daha sonra Izollu Baba tiirbesini ziyarete 
gelmektedir. Genellikle bu ziyaretler yedi cuma art arda 
yapilmaktadir. Dilegi kabul olan kimseler tiirbeye gelip, 
seker ve biskiivi dagitmaktadirlar. 

Rifat Baba tiirbesi, il merkezinin giineyinde olup, 
Varhk Mahallesi 407. sokakta, Haci Abuzer Baba tiirbesi 
karsismda, §eyh Muhyiddin-i Arabi Camiinin bitisiginde yer 
almaktadir 20 . Tek odadan olusan tiirbe, betonarme bir yapiya 
sahiptir. Kapisi yesil renkte olan tiirbenin kufuk bir kubbesi 
bulunmaktadir. Kapidan giriste hemen karsida yer alan 
sanduka, yesil bir ortii ile orturudiir. 

Sandukamn basmda Tiirk bayragi, iki yamnda biiyiik 
tespihler bulunmaktadir. Tiirbenin icinde ayrica Rifat 
Baba'nm torunu olan Haci Ibrahim Halil Kok'iin (1305- 
1942) mezan bulunmaktadir. Tiirbenin duvarmda tiirbeyi 

okunamayacak haldedir. Kuzeyde 119 ta§ siitun iizerinde dort 
kemerli, ah§ap tavanh son cemaat yeri vardir. Tek §erefeli minaresi 
soldadir. Camiyi orten basik tavani da ah§aptir. 
20 CETiN Nuran, a.g.t 

12 yaptiranm Ramazan Kirmizi adh sahis oldugu yazilidir. 
Rifat Baba 1798-1864 yillan arasmda yasamistir. Rifat Baba 
Adiyaman'da dogmus bir sair olmakla beraber uzun sure 
basta Istanbul olmak iizere bir9ok yerde ikamet etmistir 21 . 
Cocuklan Istanbul'a yerlesen Rifat Baba'mn halen 
torunlarmm Istanbul' da ikamet ettikleri soylenir. Hayati 
boyunca ge^im sikmtisi 9ekmekle birlikte, 9ilekes ve sabirli 
oldugu bilinir. Tahsilsiz olmasma ragmen Rifat Baba 
kuwetli bir siir teknigine sahiptir. §airin gazellerinden bir 
beyti soyledir. 

"Nazeninler 90k, veli mislin bulunmaz sevdigim 
Berakallar Msn-ii etvarm senin gibi ozge sey" 

Onun Adiyaman sevgisi su misralarmda kendini 

gosterir. 

"Dilberlerin misli Istanbul'da bulunmaz 
Rifat bu sebepten seviyor Adiyaman' 1" 

Rifat Baba'mn hangi tarikata bagh oldugu tarn olarak 
bilinmemekle beraber Melami oldugu tahmin edilmektedir. 
§air ozelligi ile bilinen Rifat Baba'mn siirlerinden biiyiik bir 
Ehl-i Beyt sevgisine sahip oldugu anlasilmaktadir. 

"Bir gece nagah goriindii 9esmime bir el 

Sual ettim ism-i serifin nedir? Soyledi: Haydar 

Sualinden muradm ben isem Rifat' a benem 

01 fetaheddin siri huda damadi peygamber" 21 §emsettin Bilgin, Adiyaman §airleri 

13 Yine Rifat Baba'ya ait ve birfok gazel okuyucusu 
tarafmdan seslendirilen bir beyit soyledir: 

"Samnm derdimi Lokman'a soyledim dedi eyvah 
Bu derdin define care hakiki bir ilah kaldi." 

Halk arasmda padisahtan gosterdigi keramet 
karsihgmda Abuzer Gaffari Turbesinin beratmi alan ve 
Miraz (Muraz) Dede diye de amlan Rifat Baba'nm tiirbesi 
her giin ziyarete aciktir 22 . Bununla beraber genelde cuma 
giinleri ziyaret edilse de, yakm olmasi miinasebetiyle de 
Haci Abuzer Baba'nm tiirbesini ziyaret edenler daha sonra 
burayi ziyaret etmektedirler. Burasi fogunlukla kadmlar 
tarafmdan ziyaret edilmektedir. Turbenin ziyaret sebepleri 
arasmda sunlar gelmektedir: Her tiirrii hastahga sifa bulmak, 
cocuk sahibi olmak, evlenebilmek, smav kazanmak ve her 
tiirlii arzunun gerfeklesmesi. Dilekleri kabul olanlar, 
pekmezli taplama, cig kofte, tavuklu pilav veyahut ne 
adamislarsa onu getirip orada bulunan insanlara dagitirlar. 

1899-1900 tarihlerini kapsayan Kadi Sicillerinden 
hareketle Adiyaman'm XX.yy. baslarmdaki idari, sosyo- 
ekonomik, hukuki ve kiiltiirel durumu hakkmda tahliller 
yapmaya cahstigi tezinde Omer Faruk Gokdeniz, inceledigi 
belgelerin i9eriginde darp, yaralama, hakaret, hirsizhk, ziraat 
iiriinlerinin tahrib edilmesi, haneye tecaviiz, riisvet alma, 
zina, emre karsi gelme, emanete uygun davranmama, izinsiz 
nikah akdetme, dolandincihk, devlet arazisini kullanma gibi 
konularm bulundugunu kaydeder. Bunlar i9erisinde darb ve 
hakaret davalan belgelerin yandan fazlasim olusturmaktadir. 22 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 14 1904 yilma ait Kadi Sicilinde Feyzullah Tekerek, 
Adiyaman'm o doneme ait sosyo-ekonomik, idari, kiiltiirel 
ve adli yapisim ele ahr 23 . 1903-1904 yillan arasim kapsayan 
belgeler toplam 81 adet olup terekeler, vasi tayinleri, 
vekaletnameler, bor9-alacak davalan, talak i'lamlari, nafaka 
talepleri, vakiflara gorevli tayini gibi konulara aittir 24 . 
Bunlar icerisinde tereke ve vasi tayinleri belgelerin biiyiik 
bir bolumunii olusturmaktadir. 

1905 tarihi itibariyle Hisn-i Mansur kazasmda dort 
vakif oldugu goriilur 25 . Bunlar, Mahmud Ensari Sulus Ikes 
Vakfi, Nurettin Dede Zaviyesi Vakfi, Cefahzade Riistem 
Pasa Vakfi, ve §eyh Abdurrahmani Erzincani Vakfi'dir. Bu 
vakiflara 1907'de Babusaade agasi Ismail Aga Vakfi ile 
Gazi Sinan Pasa Vakfi ilave edilir. 

1900 yilma ait Maarif Salnamesinde Hisn-i Mansur' da 
sadece banisinin adiyla amlan Eslemez Bey Medresesinin 12 23 TEKEREK Feyzullah. 260 Numarah Hisn-i Mansur (Adiyaman) 
Kadi Sicilinin 123-204. Sahifelerinin Transkripsiyonu ve 
Degerlendirilmesi. Yiiksek Lisans tezi. Kahramanmaras. Siitcii 
Imam Uni. Kahramanmara§. 2005 

24 GOKDENIZ Omer Faruk. 262 Numarah Adiyaman Kadi 
Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirmesi. Yiiksek Lisans 
Tezi. Kahramanmaras. Siitfu Imam Uni. Kahramanmara§. 2006 

25 ARSLAN Ramazan, XIX. Yiizyilda Hisn-i Mansur, 
Behisni, Gerger ve Kahta'nm Sosyal ve Iktisadi Durumu, 
Doktora Tezi, Cumhuriyet Uni., Sivas, 2009 15 ogrenci ile Hasan Efendi'nin muderrisliginde faal oldugu 
goriiliiyor 26 . 

Adiyaman'da Cumhuriyetin ilamndan once, simdiki 
belediye binasi yamnda "Eslemez Medresesi" ile 
Ulucami'ye bitisik ve 20 kadar ahsap Mcreden olusan Ulu 
Cami Medresesi buiunmakta idi. 

£oban Baba tiirbesi, sehir merkezi Musalla 
Mahallesi, Marangozlar (^arsismda yer alan tek odah 
betonarme bir yapidir 27 . Oniinde iki dut agaci ve kiiciik bir 
cesmenin yer aldigi tiirbenin kapisi yesil renkte olup, 
iizerinde "£oban Baba" yazan bir tabela bulunmaktadir. 
£oban Baba'nm sandukasi, tiirbe girisinin hemen karsismda 
olup, iizeri yesil ortii ve seccadelerle kaphdir. Tiirbenin ic 
duvarmda bir camekan buiunmakta, camekanda fobanligm 
sembolii olan kaval ve asa yer almaktadir. Tiirbe, Ramazan 
Kirmizi tarafmdan yaptinlmistir. (^oban Baba'ya, cobanhk 
yaptigmdan dolayi bu isim verilmistir. Asil ismi Palazoglu 
Haci Abuzer Baba'dir. Bu zat Adiyamanh Kiiciik 
Muhammed Efendi'nin arkadasidir. Naksibendi kolundan 
olan Urfali Halidi Ziya'nm Halifesi Hafiz Muhammed Selim 
Ruhavi'ye baghdir 28 . Dogum tarihi bilinmemekle beraber 
1910 yilmda vefat ettigi tahmin edilmektedir. 26 Salname-i Nezaret-i Maarif, 1317 27 CETIN Nuran, a.g.t 

28 Hiiseyin Efendinin oglu olan Mehmet Selim hafiz er-Ruhavi 
Hazretleri daha gene ya§ta iken babasi tarafmdan §imdiki Zulmiye 
aynzelha-camiine tedris icin verilir. 18 ya§inda Mevlana Halid'in 
hizmetine giren §eyh efendi 20 ya^inda tahsilini ikmal edip 
Urfa'ya doner. 

16 £oban Baba tiirbesi ile ilgili olarak da Haci Abuzer 
Baba Tiirbesi'nde oldugu gibi belediyece yikilmasma karar 
verilir. Ancak biitiin ugraslara ragmen greyderin burayi 
yikamadigi, persembe geceleri tiirbenin lsigmm 
kendiliginden yandigma bircok kisinin sahit oldugu 
anlatihr 29 . 

£oban Baba'nm tiirbesi, istek ve dileklerin 
ger9eklesmesi i9in yedi cuma giines battiktan sonra ziyaret 
edilir. Tiirbeyi yedinci ziyarette, ziyaret9iler £oban Baba'nm 
sevdigine inandiklan pekmezli taplama getirip burada 
dagitirlar. 

Adiyaman'm Kadiri tarikati biiyiiklerinden San Seyh 
lakaph Haci Mustafa Efendi (1839-1920), Halisiyye 
silsilesinden Urfah Osman Dede'nin halifesidir 30 . Hoca 
Omer Mahallesi, Hasan Mekki Sokak'ta yer alan Hasan 
Mekki tiirbesinde medfundur 31 . Anlatildigma gore, San 
Seyh'in ailesi 400 yil once Adiyaman'a gelmis olup, 
Adiyaman'm en eski mutasavviflarmdandirlar. Kadiri 
Tekkesini a9mislar ve bu tekkenin devammi saglamislardir. 
Bu tarikatm son temsilcileri genis bir aile olan Sangiil 29 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

30 Seyyid Dede Osman Avni Baba (ks) Urfa'da yetisen biiyiik 
miitefekkir ve mutasaviflardandir. Hayatim Urfa'da Mevlid-i Halil 
Dergahinda, insanlan irsad ile gefirmistir. 1883 yihnda vefat eden 
Dede Efendi (ks), cedlerinin de bulundugu, Hz. Ibrahim (as) 
Dergahmm avlusundaki kiifuk kabristana defn olunmustur. Dede 
Efendi 'nin (ks) adlan tesbit edilebilen iif halifesi vardir. Bunlar, 
Urfa'h Halil Hafiz (ks), Adiyamanh Mustafa (ks) ve Kovenk'li 
Haci Omer Hiidayi'dir (ks). 

31 gETINNuran, a.g.t 

17 Ailesi'dir. En son piri ise Sari Seyh Mustafa Efendi'dir. San 
Seyh Mustafa Efendi'nin piri Dede Osman Avni Efendi'dir. 
San Seyh Mehmet Efendi'nin Hasan-i Mekki'nin yanma 
gomulmesi konusunda su rivayet anlatilir. Sari Seyh, 
vefatma yakm bir zamanda, riiyasmda Hasan-i Mekki 
kendisine, "San Seyhi basimdan uzak, ayagimdan asagi 
gomun", der. Bunun iizerine San Seyh Mustafa Efendi vefat 
ettiginde oraya gomulmek ister. Oglu Omer Mazhar Efendi 
(1877-1923) Adiyamanh sairler arasmda yer ahr 32 . 1904 
yilma ait Seriyye sicilinde iki belgede Hoca Omer Mahallesi 
imami olarak San Seyh' in oglu Seyh Mustafa'nm ismi 

33 

gecer . 

Mahmut Hilmi Efendi 1871 yilmda Adryaman'm 
Hocaomer mahallesinde dogmustur 34 . Annesi Ummugulsum, 
babasi Poturzade Mustafa Aga'dir. Mahmut Hilmi Efendi 
mantik ilmine kadarki on bilgilerini Adiyaman'daki 
medreselerde tamamlar. 19 yasmda Kayseri'ye giderek 
Ummehani Medresesine girer ve burada dokuz sene egitim 
gordiikten sonra, hocasi Muhammed Emin el Hulusi el 32 Medrese ogreniminden sonra, Ru§tiye ogretmenligi, Adliye 
Ba§katipligi, Belediye Ba§katipligi, son olarak da Hocaomer Camii 
imamhgi gorevlerinde bulunmu§tur. Bir ara yonetimle arasi 
bozulunca Kastamonu'ya suriilmu§tur. Mazhar mahlasim kullanan 
Omer Efendi, cevresinde sevilen, sayilan bir ki§idir. Sesinin 50k 
giizel olmasindan dolayi tekkelerde gazel terenniim ettigi 
bilinmektedir. 

33 TEKEREK Feyzullah. 260 Numarah Hisn-i Mansur (Adiyaman) 
Kadi Sicilinin 123-204. Sahifelerinin Transkripsiyonu ve 
Degerlendirilmesi. Yiiksek Lisans tezi. Kahramanmara§ Sutfu 
Imam Uni. Kahramanmara§. 2005 

34 http://www.idealdusunce.com/ 

18 Kayseri'den icazet ahr. 1899 yilmda dersiam olur. Ankara 
vilayetinin Kirsehir Sancagmda iki yil tedris-i ulum 
yaptiktan sonra iki yil Konya vilayetinin Hamidabad 
Sancagmm Karaagac kazasmda Ziyaiye Medresesinde 
miiderrislik yapar. 1903 yilmda Adiyaman'a donerek Camii 
Kebir (Ulu cami) muderrisligi gorevinde bulunur ve bu 
gorevi 9 §ubat 1917 yilma kadar siirduriir. 1930 yilma kadar 
da Adiyaman muftuliigu gorevini surdiiriir. Mahmut Hilmi 
Efendinin muftuliik yillarmm son yedi yilinin Cumhuriyet 
doneminde gectigi anlasilmaktadir. Boylelikle Osmanlmm 
son, Tiirkiye Cumhuriyetinin de ilk Adiyaman Muftusii 
sifatma da sahiptir. Mahmut Hilmi Efendi 1930 yilmda 
Adiyaman'da vefat etmis, Adiyaman'daki Musalla 
mezarhgma defnedilmistir. Ancak Musalla mezarhgmm 
1965 yilmda kaldinlarak Marangozlar £arsisi haline 
getirilmesi iizerine naasi buradan almarak Adiyaman 
Belediye mezarhgma nakledilir. Mahmut Hilmi Efendinin 
yetistirdigi talebeleri arasmda Mustafa Hayri Inal, Cabir 
Hoca, Bircikli Molla Osman Efendi bulunmaktadir. 

Kab Camii Mahallesi'nde Kab Camii'nin avlusundaki 
miitevazi tiirbe Nakipzade olarak bilinen Emin Efendi'nin 
oglu Ata Efendi'ye (1875-1933) aittir 35 . §eriyye sicilinden 
1903'te medfun bulundugu caminin imamligini yapmis 
oldugu goruliir. Urfah Hafiz Muhammed Selim Efendi'nin 
muritlerinden oldugu soylenir. §air olarak mufred, gazel, 35 Mahalleye kendi adini veren Kab Camii kitabesine gore 1768 
yilmda yapildiktan sonra 1 923 yilmda Haci Mehmet Ali tarafindan 
yeniden yaptinlmi§tir. 

19 tarih9e, beyit tarzmda siirleri olup Cami kitabesini de kendisi 
yazmistir 36 . Kitabe soyledir. 

Bir harabe zare donmiisken bu cami serteser 

Kildi insa Haci Muhammed Ali bey namiver 

Etyeb-i emvalin ibzal etti ol merd-i Guzin 

Ciin viicuhu bire sarf etmek ana eser-i peder 

Fazh eltafmla isyanm bagislaya giyas 

Evc-ii balaya erince nale-i eynel-mefer 

Ehl-i garm kelbini cennetle tebsir eyledin 

Lihye-i paki habibin hadimidir bu meger 

Pisver-i rehber ana damsver olsun car-i yar 

Ruzu dest ahizde olsun sefm'l hayrii'l beser 

Kim dilerse tarih-i tecdidi bilmek ey Ata 

innemel amalu binniyat okusun fehmeder. 36 §emsettin Bilgin, a.g.k 

20 Ve Digerleri Mansur b. Cavena'nin tiirbesi, sehir merkezinde 
olup, Yeni Pmar Mahallesi, Keles Sokak, No: 11 'de yer 
alan, hususi bir evin avlusunda, tek odah betonarme bir 
yapidir 37 . Tiirbenin iizeri yesil ortiilerle kaph olup, basmda 
Turk bayragi, biiyiikce bir tespih ve cocuk atletleri 
bulunmaktadir. Burada yatan zatm Emevilerin Adiyaman'i 
fethettikten sonra, buraya gonderdikleri, Mansur b. Cavena 
adh komutan oldugu soylenmektedir 38 . Anlatihr ki, bu zat 
Adiyaman'a geldiginde sehri harabe halde bulur. 
Adiyaman'm kalesini tamir ettirdikten sonra, sehrin her 
tarafmi bah9elerle siisler, daha sonra onun ismine izafeten 
sehre "Hisn-i Mansur" ismi verilir. 37 CETIN Nuran, a.g.t 

38 670 yihnda Kays kabilesine mensup Emevi komutanlanndan 
Mansur Bin Cavena Adiyaman'i ele gecirir. Bu komutanin 
Adiyaman sehrinin ilk yerlesim alani icinde kalan bugiinkii 
Adiyaman Kalesini yaptirdigi rivayet olunur. Kronolojik zorlama 
ile birlikte, 750 yihnda Emevi iktidanna son veren Abbasiler, bir 
sure sonra da Adiyaman bolgesini -buranin idarecisi ve bir 
rivayete gore ismini veren- Mansur ibni Cavena'yi oldiirerek 
Abbasi hakimiyetine katmislardir (758). 

21 Turbe, kadmlar tarafmdan sikca ziyaret edilir. Cok 
aglayan cocuklar, carsamba ve cuma giinleri bu tiirbeye 
getirilir. Bu cocuklarm atletleri, bir carsamba iki cuma ya da 
iki carsamba bir cuma olmak iizere tiirbeye birakilir, oradan 
da bir atlet ahmr. Bundan sonra cocuk, eskisi gibi siirekli 
aglamazsa, tiirbeye on bir tane atlet gotiiriiliip birakilir. 
Aynca buraya yemek getirip dagitanlar da bulunmaktadir. 
Yeni Pmar Mahallesi'nde sokak arasmda bir yerdedir. 
Oldukca bakimsiz bir halde olup, kendi haline birakilmistir. 
Eski sahiplerinden bu miilkiyeti devralan yeni sahiplerinin, 
tiirbeyi ziyaret olarak kullamlmaktan cikarrp depoya 
donustiirmiis olduklan nakledilir. 

Muhtemelen Mansur b. Cavena isimli tarihi sahsiyet 
zaman icerisinde unutulur 39 . Mansur ismi Mustafa olarak, 
Cavena ismiyse Ceho olarak degisime ugrar. Ve bugiin 
sadece 'Ceho'nun oglu Mustafa Baba' olarak kahr. 

Soylentiye gore, Mansur bin Cavena'nm cuma giinleri 
abdest ahp cuma namazma gittigini gorenler olmus. 

Ubade bin Bi§r'in tiirbesi, sehir merkezinde, 
Belediye Nikah Salonunun karsismdaki sokakta Hoca Omer 
Mahallesi 86. Sokak no: 712'de yer alan evin avlusunda 
bulunmaktadir 40 . Turbe tek odah ve beton bir yapi olup 
girisinde bes basamakh bir merdiven bulunmaktadir. Kapisi 
ve if duvarlan yesil renkte olup, sandukamn iizeri de yesil 
ortiiyle kaphdir. Sandukamn bas tarafmda sank ve Turk 
bayragi bulunmaktadir. Rivayetlere gore, Ubade bin Bisr 39 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

40 CETiN Nuran, a.g.t 22 sahabeden olup Adiyaman'a Amr b. Umeyye'nin miifrezesi 
ile bayraktar olarak gelmis ve Adiyaman'm fethi esnasmda 
sehit olmustur. Halk arasmdaki deyisiyle Hubat Baba 
tiirbesi, bir apartmanm avlusunda olmasi sebebiyle halkm 
ziyaret etmekten 9ekindigi i9in Ishak Baba, Kafres Baba, 
Ceho'nun oglu Mustafa Baba tiirbeleri gibi bugiin artik 
unutulmus bir durumdadir. 

Anlatildigma gore, 90k eskiden burada riirbe 
yokmus 41 . Ermis zatlardan biri 119 gun list uste riiyasmda bu 
zati gormiis. "Ben Besir bin Ibat'im, ben Islamm 
sancaktanyim, sahabe-i kiramdamm. Ben filan yerdeyim. 
Benim yattigim yerde sehir gelisiyor, ayaklar altmda 
kalacagim. Gel benim iistumu kapat, riirbe yap", demis. Bu 
ermis adam 119 giin list iiste bu riiyayi goriince gelip burayi 
kazar ve ger9ekten bu sahabenin burada oldugunu goriir. 
Adam buramn miilkiyetini ahr ve buraya bir riirbe yaptinr. 

Bu ziyarete altma iseyen, 90k aglayan 90cuklar 
getirilir, burada bir sure uyutulur. Cocukta iyilesme olursa 
gelip buraya bir miktar hediye birakilir. 

Ebu-Zer Gifari'nin tiirbesi, Adiyaman'm bes km. 
dogusundaki Ziyaret koyiinde yiiksek9e bir tepenin iizerinde 
yer ahr. Bu tiirbe rivayetlere gore IV. Murat tarafmdan 
yaptinlmistir. Anlatildigma gore Ebu Zer Gifari, Hz. Ali 
zamanmda yoreye gelen bir Islam ordusunun sancaktandir 42 . 
1939 -1940 yillarmda tiirbede bulunan sancagm yetkililer 
tarafmdan Malatya miizesine gotiiriilmus oldugu soylenir. 41 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

42 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 23 Burasi, siirekli 9ahsan Ziyaret minibuslerinin yam 
sira, Ziyaret £ayimn varhgi, zamamnda su degirmenlerinin 
kattigi ayn bir canhhk ve giizelligi, yesil alanlarmm bollugu, 
hizmet birimlerinin mukemmelligi ve Ziyaret Kabristam ile 
halk nazarmda oldukfa gozde bir mekandir 43 . Diigiinlerde, 
siinnetlerde konvoy esliginde bu tiirbeye gelinir. Gelin ve 
damat veya siinnet olacak 90cuk ve yakmlan sandukanm 
basmda bir Fatiha okuyup, dua edip tekrar donerler. Bu 
tiirbe, yore halki tarafmdan en 90k ziyaret edilen tiirbelerin 
basmda gelmektedir. Toplumun her kesiminden insan, 
kadm-erkek, Alevi-Sunni, bu tiirbeyi ziyaret etmektedir. 
Evlenecek olan fiftler, diigiin konvoyu ile bu tiirbeye gelir 
ve tiirbenin basmda omiir boyu mutlu olmak i9in dua 
ederler. Ayrica halk, ozellikle §ifa bulmak, 90cuk sahibi 
olmak i9in buraya gelmektedir. Daha sonra 90cuk sahibi 
olanlar, 90cuklan erkekse ismini Abuzer koymaktadir. 
Yorede Abuzer isminde bmjok kisi bulunmaktadir. Tiirbeye, 
piknik ama9h olarak da sik9a gelinmektedir. Burada genel 
olarak kurban adanmaktadir. Dilegi ger9eklesenler 
kurbanlarmi keserek burada pisirip tiirbede bulunanlara 
dagitirlar ya da tiirbenin bulundugu yerde kesip esine 
dostuna dagitir. Adarken nasil niyet ettiyse adagim sekilde 
ger9eklestirir. Ayrica siinnet olan 90cuklar veya evlenen 
9iftler diigiin giinii bu ziyarete getirilir ve burada dualar 
okunur. 

Tiirbenin karsismda koy mezarhgi, on tarafmda 
mutfak, arka kismmda hayvan kesme yeri bulunmaktadir. 43 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 24 Mescit ve tiirbe olmak iizere iki kisimdan olusan tiirbe, 
betonarme bir yapidir. Mescit, kadm ve erkekler icin iki ayri 
bolmeden meydana gelir. Turbenin girisinde sol taraf 
bayanlara aynlmis mescit, sag taraf ise erkeklere aynlmis 
mescittir. Erkek mescidinin girisinde Ebu-Zer Gifari'ye ait 
oldugu soylenen, "En garip ve muhtac oldugun gun kabre 
konuldugun giindiir", yazisi bulunmaktadir. Turbenin 
solunda yer alan mescitte iki tane sanduka yer ahr. 
Bunlardan birinin tiirbedarlardan birine ait oldugu soylenir. 
Tiirbe kismma vie basamakla inilir. Uzerinde H. 1136 yilma 
ait tarihli kitabesi olan kemerli bir kapi ile girilir. Bu kisim 
dort paye iizerine oturan bir kubbe ile ortiiliidiir. Kubbenin 
dogu, bati ve giineyinde bitisik tonozlar yer ahr. Turbenin 
iizeri yesil ortiilerle kaph olup, basmda biiyiik tespihler 
bulunmaktadir. 

Anlatildigma gore, Ebu-Zer Gifari, iclerinde Mahmut 
el-Ensari'nin de bulundugu bir orduyla Islam'i teblig icin 
Adiyaman'a gelir ve eski adiyla Piryun (yeni adi Pirin) olan 
yerde 44 Bizanshlar ile karsilasirlar 45 . Savas esnasmda, Ebu- 4 Adiyaman §ehrinin ilk fekirdegini olu§turan yerle§im alanimn 
§ehrin 5 km. kuzeydogusunda bugunku Orenli Mahallesi olarak 
ifade edilen PERRE (Pirin) adi ile ortaya ciktigi ve bunun Neolotik 
doneme kadar uzandigi ileri siiriiliir. Perre (Pirin) §ehri 
Kommagene Kralhgi doneminde onem kazanir ve donemin onemli 
^ehirlerinden biri olarak tarihte yerini ahr. Eskicagin sonu, 
ortafagin ba§langicinda Perre (Pirin) §ehri terk edilerek, be§ km. 
giineyde Girik koyii veya §imdiki kalenin bulundugu yerde §ehir 
yeniden kurulur. Bizans Devleti zamanmda §imdiki yerin in§a 
edildigi izlemini vermektedir. Ciinkii, 634 yihndan sonra Arap 
Miisliimanlarca bu bolge istila edildigine gore, §ehrin kurulu§unun 
634 yihndan once ger^ekle^mi^ olmasi gerekmektedir. 

25 Zer Gifari'nin basi kopar, ama buna ragmen o basim 
koltugunun altma ahr. 

Abdullah Aydmh makalesinde, kunyesiyle meshur 
oldugundan adi adeta unutulan Ebu Zer el-Gifari'nin, Haram 
Aylar'da bile yagmacihktan ve yol kesmekten cekinmeyen 
Gifar kabilesine mensup oldugunu yazar 46 . Gifari, 
kabilesinin en gozii pek yagmacilarmdan olsa da, halki gibi 
putlara tapmaz ve hatta onlardan nefret eder. Kendisinin 
belirttigine gore, islamiyeti kabul etmeden birkac yil once 
Allah' a ibadet etmeye baslar. Hz. Peygamber'in davetini 
duyunca, ilk bedevi Mushiman diye bilinen Ebu Zer, 
dordiincii veya besinci kisi olarak islamiyeti kabul eder. Hz. 
Peygamberin kendi kabilesine gondermesiyle halkmm yansi 
islamiyeti kabul eder. Uhud veya Hendek gazvesinden sonra 
Medine'ye hicret eden Ebu Zer, artik hep Hz. Peygamberin 
yamnda ve hizmetinde bulunur. Hz. Peygamber her zaman 
onun kendi yamnda bulunmasim ister ve bazi konularda 
gorusiinu ahrdi. Son hastahgi sirasmda yanma cagirtmis ve 
kendisini kucaklamistir. Ebu Zer Gifari Hz. Omer 
zamamnda fetihlerde bulunmak ifin Suriye'ye gider. Daha 
sonra Amr ibnii'l As ile Misir'm fethine katilrr. Hz. Osman 
doneminde de fetih hareketlerinde bulunur. Bu donemde 
Ammuriye'ye kadar giden ordu ile Anadolu fetihlerine, 
Kibns fethine katihr. Halife ile arasmdaki anlasmazhk 
sebebiyle Medine'ye 119 mil mesafede bulunan Rebeze'ye 
siirgun edilir. 653 'te Rebeze'de vefat eder. Diger bazi 45 CETiN Nuran, a.g.t 

46 Ebu Zer el Gifari, Abdullah Aydinh, TDV Islam Ansiklopedisi, 
Cilt. 10. Sh.266-269 

26 Sahabiler gibi Istanbul Ayvansaray'da da bir makam-kabri 
bulunmaktadir. Hz. Peygamber onun hakkmda, "Gok 
kubbenin altmda ve yeryiizunun iistiinde Ebu Zer'den daha 
dogru sozlii kimse yoktur", demistir. Hz. Peygamber ile 
devamh birlikte bulunmasi ve aklma gelen her seyi sormasi 
sebebiyle ilimde ustiin bir seviye kazandigi kabul edilir 47 . 
Ebu Zer'in hayatma dair miistakil eserler kaleme almmistir. 

Hasan Mekki'nin tiirbesi, sehir merkezinde, Hoca 
Omer Mahallesi, Hasan Mekki Sokak'ta yer almaktadir 48 . 
Yapi turbe, mescit ve dernek biirosundan olusmaktadir. 
Ayrica, mescit icerisinde kadmlar icin ozel bir boliim 
bulunur. Buradaki biiro da Adiyaman Mevlana 'yi, Yunus 
Emre'yi ve Giizel Sanatlan Ya§atma Dernegi'ne aittir. 
Turbede San §eyh Mustafa Efendi ve Hasan-i Mekki'nin 
sandukalan yer alir. Burasi tek kubbeli olup, sandukalarm 
iistii yesil ortiilerle kaphdir ve iizerlerinde ayetlerin yazih 
oldugu ortiiler ve tespihler bulunmaktadir. Mekkeli Hasan 
Efendi'nin Adiyaman'a gelis tarihi bilinmemekte, halk 
arasmda Hasan-i Mekki diye amlmaktadir. Rivayete gore, 
sahabeden oldugu, isminden de Mekkeli oldugu anlasilan bu 
zat, Hz. Omer'in bayraktan olarak buraya gelmis ve burada 
sehit dusmiistiir. Halk, bu tiirbeyi ozellikle miibarek 
gecelerde ziyaret etmektedir. Bunun dismda kadmlar, cuma 
giinu ogle salasmda buraya gelip dini sohbetler edip dualar 
etmekte, erkekler ise tiirbeyi ziyaret icin cuma gecesini 
secmektedir 49 . Halk, ayrica uyuz, sara hastaligi, atesli 47 Hayatii's-Sahabe, Yusuf el Kardavi, Akfag Yayinlan 

48 QETIN Nuran, a.g.t 

49 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

27 hastaliklar, korku, sikmti ve vesveseden kurtulmak i9in bu 
tiirbeyi ziyarete gelmektedir. 

Mahmut El-Ensari'nin tiirbesi, sehir merkezinin yedi 
km. kadar dogusunda Elif (Ipekli) koyii civarmda, 
Adiyaman'dan bakildigi zaman goriilen yiiksek ve sivri bir 
dagm (Ali Dagi) iizerindedir. Tiirbenin Bagdat Seferi 
doniisiinde, IV. Murat'm buyrugu ile sahabeden Mahmud el 
Ensari adma yaptinlmis oldugu kabul edilir. Bu zatm da 
Medineli oldugu sanilmaktadir. Bir rivayete gore, Hz. 
Muhammed El-Ensari hazretlerine, "Hisn-i Mansur'a gidip 
islamiyet'i yayacaksm." der. Mahmud el Ensari din ugruna 
savasirken burada sehit olur. Bu zatm yattigi yerde baska 
sehit mezarlarmm da oldugu belirtilmektedir. Tiirbe, Ebu- 
Zer Gifari tiirbesi yakmlarmdadir. 

Tavam tas iizeri siva olup, bir kubbe ile ortiilu olan 
tiirbenin sol tarafmda betonarme dort odah bir bek9i evi, sag 
tarafmda ise briketten yapilmis mutfak ve depo, giriste de 
mescit bulunmaktadir 50 . Tiirbe girisinin sagmda on iki 
imamm admm bulundugu bir yazi yer alrr. Basik kemerli 
giris kapismdan i9eri girildiginde karsida Mahmut el- 
Ensari'ye ait oldugu kabul edilen sanduka bulunmaktadir. 
Sandukamn iizeri yesil ortiilerle kaph olup, basmda biiyiik 
tespihler bulunmaktadir. Tiirbe kapismm iizerindeki kitabede 
H.1126 tarihi yazihdir. Bu tarihin tiirbenin tamir tarihi 
oldugu tahmin edilmektedir. Halk arasmda Mahmut el- 
Ensari'nin sahabeden biri olup, Ebu Zer Gifari ile beraber 
sehit diismiis oldugu anlatihr. Adiyaman bolgesinin fetih 50 CETiN Nuran, a.g.t 28 hareketlerine katilmak amaciyla Islam ordusuyla buraya 
gelip, Ali Dagmda sehit diistiigii, Mahmut el-Ensari admdan 
da yola fikilarak ensardan oldugu rivayet edilmektedir 51 . 
Onceleri mezarmda bekleyen kimsenin bulunmadigi, bos bir 
vaziyette oldugu kayitlarda mevcuttur. Sonradan tiirbesi IV. 
Murat tarafmdan yaptinlmistir. 

Bu tiirbe, Alevi kesimi dahil bir9ok insan tarafmdan 
ziyaret edilmektedir. Tiirbe daha 90k 90cugu olmayan ya da 
erkek 90cuk sahibi olmak isteyen kadmlar tarafmdan tatil 
giinleri ziyaret edilmekte ve daha sonra erkek 90cuk sahibi 
olan kadmlar 90cuguna "Mahmut" ismini vermektedirler 52 . 

Zeynel Abidin'in tiirbesi, sehir merkezinin 17 km. 
dogusundaki Uludam koyiiniin Akyurt Mezrasi 'nda ku9\ik 
bir tepe iizerinde bulunmaktadir 53 . Aga9landirmanm 
yapildigi bir alanda bulunan tiirbe, sandukamn bulundugu 
oda ile erkek ve kadm mescidinden olusmaktadir. 
Sandukamn iizeri yesil ortiilerle kaph olup, bas kismmda 
biiyiik tespihler bulunmaktadir. Anlatildigma gore, tiirbe Hz. 
Ali'nin torunun torunu olan Zeynel Abidin'e aittir. Bir baska 
rivayete gore ise Hz. Hiiseyin'in 16. gobekten torunu Zeynel 
Abidin'in tiirbesidir 54 . Zeynal Abidin yedi veya on iki 
yaslarmda vefat etmistir. Sandukasmm ebatlarmdan da 
kiifuk yasta vefat etmis oldugu anlasilmaktadir. Rivayete 
gore, annesinin onu oliiyken bile emzirdigi, hatta tiirbesinin 51 Ensar, Hz. Peygambere ve muhacirlere yardim eden Medineli 
Muslumanlara verilen isimdir. 

52 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

53 Ayse Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

54 QETIN Nuran, a.g.t 

29 etrafmda annesinin onu emzirmesi i9in bir delik oldugu ve 
bu deligin etrafmda da sut lekeleri oldugu soylenmektedir. 

Buraya dilekte bulunup adak adamaya gelenlerin 
tiirbenin etrafmdaki agaclardan meyve yiyebilecekleri, ancak 
hi9bir sekilde yanlarma ahp evlerine gotiiremeyecekleri 
soylenir. Eger goturiiliirse baslarma kotii seyler gelecegine 
inanihr. Tiirbenin, IV. Murat'm Bagdat Seferi doniisii 
kesfedilmis oldugu anlatihr. 

Arap Hasan Baba'nm tiirbesi, Musalla 
Mahallesi'nde eski Marangozlar £arsismm giineyinde yer 
almaktadir 55 . Haci Abuzer Baba ile beraber aym tiirbededir. 
Haci Abuzer Baba'nm miirsididir. Zamamnda bircok 
miirsidin yetismesinde oncii olmu§tur. 

Anlatildigma gore, giinlerden bir gun Adiyaman'da 
bir yangm 9ikar. Evler ah§ap oldugundan sondiirme umudu 
yoktur. Insanlar du§uniir, ta§mirlar. Nihayet Baba Efendi'ye 
durumu acilen bildirirler. Arap Hasan Baba kibleye donerek 
elini afar ve yalvanr. Yangm amnda durur. 

Arap Hasan Baba, bir kis giinii kirvesine haber 
gondererek, bir kadm cenazesi ifin ne gerekiyorsa tedarik 
edip getirin, der. Kirvesi neler oldugunu merak edince, Arap 
§eyh, "bekle ve gor. Yakm bir gelecekte bir kadm vefat 
edecek", der. Kirvesi malzemeleri ahp getirir. Arap §eyh 
getirilen malzemeleri saklar. Aradan 3-4 gun gectikten sonra 
Arap §eyh'in esi aniden vefat eder. Kirvesi bu olayi 
gordiikten sonra Arap §eyh'in buyiiklugunii anlar. 55 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 30 Nuran Qetin 9ahsmasmda, Haci Abuzer Baba 

tiirbesinin, Musalla Mahallesi'nde, Atatiirk Caddesi'nde yer 
aldigmi kaydeder 56 . Betonarme bir yapi olan tiirbede 
sandukanm bulundugu oda dismda, biri kadmlar i9in digeri 
de erkekler i9in olmak iizere iki mescit ve bir de camiinin 
arka bah9esinde, tek odah beton bir yapi vardir. Tiirbe 3,5 
m. yiiksekliginde olup, iizerinde kiifiik bir kubbe 
buiunmaktadir. Tiirbenin i9inde bulundugu yapinin disi mavi 
renge boyanmistir. Dis cephenin camiye bakan tarafmdaki 
boliimii tiirbenin i9 kisrmnin goriilebilmesi i9in cam bolmeli 
ve demir parmakhklarla yapilmistir. Sanduka, yesil ortiilerle 
kaphdir. Tiirbenin bir de misafirhanesi buiunmaktadir. Haci 
Abuzer Baba'nm kabrinin bulundugu odada dokuz tane daha 
sanduka yer alir. Bunlar tiirbenin girisinde sagdan sola 
sirasiyla soyle siralanmaktadir. Haci Abuzer Baba'nm 
miiridi H. Molla Yusuf, Haci Abuzer Baba'nm oglu §eyh 
Abdurrahman Baba (1912-1972), Haci Abuzer Baba'nm 
torunu Ali Baba (1930-1983), Haci Abuzer Baba, §eyh 
Arap Hasan Baba, §eyh Arap Hasan Baba'nm oglu, Hasan 
Baba'nm efendisi, §eyh Efendinin oglu §eyh Hiiseyin Baba, 
§eyh Hiiseyin Baba'nm oglu §eyh Abdurrahman Baba, §eyh 
Mehmet Necati. 

Anlatildigma gore, Haci Abuzer Baba, aslen Kerkiik 
Tiirkmenlerinden olup, soyu peygamberimize dayanan 
Kadiri seyhlerindendir. Haci Abuzer Baba'nm Adiyaman'da 
bir9ok miiridi oldugu gibi, §anhurfa'da da iki binin iizerinde 
miiridi buiunmaktadir. Haci Abuzer Baba'nm §anhurfa'daki 56 QETIN Nuran, a.g.t 31 miiridleri, hala her bayram ve kandilde, tiirbeyi ziyaret i9in 
Adiyaman'a gelmektedir. Haci Abuzer Baba, yamnda yatan 
Arap Hasan Baba ve Huseyin Baba'nm tekkesine 
mensuptur. 

Haci Abuzer Baba, halk tarafmdan 90k sevilen, 
babacan ve yardimsever tavirlarmdan dolayi "Baba" 
lakabmi; yesili ve tabiati 90k sevip, fidan ektiginden dolayi 
da "Fidanci" soyadmi almistir. Haci Abuzer Baba 9ift9ilikle 
ugrastigi gibi yedi yil Adiyaman'm emniyet bek9iligini de 
yapmistir. Bu gorevi siiresince, hirsizhk olaylarmm 
olmadigi, hirsizhk yapmak isteyenlerin ise, hirsizhk 
mekamnda Haci Abuzer Baba'yi goriip ka9tiklan anlatihr. 
Haci Abuzer Baba'nm hacca gittigi, doniiste Suriye'nin 
Hama sehrinden ge9erken Seyyid Abdulkadir Geylani'nin 
torunlarmdan Hama Kadiri Tekkesi'nin Piri Muhammed 
Miikerrem Efendiye rastladigi, ondan icazet aldigi ve 
Adiyaman'a dondiigiinde, Hasan Baba'nm Tekkesine 
gitmedigi, kendisine miistakil bir tekke a9tigi 
anlatilmaktadir. 

Haci Abuzer Baba'nm tiirbesinin bulundugu yer 
onceleri mezarhktir. Bu mezarhk 1970'lerde belediye 
baskam Mithat Kank9i'nm emriyle kaldinlmak istenir. 
Nakledilir ki, mezarhk kaldinhp sira Haci Abuzer Baba ve 
onun soyuna ait kabirlere gelince, kaldirma islemini yapan 
dozerin agzi U9 kez kinhr. Biitiin 9abalara ragmen tiirbe 
kaldinlamaymca yikma islemi durdurulmus, hatta tiirbenin 
makami belediye tarafmdan belirlenmistir. 

Bu tiirbe, her turrii istegin ger9eklesmesi i9in, 
90gunlukta kadm olmak iizere her kesim halk tarafmdan, 

32 genellikle persembeyi cumaya baglayan gece ve cuma giinii 
ziyaret edilmektedir. 

§eyh Abdurrahman Erzincani tiirbesi sehir 
merkezine yedi km. mesafede eski ismi Zey olan tndere 
koyiindedir 57 . Omer Kirmizi'mn 9ahsmalarmdan, Zey 
Koyiiniin 1500'lii yillarda isminin zeg veya zek olarak 
anildigmi, 1540'larda hizli bir artisla 119 mahallesi olan 
biiyiik bir yerlesim birimi haline gelmis oldugunu ogreniriz. 
Koydeki bu niifus artisi iktisadi ve sosyal a9idan biiyiik 
avantaj saglar. §iiphesiz, §eyh Abdurrahman Erzincani 
Hazretlerinin tiirbesi koyiin niifus bakimmdan gelismesinde 
onemli bir rol oynar. Bu zaviyenin yer aldigi 'Hizmet' isimli 
mahallenin 9evresi hizla gelisir ve 'Kizilca mahallesi' ile 
'Orta mahalle' isimli iki mahalle daha olusur. Bu 
mahallelerin olusmasmda disandan gelen g09 dalgasi etkili 
olmustur. Hizmet mahallesinde ise genellikle vakfa hizmet 
edenlerin bulundugu goriiliir. Bu donemde Zey koyii 460 
haneye ulasmistir. Bunlardan 206 haneyi §eyh Abdurrahman 
Erzincani Hazretlerinin evladmdan olanlar teskil etmektedir. 

Tiirbe binasi iki oda, bir mescit, ocak seklinde bir 
yemek pisirme yeri, bir zahirelik, arka tarafta bir eyvan ve 
banklarm bulundugu dinlenme yerinden olusmaktadir. 
Tiirbenin i9inde §eyh Abdurrahman Erzincani ile beraber 
aile bireylerine ait toplam dort sanduka bulunmaktadir. Bu 
sandukalar yesil ortiilerle kaph olup, baslarmda iki Turk 
bayragi yer ahr. Sandukalarm oniinde demir parmakhklar 
vardir. 57 QETIN Nuran, a.g.t 33 Seyh Abdurrahman Erzincani ile ilgili farkh rivayetler 
vardir. Bazi rivayetlere gore, Erzincani, aslen Kuzey Irak'ta 
bulunan Erzin adh yerden olup, sonraki zamanlarda gelip 
Adiyaman'a yerlesmistir. Bazi rivayetlere gore ise, aslen 
Erzincanh olup, Adiyaman'a gelerek Zey koyiine 
yerlesmistir. Seyh Abdurrahman Erzincani'nin dogum tarihi 
tarn olarak bilinmemekle beraber IV. Murat zamamnda 
yasadigi rivayet edilir. 

Seyh Abdurrahman Erzincani'nin Muhammed adh 
oglu da Adiyaman'm Tut ilcesinde medfundur. Erzincani'nin 
oglu Muhammed'in Tut i^esinde gomiilii olmasimn sebebi 
soyle anlatilmaktadir. Seyh Abdurrahman Erzincani, 
bulundugu koyiin camisini yaptirmistir. Cami bitince koylu 
kiblenin yanhs oldugunu Erzincani' ye degil de oglu 
Muhammed'e soyler. Oglu da gelip bunu Erzincani'ye 
anlatir. Erzincani kiblenin yanhs olmadigim soylese de oglu 
kiblenin yanhs oldugunda israr eder. Bunun iizerine 
Erzincani ogluna, "Gel sag omzumdan bak bakalim kible 
dogru mu yanhs mi?" der. Oglu babasmm sag omzundan 
bakmca karsismda Kabe'yi bulur ve 90k utanir. Su? 
isledigini, hatah oldugunu diisunen Erzincani'nin oglu 
bulundugu yeri terk edip, Tut ilcesine yerlesir ve kalan 
omriinu orda gefirir. 

Anlatildigma gore, Sultan IV. Murat, Bagdat'm fethi 
i9in Istanbul'dan Bagdat'a giderken ordusuyla Adiyaman'm 
Zey Koyii'nde konaklar 58 . Konaklama sirasmda, Sultan IV. 
Murat ve ordusunun iasesini (bir geyik keserek) Seyh 58 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 34 Abdurrahman Erzincani karsilar. Erzincani'nin mali 
durumunu merak eden sultan, bir askerinden gizlice mutfagi 
ve ambari tetkik ederek kendisine bilgi vermesini ister. 
Asker yaptigi tetkik neticesinde sultana ambarda pek az 
saman ve arpa bulundugunu, butiin hayvanlarm bu az 
miktardaki arpa ve samanla doyuruldugunu, mutfakta ise 
ku9iik bir tencerede yemek pisirildigini ve butiin bir ordunun 
iasesinin bu yemekle karsilandigmi bildirir. Bunun iizerine 
meraklanan sultan durumu bizzat kendisi gozden ge9irmek 
ister ve sonu^ta askerin dogru soyledigini anlar. Seyh 
Abdurrahman Erzincani'nin keramet sahibi oldugunu 
diisiinen Sultan IV. Murat, kendisi icin dua etmesini ister. 
Sultan IV. Murat Bagdat'i fethettikten sonra doniiste Seyh 
Abdurrahman Erzincani'yi ziyaret etmek icin Zey Koyii'ne 
ugrar. Ancak Erzincani'nin vefat ettigini ogrenir. Bunun 
iizerine 90k iiziilen sultan hem onun hem de onun isaret 
ettigi Ebu-Zer Gifari'nin tiirbesini yaptinr. Bagdat'm 1638 
yilmda fethedildigi goz oniinde bulundurularak, Seyh 
Abdurrahman Erzincani'nin bu tarihte vefat ettigi kabul 
edilmektedir. 

Seyh Abdurrahman Erzincani tiirbesi, halk tarafmdan 
en 90k ziyaret edilen tiirbelerin basmda gelmektedir. 
Genelde sinirsel hastahga yakalanan, halk arasmda kendisine 
cinlerin miiptela olduguna inamlan kisiler, sara hastasi 
olanlar ve fe^liler sifa i9in 119 cuma iist iiste bu tiirbeye 
getirilir, geceyi burada ge9irmeleri saglamr. Zincirli olarak 
gelen akil hastalarmi buradaki dut agacma baglarlar. Ancak 
miize yapimi yiiziinden agaci kesmek zorunda kalmislar. 
Yine bu tiirbeye her tiirlii dileginin ger9eklesmesini isteyen 35 ki§iler tarafmdan tic cuma list uste gelinir. Ttirbe cumartesi 
ve pazar gtinleri de halktan kalabahk gruplar tarafmdan 
ziyaret edilir. Hayirsever vatanda§lar, misafirler ifin 100 
adet yatak temin etmi§tir. Dilekleri kabul olan ki§iler de 
buraya gelip yemek yapip dagitirlar. 

Diger taraftan, §eyh Abdurrahman Erzincani 
Hazretleri'nin, Safiytiddin Erdebeli'nin (6.1335) miiridi ve 
halifesi oldugu kaynaklarda ifade edilmektedir 59 . Ayrica 
§eyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin, Somuncu Baba 
ismiyle bilinen §eyh Hamid (1331-1412) ile tam§ikhgi ve 
onunla sihriyyet kurmu§ olmasi da kuvvetle muhtemeldir. 

§eyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin kabri 
hakkmda bir9ok rivayetler bulunmaktadir. Ancak en saglam 
rivayet §eyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin kabrinin 
Zey Koyti'nde oldugu yoniindedir. §eyh Abdurrahman 
Erzincani Hazretleri'nin Adiyaman, Behisni ve Malatya 
Darende'de mezarmm vakiflan bulunmaktadir. Ancak bu 
kazalardaki vakiflardan soz edilirken §eyh Abdurrahman 
Erzincani Hazretleri'nin evlatlarmdan bilhassa 

Abdulgafur'dan sik9a bahsedilmektedir. Bu da §eyh 
Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin evlatlarmm, bu kaza 
ve nahiyelere yayilmi§ olabileceklerini gostermektedir. 

Hamza Gundogdu'nun 9ah§masi kaynak gosterilerek, 
Zey'de bulunan §eyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin 
zaviyesinin §eyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin 
evlatlarmdan olan Saru §eyh tarafmdan in§a edilmi§ oldugu 
ileri suruliir. Bu zaviyenin Zey koyiinde bulunmasi buramn 59 Evliyalar §ehri Malatya (hazirlanmakta) 36 sosyal, kultiirel ve ekonomik yonden olduk9a gelismesine 
vesile olmustur. Hatta zaviyeyi insa ettiren Saru §eyh, 
burada bir medresenin yapilmasma onciiluk eder. 
Medresenin giderleri de Alaiiddevle Bey'in evlatlarmdan 
oldugu tahmin edilen Cafer Bey tarafmdan karsilamr. Cafer 
Bey medresede ogrenim goren ogrenciler ile muderrislerin 
iaselerinin temini i9in Samsat'a bagh Karkiine Koyu'niin 
(bugiin Kahta'ya bagh Narsirti koyii) tamam malikanesini 
Malatya Alaybeyi Mehmet'ten satm alarak medreseye 
vakfeder. Ayrica zaviyenin gelirlerini artirmak i9in bos olan 
mezralarm hem ihyasi hem de vakfa gelir getirmesi i9in 
Kilise Buki, Kuru9ay ve Ankoz mezralarmm gelirlerinin bir 
kismi vakfa intikal ettirilir. Vakfiyeti de Anadolu kazaskeri 
Abdulkadir £elebi Efendi ve ehl-i vukuf Musliimanlarm 
§ahadetleriyle tasdik edilir. 

1813 tarihli bir fermanda §eyh Abdurrahman 
Erzincani Hazretleri'nin rurbedarmdan bahsedilmesi, §eyh 
Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin Zey Koyii'nde 
medfun oldugunu gostermektedir. Bunu teyit eden vakif 
defterinde ise buradaki hissenin §eyh Abdurrahman 
Erzincani Hazretleri'nin mezarma ait oldugunu 
gostermektedir. 

indere (Zey) koyiinde ayrica bir murad isteyenlerin 
muradlannm hasil olduguna inamlan Bekir Dede ziyareti 
bulunmaktadir. 

Merkeze bagh Bagpinar koyiinun eski adi (^algan'dir. 
Kadihan Tiirbesi (^algan Bucagi'na bagh Kuyucak 
koyiiniin giineyindedir. Nuran £etin 9ahsmasmda, Kadi Han 
tiirbesinin, Adiyaman sehir merkezine 14 km uzakhkta olan 

37 Kuyucak koyii Kazgan (Gazi Han) Mezrasi'nda yer aldigmi 
kaydeder 60 . Kuyucak koyiinden itibaren yol tiirbeye kadar 
bes km. stabilize sekilde devam etmektedir. Tiirbe bir dagm 
eteginde, yer altmda bir magaradadir. 19!, Kile tasryla kaph 
olup tabani mozayik doselidir. Tiirbe sadece kuzeye doniik 
olan kapismdan lsik almaktadir. Tiirbenin oniine tig oda ve 
eyvanh bir betonarme yapi ilave edilmistir. 

Halk tarafmdan olduk9a ziyaret edilen Kadi Han 
tiirbesi, Osmanh arsivlerinden anlasildigi iizere, zaviye 
olarak faaliyet gostermistir. Tiirbenin iizerinde bulunan 
kitabe zamanla tahrip olmus, okunmaz hale gelmistir. Tiirbe, 
cuma, cumartesi ve pazar giinleri ziyaret edilmektedir. Daha 
90k focuk veya erkek 9ocuk sahibi olmak isteyen kadmlar 
buraya gelmektedir. Cocuk veya erkek 9ocuk sahibi olmak 
isteyenler, tiirbeden bir kasik ahr ve kasigi evlerine 
gotiiriirler. Cocuk veya erkek 9ocuk sahibi olduklarmda bir 
takim kasik getirip tiirbeye bagislarlar. Ayrica tiirbeye erkek 
90cuk sahip olmak i9in gelenler de, erkek 9ocuk sahibi 
olduklarmda genelde 90cuguna "Gazi Han" ismini 
vermektedirler. 

Kazgan Dede'nin hayattayken kadilik gbrevi yaptigi ve 
menkibeye gore, bldijgu yerin tizerine tiirbe yapilmasi i^in 
bir cobanin riiyasma girdigi anlatilir 61 . 

Agui9en (Agu9an) Ocagmdan, (Apaziz-Obaziz diye 
de amlan) Aziz Giizel (1900-1966), eski ismi §ehmir olan 
ve Adiyaman sehir merkezine 34 km. mesafedeki Yedioluk 60 CETIN Nuran, a.g.t 

61 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 38 (seyhmir-sexmir) koyiinde yasamis bir Alevi Dede'sidir. 
Agu^anh Hasan Efendi'nin ogludur 62 . Celikhan Bulam 
Kasabasi'nda tiirbesi bulunan Giizel Dede ile kardestir. Aziz 
Dede ailenin en kiiciiguymus. Buna ragmen yasayisryla, 
kerametleriyle diger kardeslerinden 90k daha fazla 
tanmmistir. Anlatilir ki, Aziz Dede'nin yasam felsefesi 
dogruluk ve insan sevgisidir. Onun 1 7 ata oncesi Ehli Beyte 
dayanmaktadir. Aziz Dede, "benim soyumdan gelen benim 
neslim, evladim degildir; benim yolumdan gelen benim 
evladimdir", demistir. Aziz Dede'nin yoluyla Bektasilerin 
yolu birbirinden bazi yonleriyle aynlmaktadir. Aziz Dede 
hayatm her alanmda, yemesinden, giymesine kadar kendine 
90k dikkat eder, oviinmeyi asla sevmez. O, kendi koyiinii 
(Celikhan' a bagh eski adi Bulam olan Pmarbasi Kasabasim) 
insanlarm diinyaya 90k fazla deger verdiklerini anlaymca 
terk eder. Kendini insanhga adayarak koy koy dolasir. O 
hem zahiri, hem de batini yonleri olan biiyiik bir zattir. Aziz 
Dede 1 966 yilmda, 66 yasmda vefat etmistir. Aziz Dede cura 
9alardi. U9 telli bir 9algi olan curayi 9alar ilahiler soylerdi. 

Ziyarete genellikle cuma giinleri gelinmektedir. 
Genellikle romatizmal hastahklan olanlar ve 90cugu 
olmayanlarm gelip burada dileklerine ulastiklan soylenir. 

Hakkmda bir9ok keramet anlatilan Aziz Dede'nin 
tiirbesi, koyiin hemen yukansmda bir tepenin basmda yer 
almaktadir Her yil Mayis aymda anma giinii 
tertiplenmektedir. 2010'da dordiincusii diizenlenen ve 90k 
sayida kisinin katildigi etkinliklerde vatandaslara lokma 62 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 39 dagitihr. Semah gosterilerinin ger9eklestirildigi etkinliklerde 
9esitli konusmalar yapilir. 

Oksiiz Ibrahim Baba tiirbesi, sehir merkezi, Siratut 
Mahallesi, Ziya Gokalp Caddesi, Adiyaman Kalesi'nin 
kuzey eteginde kaleye 9ikan merdivenlerin hemen altmda 
yer almaktadir 63 . Tek odah betonarme bir yapidan olusan 
tiirbenin toplam sahasi 40 metre karedir. Tiirbenin kapisi 
yesil renkte olup iizerinde "Oksiiz Baba Tiirbesi" yazan bir 
tabela bulunmaktadir. Sandukanm basmda Tiirk bayragi, 
oniinde ise demir set bulunmaktadir. Tiirbenin bulundugu 
alan ve civan 70-80 yil oncesinde mezarhk halinde iken, 
giiniimiizde tiirbe dismdaki alanlarda binalar yapilmistir. 

Anlatildigma gore, Oksiiz Baba Irak'tan gelmis ve 
kiifiik yasta iken burada babasi sehit diismiistiir. Bunun icin 
kendisine "Oksiiz", biiyiik ve yiice oldugu i9in de "Baba" 
denmistir. Baska bir rivayete gore, Islam ordusunun 
Adiyaman'i aldigi sirada, Islam ordusu i9erisinde hem oksiiz 
olan, hem de ya§9a kii9iik olan Ibrahim ismindeki bu zat, 
burada sehit olmustur 64 . Bundan 500 sene once bir kisinin 
riiyasma giren Oksiiz Ibrahim Baba, kendini tanitmis ve 
kendisinin sehit oldugunu soylemis. Bu zat da gelip yattigi 
yeri kazip bakmis ki ger9ekten de bir sehit, hala 9iiriimemis 
bir sekilde yatiyor. Bunun iizerine burayi hemen bir tiirbe 
haline getirmis. Bu zat gosterisi ve siisii sevmediginden 
tiirbe ne kadar onanlmissa da her defasmda tiirbe yanmis 63 ^ETIN Nuran, a.g.t 

64 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 40 veya yakilmistir. Tiirbeyi yakmak isteyen dort kisi de kaza 
sonucu olmiistiir. 

Bu tiirbe cogunlukla kadmlar tarafmdan ya yedi cuma 
ya da iic sabah namazi vakti ziyaret edilir. Tiirbe persembe 
geceleri ve cuma giinleri oglene kadar aciktir. Genellikle 
tiirbe sitma hastahgma yakalananlar tarafmdan ziyaret 
edilmektedir. Sitmaya yakalanan kisi yere yatinhr. Hastamn 
bas tarafma tiirbenin alanma ait tic tas konulur ve yine aym 
mekana ait fall cirpidan ktictik birkac tane hastamn ayak 
tarafmda yakihr. Hasta biraz rahatlaymca "qirahk" denilen 
bir miktar para birakip gidilir. Ayrica, tiirbenin ziyaret 
edilmesinin diger bashca sebepleri sunlardir. Evde kalmis 
kizlarm bahtlarmm afilmasi, cocugu olmayan kadinlann 
focuk sahibi olmasi, smavda basanh olunmasi ve her tiirlii 
istek, arzudur. 

Yel Baba tiirbesi, sehir merkezinde, Musalla 
Mahallesi, Askerlik §ubesi karsismda bulunmaktadir 65 . 
Tiirbe bir evin dis duvarma bitisik olup yaklasik bir m. 
yiiksekliginde demir korkuluklarla fevrilidir. Anlatildigma 
gore, tiirbe bitisigindeki evin ilk sahiplerinden biri riiyasmda 
burada biiyiik bir zatm yattigim goriir ve bu riiya iizerine 
buraya tiirbe yaptinr. Tiirbe, genelde romatizmal rahatsizhgi 
bulunan, halk arasmdaki deyisle, viicuduna yel girmis 
kimseler tarafmdan ziyaret edilir. Yel Baba ismi de buradan 
gelmektedir. Burayi ziyarete gelen kisiler, tiirbenin iizerinde 
bulunan taslan viicuduna siirerek, sifa bulacaklarma 
inanmaktadirlar. 65 CETiN Nuran, a.g.t 41 Aym isimde ikinci Yel Baba tiirbesi, sehir merkezine 
sekiz km. uzakhkta, Pirin koyiinde bulunmaktadir 66 . Tiirbe, 
koyiin karsismda yer alan tepededir. Distan beyaz boyah 
olup, yesil kubbeli, iki odah betonarme bir yapidir. 
Sandukanm iizeri yesil ortiilerle kapli olup basmda Turk 
bayragi bulunmaktadir. 

Rivayete gore, Yel Baba H.628 yilmda 
peygamberimiz zamamnda dogmustur. Ebu-Zer Gifari ve 
Mahmut el-Ensari ile birlikte savasmis ve sehit dusmiistiir. 
Asil ismi bilinmemektedir. Romatizmal agnlara sifa oldugu 
ve hekim oldugu icin "Yel Baba" denmistir. Genellikle 
carsamba ve cuma giinleri hastahgi olanlar tarafmdan ziyaret 
edilir. Hastalar tiirbeyi en az iki defa ziyaret etmektedir. 
Aksi takdirde hastaligm iyile§meyecegine inamhr. Hasta, 
sandukanm bas tarafmdan toprak ahr, ^amur sekline getirir 
ve viicudunun agriyan yerine surer. Aynca tiirbenin ifinde 
bir sure yatmak veya oturmak suretiyle de iyilesilecegine 
inamhr. 

Bulduk Baba tiirbesi, sehir merkezine iki km. 
uzakhktaki Siimer Evler mevkiinde, Kara yollan §efligi 
karsismda, Bulduk Baba Camii yamndadir 67 . Tiirbenin 
etrafmda iki tane dut agaci ve demir parmakhklar 
bulunmaktadir. Bulduk Baba hakkmda anlatilan 
rivayetlerden biri soyledir 68 . Yillardir ^ocugu olmayan ve bu 
tiirbeyi hie gormeyen bir kadm, gece riiyasmda, Bulduk 
Baba'yi goriir. Bu zat, kadma mezarmm yerini gosterir ve 66 ^ETiN Nuran, a.g.t 

67 DETEST Nuran, a.g.t 

68 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 42 mezarmm etrafmi demir parmakhklarla fevirirse, 90cugunun 
olacagim soyler. Ertesi giin kadm, riiyasmda gordiigii yere 
gider ve ger9ekten orada riiyasmda gordiigii gibi bir mezarla 
karsilasir. Bunun iizerine kadm, mezarm etrafmi demir 
parmakhklarla cevirir. Kisa bir siire sonra kadm, bir cocuk 
sahibi olur. 

Bulduk Baba ile ilgili anlatilan diger bir rivayet ise 
soyledir. £obanm biri, bir giin suriisiinii otlatirken Bulduk 
Baba, kendisine goriiniir ve, "Qabuk buradan git, biraz 
sonra firtina kopacak, gitmezsen oleceksin" , der. Bunun 
iizerine coban, siiriisiinii ahp gider ve boylece az sonra 
kopacak olan firtmadan kurtulur. Tiirbe, genellikle 90cugu 
olmayan kadmlar tarafmdan cuma giinleri ziyaret edilir. 

Qplak Baba'nm tiirbesi sehir merkezine 25 km. 
mesafede Sanharman koyiinde bulunmaktadir 69 . Tiirbenin 
avlusu briket malzemeyle ortalama 1.20 cm yiiksekliginde 
bir duvarla 9evrilmistir. Avlunun zemini beton ile kaplanmis 
olup burada £rplak Baba'nm soyundan gelen dort kisinin 
daha kabri bulunmaktadir. Bina betonarme malzeme ile insa 
edilmistir. Bina, tiirbenin bulundugu oda ile beraber bir 
mutfak ve kadm ve erkekler i9in yapilmis iki ayn mescitten 
meydana gelmektedir. 

Tiirbenin i9i yesil, disi ise mavi ve beyaz renge 
boyanmistir. C^iplak Baba'nm bulundugu sanduka da yesil 
ortii ile kaphdir. Tiirbenin mutfak bolumiinde gelen 
ziyaret9ilerin kullanmasi i9in tencere, tabak, buzdolabi, 
kilim, hah v.b. malzemeler bulunmaktadir. Tiirbede yatan 69 CETiN Nuran, a.g.t 43 kisinin asil adi Mehmet Uryan'dir. £rplak Baba'nm soy 
kutugunu gosteren berat Sanharman Koyii'nde ikamet eden 
ve £rplak Baba'nm soyundan gelen Mahmut Karakas'ta 
bulunmaktadir. £rplak Baba hakkmda anlatilan 
menkibelerden biri soyledir. £rplak Baba yoredeki aganm 
hizmetkarhgim yapiyormus. Aga, hac vazifesini yerine 
getirmek i9in Mekke'ye gitmis. Aganm hanimi bir gun i^li 
kofte yapmis ve hizmetkan £rplak Baba'ya: "Agan i^li 
kofteyi 90k sever, keske burada olsaydi da yeseydi", demis. 
Bunun iizerine £rplak Baba aganm hanimma, "Yemegi bir 
tabaga koy da agama gotiireyim", demis. Aganm hanimi 
saka yaptigim zannetmis veyahut da £rplak Baba'nm 
doymadigim, bir tabak daha istemeye utandigi i9in boyle 
soyledigini diisiinmiis. Yine de bir tabak i^li kofteyi 
kendisine vermis. £rplak Baba tabagi ahp gitmis, bir sure 
sonra da gelerek aganm hanimma yemegi agasma verdigini 
soylemis. Aga hacdan dondiigiinde esyalarmm arasmda 
£iplak Baba'nm i^li kofteyi gotiirdiigii tabagi 9ikmis. Aynca 
aga da hizmetkarmm kendisine yemek getirdigini a9iklamis 
ve kendisini karsilamaya gelen kisilere asil saygi duyulmasi 
gereken kisinin £rplak Baba oldugunu, onun ermis biri 
oldugunu soylemis. Bunun iizerine sirri ifsa olan £rplak 
Baba ortadan kaybolmus. Bu olayi duyan halk da onu 
aramaya baslamis. Ancak sirri ortaya 9iktigi i9in £rplak 
Baba dayanamamis ve vefat etmis. O giinden sonra halk 
£rplak Baba'nm ermis biri oldugunu diisiinmiis ve ona 
verdikleri degerden dolayi kendisi i9in tiirbe yaptirmislardir. 

Tiirbe halk tarafmdan genelde cuma, cumartesi ve 
pazar giinleri ziyaret edilir. Adaklan bulunanlar, adaklarmi 44 burada keser ve burada bulunanlara dagitirlar. Halk burada 
her tiirlii dilek ve istekte bulunur. Her turlu hastahga sifa 
bulma niyetiyle gelindigi gibi ozellikle focuklardan 
bogmaca hastaligma yakalananlar getirilir. Bogmaca 
hastaligma yakalanan cocuk, avluda bulunan siitunun 
altmdan tig defa ge9irilir, boylece hastahgmm ge9ecegine 
inamlir. Riiyasmda goriip de daha onceden W9 bilmedigi 
halde tiirbeyi ziyarete gelenler oldugu soylenir. Aynca, 
hirsizhk yaptigma inamlan ki§iler buraya getirilir ve hirsizhk 
yaptiysa itiraf ettirilir 70 . Yine kar§ihkh akit ve yemin i9in de 
buraya gelinir. Halk arasmda burasiyla ilgili yaygm bir inan9 
ise buradan bir 9opvin dahi gotiirulemeyecegi, goturuldiigu 
takdirde gotiiren ki§inin ya yolda kaza ge9irecegine ya da 
ba§ma kotii bir §ey gelecegine dairdir. 

Anlatildigma gore, kendisi 9oban oldugu i9in, 
hayvanlan dinlenmeye biraktigi yerlerdeki ta§ ve dikenlerin 
hayvanlara batip batmadigmi kontrol etmek i9in soyunarak 
(iiryan olarak) yerlere yatar, hayvanlarm rahatsiz 
olmayacagmi anladiktan sonra hayvanlan oraya yatinrmi§ 71 . 

Eski adiyla Turmiiz koyii 1974'te mahalle olduktan 
sonra Tiirkiye Petrol Mahallesi ismini ahr. Burasi Adiyaman 
sehir merkezinin yaklasik olarak 5 km. kuzey batismda yer 
almaktadir. Koyde iki tane tiirbe olup, bunlardan biri Zeynel 
Abidin tiirbesidir. Bu tiirbe koyiin 1,5 km. kuzeyindedir. 
Digeri ise §ah Hiiseyin'in, (oteki ismiyle §ah Tiirmiiz) 
tiirbesidir ki, bu tiirbe koyiin tarn orta yerinde bulunur. §ah 
Hiiseyin'in yattigi tiirbede sifah olduguna inamlan toprak 70 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

71 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

45 bulunmakta, bu topragm en basta kasmti olmak iizere bir9ok 
hastahga iyi geldigi soylenmektedir. Koyiin eski isminin §ah 
Hiiseyiri'den geldigi nakledilir. Tiirbe, mescit ve eyvandan 
olusan betonarme bir yapidir 72 . Yapi kubbeli olup avlusunun 
etrafi demir parmakhklarla cevrilidir. Ayrica tiirbenin 
asagismda 9esme ve banyo bulunmaktadir. Halk arasmda bu 
ce§me ile ilgili olarak sunlar anlatilir. Zamanmda yeni gelin 
olmus biri varmis. Bu gelin bir gun yikanmak icin 9esmeye 
gitmis, yikandigi esnada kaympederi 9ikagehnis, gizlenecek 
bir yer bulamayan kadm, utancmdan "Allah'im beni tas et" 
diye dua etmis. Allah da duasmi kabul etmi§ ve kadm ta§ 
olmu§. Hala bu ta§ haline gelmi§ kadmm heykelinin burada 
bulundugu, ancak 9e§menin suyunun 9oklugundan dolayi 
gorulemedigi soylenir. 

Yaygm inam§a gore bu tiirbe ziyareti, uyuz hastaligma 
iyi gelmektedir. Koyiin belirli yerlerinde bulunan ve §ifah 
olduguna inamlan toprak, koylii tarafmdan bu tiirbeye 
getirilir ve tiirbenin i9erisinde yapilmi§ havuz §eklindeki 
ozel bolmeye koyulur. Turbeyi ziyarete gelen uyuz illetine 
yakalanmi§ ki§iler, bu topraktan ahp, tiirbenin a§agismda 
bulunan 9e§menin suyu ile kan§tinrlar. Daha sonra bu suyla 
orada aynlmi§ ozel yerde, banyo yaparlar. Bazi ki§iler ise 
suyla 9amur haline getirilmis topragi ahp uygulamayi evde 
yapmaktadir. Bu uygulama ile uyuz illetinin ge9ecegine 
inanihr. Hastahgi ge9en kisiler ciger getirip tiirbede yemek 
yapar ve dagitirlar. 72 QETIN Nuran, a.g.t 46 Adiyaman'a 15 km. mesafede bulunan Mahmut Gazi 
tiirbesinde medfun olan zatm Yemen' den geldigi kabul 
edilir 73 . Cocugu olmayan veya herhangi bir dilegi olan kisi, 
kasik adagmda bulunur. Mahmut Gazi tiirbesinden bir kasik 
gotiiriir ve dilegi ger9eklesince o kasikla birlikte alti kasik 
daha getirir. Cocugunun olmasi i9in adak adayanlar, ogullan 
olunca bu zatm adim koyarlar. Isminin koyulmasi da bir 
ce§it adak gibidir, ciinku bu zatm adi koyulmazsa kotii 
seylerle karsilasilacagmdan endise edilir. 

§eyh Muhammed Zahiri tiirbesi, Adiyaman'a 40 
km. uzakhktaki Kuyulu (Turu§) koyii mezarhgmdadir 74 . 
Tiirbe, tig odadan olu§maktadir. Tiirbenin tavam aga9, iizeri 
betondur. Tiirbe, Osmanh Doneminde zaviye olarak faaliyet 
gostermi§tir. Koyiin admm da bu zatm isminden geldigi 
tahmin edilmektedir. Guniimiizde tiirbe, her diigiin sonrasi 
koy halki tarafmdan ziyaret edilmektedir. Koyiin eski ismine 
izafeten Turu§ Baba diye de amlan §eyh Muhammed 
Zahiri'nin koyde bulundugu yillarda, koy halkmm egitimi ile 
90k yakmdan ilgilendigi anlatilmaktadir. 

§eyh Yusuf Baba tiirbesi, sehir merkezinde olup, 
Eski Saray Mahallesi, 1 Arahk Okulu, 328. Sokak'ta yer 
almaktadir 75 . Tek odah, kubbesi bulunmayan betonarme 
yapmm tek penceresi olup, pencerenin hemen alt kismmda 73 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

74 CETiN Nuran, a.g.t 

75 QETiN Nuran, a.g.t 47 ziyaretfilerin para koymasi i9in konulan "giralik" 76 
bulunmaktadir. 

Sandukanm iizeri yesil ortiiyle, tiirbenin duvarlan 
seccadelerle kaphdir. Ayrica, sandukanm yamnda yaramaz 
kii9uk 9ocuklan i9in bir besik yer almaktadir. Bu tiirbede 
yatan zat hakkmda anlatilan rivayetlerden birine gore, Yusuf 
Baba adli sahis sehit diismiistiir. §ehit diismeden once de, 
"ben nasil sehit diisersem beni oyle gomiin", diye vasiyet 
etmistir. Bundan dolayi Yusuf Baba'nm sandukasi, kibleye 
ters yonde bulunmaktadir. Anlatildigma gore, sanduka kible 
tarafma 9evrilmek istenmisse de, kendiliginden tekrar eski 
haline donmesi iizerine sandukaya bir daha 
dokunulmamistir. 

Tiirbe ile ilgili baska bir rivayet ise soyledir. Eski 
zamanlarda tiirbenin bulundugu civarda Ermeniler yasarmis. 
Ermenilerden biri oldiirmek i9in Miisliiman bir genci 
kovalarken, Miisliiman gen9, tiirbenin oldugu yere sigmmis. 
O vakitten sonra Miisliiman gen9 ortadan kaybolmus ve bir 
daha onu goren olmamis. 

Bu tiirbenin bir diger adi da "Karanhk Ziyaref'tir. 
Soylenenlere gore bu ismin verilmesinin sebebi, Yusuf Baba 
denilen kisinin binbasi olup karanhkta sehit diismesidir. 

Tiirbenin kapisi persembe giinleri ziyaret9ilere 
a9ilmaktadir. Buraya genelde yaramaz ve huysuz 90cuklar 7 Tiirbenin ihtiyaflanni kar§ilamak amaciyla tiirbenin giri^inde 
bulunan biiyiik kumbara §eklindeki demir kutuya tiirbeyi ziyarete 
gelen ki§ilerin attigi paraya halk arasinda verilen isimdir. 48 getirilir ve bir siireligine i9erde bulunan besige konulur. Bu 
sekilde 90cugun uslanacagma inanihr. Bu tiirbeyi riiyasmda 
goriip burayi ziyarete gelen bir9ok insanm bulundugu 
soylenmektedir. Sikmtih ve vesveseli insanlar da burayi 
ziyarete gelip huzur bulmak i9in dua etmektedir. 

§ah Mehmet Misirh tiirbesi, sehir merkezine 21 km 
uzakhkta olan Komiir Kasabasmm i9inde, kasabanm su 
kaynagi olan 9esmenin iizerinde yer almaktadir. Nuran Cetin 
9ahsmasmda Misirh §ah Mehmet adma bilgileri tespit etmis 
ve tiirbeyi fotograflamissa da, sonraki bir fotograf iizerinde 
tiirbenin §ah Ahmet'e ait oldugu goriilmektedir 77 . Di§ bah9e 
duvan ta§larla oriilii olup, kii9iik, ye§il bir kapisi 
bulunmaktadir. Tiirbenin avlusu tamamen beton kaph olup, 
burada yemek pi§irilecek ocaklar bulunmaktadir. Tiirbe, 
kubbeli olup, kubbe ye§il renktedir. §ah Mehmet Misirh'nm 
sandukasmm bulundugu odada Hz. Ali'yi tasvir eden ve On 
iki imami simgeleyen iki tablo asih bulunmaktadir. 
Sandukamn ba§mda Tiirk bayragi ve bir tespih yer 
almaktadir. 

Halk arasmda, Misirh §ah Mehmet'in 90gu kimse 
tarafmdan riiyada goriildiigii, tiirbe olduguna inanmayan 
kimselere de farkh sekillerde kendini gosterdigi 
anlatilmaktadir 78 . Mehmet Misirh, sah soyundandir. Ahmet 
adh kardesi ile Misir'dan gelir, kardesi Sivas'a gider ve 
orada sehit diiser. 77 CETiN Nuran, a.g.t 

78 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 49 Iki kabile, zamanmda tiirbenin bulundugu yerden 
ge9en su i9in kavgaya tutusmuslar. Sabahleyin iki kabile de 
suyu zapt etmeye karar vermisler. Bu ugurda gerekirse 
olmeyi de goze almislar. Sabahleyin geldiklerinde kocaman 
bir kayanin suyu ikiye ayirdigmi gormusler. Suyun 
kollarmdan biri bir kabileye, oburii diger kabileye dogru 
akiyor. Bunun uzerine kavgayi birakmislar ve bansmislar. 
Bu velinin tiirbesi, suyu ikiye ayiran bu kayanm uzerindedir. 

Tiirbenin bulundugu Komiir kasabasimn biiyiik 
fogunlugunu Alevi halk olusturmaktadir. £ogunlugu Alevi 
kesim olmakla beraber Siinni kesim tarafmdan da tiirbe 
ziyaret edilmektedir. Adagi bulunan halk kurbanlarmi 
burada kesip dagitmaktadir. Tiirbe, cuma giinii ziyaret 
edilmekle birlikte ozellikle cuma geceleri gelinip gece orada 
gecirilir. Tiirbeye, her tiirlii hastahga sifa bulmak i9in 
gelindigi gibi, kasaba halki yagmur yagmadigi zamanlarda 
da buraya gelmektedir. Yagmur duasi icin gelen halk duayi 
yaptiktan sonra birbirini tiirbenin altmdaki suya atmakta, bu 
sekilde yagmur yagacagma inanmaktadir. 

Abcano'nun tiirbesi, sehir merkezinde, eski Belediye 
Mezarligmm arka mahallesinde, bulunmaktadir 79 . Burada 
medfun bulunan zatm asil adi Mehmet Can'dir. Kahta'mn 
il9eye 30 km. mesafede bulunan Narince koyiinden 
gelmistir. Abcano sessiz bi9are kendi halinde bir Allah dostu 
olup, Adiyaman'a geldiginde evi, yeri yurdu yoktur. 
Hayirsever bir komsu Abcano'yu evine ahp onunla yakmdan 
ilgilenir. Yakm zamanlarda vefat etmistir. 79 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 50 Hakkmda anlatilan bazi menkibeler soyledir. 
Sikiyonetim doneminde polisler Abcano'yu yakalar. 
Abcano'yu tamyanlar, polislere sitem ederek, "bu bi9areyi 
nereye gotiiriiyorsunuz? Bu adamm kimseye zaran yoktur. 
Olamaz, yapmaym, etmeyin", demislerse de Abcano'yu ahp 
dolmusa bindirirler. Abcano'da isi alaya ahp "haydi ha 
haydi §imdi pamuga ( pamuk i§gisi olmaya ) gidiyoruz. 
diyerek polislerle dalga gecer. Polisler dolmusa binip 
hareket etmeye cahsmislar, ancak bir riirlu arabayi 
cahstiramazlar. Baska bir dolmusa binerler. Yine dolmusu 
9alistiramazlar. Orada bulunan Abcano dostlan polislere rica 
ederek bu adami birakmalan gerektigini, bu adamm Allah 
dostu, evliya oldugunu anlatmaya cahsirlar. Polislerin de 
durumu gordiiklerini, inanmalarmi isterler. Polisler sonunda 
ikna olurlar. Ulu Cami'nin oniinde indirme soziinii verdikten 
sonra araba cahsmaya baslar. Ger9ekten de Abcano'yu 
goriirup Ulu Caminin oniinde birakirlar. 

Anlatihr ki, Abcano eskiden elinde defiyle dolasan bir 
9esit dilenciymis. Bir gtin esegiyle bir koyden baska bir koye 
giderken Hz. Hizir kendisinin online 9ikarak "yeter bu i§i 
yaptigin! Adiyaman 'a git, senin bundan sonraki rizkin 
oradal" demis. 

Kadmm biri, Abcano'ya oglunu kaybettigini ve 
oglunun nerede oldugunu, yasayip yasamadigim sorar. 
Abcano kadma, "senin oglun sapasaglam, tosun gibi, 119 aya 
kalmaz doner", der. Ger9ekten oglu sapasaglam evine geri 
doner. 51 Abdul Musa ziyaret yeri, Adiyaman'da TOKI 
evlerinin hemen iistunde yer alir 80 . Adiyaman'da sik9a 
gidilen bir ziyarettir. Abdul Musa'ya, Abdal Musa, Geyik 
Baba gibi isimler de verilmistir. Geyik Baba denilmesinin 
sebebi, geyik donuna girip dagda gezmis olmasidir, denilir. 

Peygamberimizin sahabelerinden oldugu, Adiyaman'i 
fetih i9in gelen Islam Ordularmda bir nefer olarak bugiinkii 
bulundugu yerde sehit dustiigu anlatihr. Peygamberimizin 
yakm silah Arkadasi oldugu ve bu ziyareti, diger 
tiirbelerdeki evliyalarm beyazlar i9inde atlarla gelip ziyaret 
ettikleri soylenir. 

Tiirbenin yamndaki agaflarm Abdul Musa'nm atmi 
bagladigi kaziklarm giiverip biiyiimesiyle olusmus olduguna 
inanihr. 

Abzen Baba ziyareti, il merkezine 1 5 km. mesafedeki 
Durukaynak koyiinun iist tarafmda bulunan bir ziyarettir. 
Abzen Baba'nm aslen Kahta'nm Ortanca koyiinden oldugu 
soylenir. Ziyaret yeri onun makamidir. Asil mezan 
Ortanca 'dadir. Keramet sahibi olan Abzen Baba buralara 
gelip gidermis. 

Ishak Baba tiirbesi, Kab Camii'nin karsismdaki 
ku9iik bir ara caddede yer alir 81 . Ancak tiirbe bugiin bir 
apartmamn tamamen altmda kaldigmdan, apartmana giriste 
merdiven alti denilen kisimdadir. Tiirbenin on tarafmda ise 
bir berber diikkam vardir. Anlatildigma gore, bu tiirbeye ait 80 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

81 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 52 sanduka da ortadan kaldinlmistir. Adiyamanh yashlar 
dismda bu tiirbeyi ve yerini bilen yok gibidir. 

Bu tiirbe Ishak Peygamberin makami olarak da kabul 
edilir. Rivayete gore Urfah Hafiz Muhammed Selim Efendi 
Kab Camii'ne cuma namazmi kilmaya giderken birden bire, 
"burnuma peygamber kokusu geldi", diyerek turbenin 
bulundugu yere gelmis ve bu zatm Hz. Ishak (a.s.) oldugunu 
soylemistir. Yakm zamana kadar bu tiirbe Ishak Baba veya 
ishak Peygamber olarak varhgini siirdiirmiistiir. Bu tiirbenin 
kismet acacagma, hastaliklan iyilestirecegine inandiklan 
icin bu ziyaretin topragim ahr, gotiiriir, yerlerdi. Eskiden 
persembe geceleri kel kofte ve biskiivi dagitihrdi. Buraya 
dilekte bulunmak icin gidilirdi. 

Kafre§ Baba'nm kabri, Kab Camii Mahallesi'nde, 
Ayranci Pazan'nda, bir evin icindedir. Ceviz Baba veya 
§eyh Abdurrahman olarak da bilinir. Oldukca yash olmasma 
ragmen sa9lan beyazlamamis bir seyh oldugundan ismi 
Kafres (kara kafa) anlamma gelen bir lakapla tamnmis, vefat 
ettikten sonra da bu adla amhr olmustur. 

Huysuz cocuklar buraya getirilerek uyutulur. £ocuklar 
hastahklardan kurtulsunlar diye de elbiseleri burada birakihr. 
Buraya dilek ve sifa ummak i9in gelirler. 

Kamber Dede'nin tiirbesi, sehir merkezine 17 km. 
mesafede bulunan Kindirali koyiindedir 82 . Kamber Dede 
hayattayken doneminde 90k iinlii bir Dede ve Aga olarak 82 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 53 tanmmistir. Kamber Dede Kureysan Ocagi'mn piridir 83 . 
Kureysan Ocagi Seyyid Mahmud Hayrani'ye baghdir. 
Seyyid Mahmud Hayrani'nin riirbesi ise Aksehir'dedir. 
Seyyid Mahmud Hayrani'nin soyu Muhammed Bakir 
Hazretleri'ne dayamr. Bu ocagi kim devrahrsa, gider 
Kerbela'da Imam Hiiseyin'in riirbesinde ismini kayit ettirir. 
Anlatihr ki, Kamber Dede asiret i9erisinde birligin, 
beraberligin, guzelligin devammi saglayan birisiydi. Bu 
ocaga sadece Hidirsor Asireti degil, Kav ve Balyan 
Asiretleri de baghydi. Asiretler arasmda bir anlasmazhk 
yasandigmda Kamber Dede, asiretlerin reisleriyle beraber 
gider, sorunlan 96zmeye cah§irlardi. Anlatildigma gore, 
saghgmda Hidirsor asiretinin hi9bir sorunu adliyeye 
yansimamisti. Kamber Dede Hidirsor Asireti'nin hem dedesi 
hem de agasiydi. Otoriter bir kisiligi vardi. Kamber 
Dede'nin olumiinden sonra asiretin dagilmaya, ahlaki 
degerlerin bozulmaya basladigi soylenir. Kamber Dede 
kendi taliplerini kendi evlatlarmdan daha ustiin tutardi. 
Kamber Dede hem dede, hem de aga idi. Evi hi9 bos 
kalmazdi. Kamber Dede simmik denilen bir 9esit terlikle 
yanma gelenlerin sirtma vurdugunda hastalar rahatlardi. 83 Haci Kurey§, Seyyid Mahmut Hayrani'nin soyundan 
gelmektedir. Duzgiin Baba da Haci Kurey§'in tek ogludur. 
Tunceli'deki ocak Mazgirt kazasmin Diizgiin Baba Dagi 
civanndaki Biiyiik koyiindedir. Rivayete gore Mogol istilasiyla 
ba§layan gdf sirasinda Haci Kurey§, Horasan'dan ?ikarak Nizip'in 
Milelis Koyii'ne gelir, burada Hakka yiiriir ve koy civanndaki 
Zarar mevkiine defnedilir. Ayrica, Adiyaman'in Kayaba§i 
Koyu'niin iki km. giineyinde Haci Kurey§ ve oglunun bulundugu 
ziyaret vardir. 

54 Menkibeye gore, sikiyonetim doneminde 
Adiyaman'da me§hur Kara Bela lakaph bir subay vardi. Bu 
subay ozellikle Alevilerin iizerinde bir baski olu§turuyordu. 
Yine giinlerden bir gun Kara Bela Kamber Dede'nin koyii 
olan Kmdirali'ye gelip Kamber Dede'ye baskm diizenlemek 
istemi§. Evine girmi§. Hangi odayi acsa Kamber Dede orada 
masa ba§mda i9ki i9iyormu§. Kara Bela §a§irmi§ ve korkarak 
oradan uzakla§maya ba§lami§. Kamber Dede Kara Bela'nm 
arkasmdan seslenerek, "Gordiin gorecegini! Sakm bir daha 
gelme buralara!",demi§. O giinden sonra Kara Bela bir daha 
Alevileri hi9 rahatsiz etmemi§. 

Anlatildigma gore, Kamber Dede'yi Kibns Sava§i'nda 
da gorenler 90k olmu§. 

Sogan Baba'nm tiirbesi, Adiyaman §ehir merkezine 
yakla§ik 10 km. mesafede bulunan Dardagan koyiindedir 84 . 
Her sene eylul ayi i9inde kurbanlar kesilip, dagitilir. Dualar 
edilir, semah donulur. (^evre koylerden ve devlet erkani 
gelip burada etkinliklere katihr. 

Anlatildigma gore, Cumhuriyet'in ilk yillarmda bir 
vergi memuru varmi§. Koylerden vergi toplarmi§. Yine bir 
giin vergi memuru zaman ki muhtara,"Siz Aleviler de her 
ta§i ziyaret yapiyorsunuz.", demi§. Sonra da 9ekmi§ 
tabancasim, ate§ etmeye ba§lami§. Tabancasim sikar sikmaz 
vergi memuru oracikta fel9 olmu§. 84 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 55 §eyhalla tiirbesi, Komiir ile Bolukyayla (Mazil) 
arasmdaki yol kenarmda bulunmaktadir 85 . §eyhalla yaklasik 
200 yd once olmustiir. Asd adi Haci Ali'dir. Velinin asil 
ismi Haci Ali olmasma ragmen, §eyhalla mmtikasmdan 
dolayi velinin asd ismi unutulup §eyhullah olarak da andir 
olmustur. Haci Ali Aga Alevilikten Sunnilige ge9en ilk 
onderlerdendir. Kendisi Kavi Asireti'nin reislerindendir 86 . 
Yakm zamanlarda Kahtah bir hayirsever buraya ev seklinde 
bir riirbe yapar. 

Nakledilir ki, bir asiret reisi olmasma ragmen o kadar 
miitevazi imis ki, 90cuklarm oynayarak yedikleri kuru yufka 
ekmegin dokulen parfalarmi yerden toplayip vermis. 
Oldugiinde kendisini gommek i9in mezar kazdiklarmda 
kazilan yerde kaynak suyu fikmis. O kaynak suyu bugiin 
kuyu olarak varhgim devam ettirmektedir. Su kaynagi 
9ikmca kendisini biraz daha yukan bir yerde kazdiklan 
mezara gommiisler. 

Buradan kimse aga^, odun vs. gotiiremez. Inandir ki, 
gotiiriirlerse baslarma mutlaka bir bela-musibet gelir. Bu 
zatm kabri basmda bir palamut agaci bulunur. Kuruyan 
agacm yerine mutlaka yenisi 9ikar. 85 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t Malatya ve Adiyaman civannda toplam olarak 280 koy, 23 
kasaba ve dort ilfe tamamen Kavi a§ireti mensubudur. Tiirkiye'nin 
en biiyiik a§ireti olarak 250 bin civannda olduklan nakledilir. 
Adiyaman bolgesinde ve Suriye'de Kavi olduklanni soyleyen 
Kiirtlerin, kelimenin telaffuz farkhhgindan dolayi Kayi 
diyemedikleri icin, Oguz Boyu olduklanni bilemedikleri ileri 
siiriiliir. 

56 Molla Muhyiddin'in kabri Musalla Mahallesi'ndeki 
Seyh Muhyiddin-i Arabi Camii'nin avlusundadir 87 . Urdu 
tarikat seyhi Seyh Muhyiddin-i Arabi ile kanstinlan bu zat, 
Seyh Muhammed Said Seyda el- Cezeri'den icazet 
almistir 88 . Seyh Muhyiddin-i Arabi Camii ve miitevazi 
kabrini kendisinin yaptrrmis oldugu, Seyh Muhyiddin-i 
Arabi Camii'nin avlusunda oldugu soylenmekteyse de, 
bazilarma gore kabri cami avlusunda degildir. 
Adiyamanhlarm kendisine kotii davranmis olmalarmdan 
dolayi Adiyaman'a laneder yagdirrp terk ettigi, dolayisiyla 
da kabrinin Adiyaman'da olmasmm imkani bulunmadigi da 
ileri suriilur. 

Anlatildigma gore, Seyh Muhyiddin-i Arabi 
Adiyaman'a Arabistan'dan gelmis, burada evlenmis, 9oluk 
focuk sahibi olmus. Adiyaman'a gelen Seyh hazretleri 
burada tekke afmis, talebe yetistirmistir. Birfok talebe 
yetistiren Seyh Muhyiddin-i Arabi bu sekilde talebe 
yetistirirken, Adiyamanhlar Seyh'e, Seyh talebeleri taciz 
ediyor, onlan kendisiyle cima yapmaya zorluyor iddiasiyla 
iftira atmislar. Bu dedikodu Adiyaman'da oylesine yayilmis 
ki, Seyh artik disan 9ikamaz duruma gelmis. Buna 90k 
iiziilen Seyh Hazretleri, "Adiyamanhlar! Siz olasimz ki iki 
yakamz bir araya gelmesin!", diyerek ve colugunu 90cugunu 
yanma alarak, Adiyaman'i terk edip gitmis. 87 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t Cizre'nin unlii velisi §eyh Muhammed Said Seyda el- Cezeri 
(1868-1969). Seyh Seyda hazretleri Nak§ibendiyye yolunun 
Halidiyye koluna mensuptu. Ayrica Kadiriyye ve Rufaiyye 
yollarmdan da ders veriyordu. Tarikat silsilesi Seyh Halid-i Cezeri 
yoluyla Mevlana Halid-i Bagdadi hazretlerine ula§maktadir. 

57 Uryan Baba'nm kabri, merkeze bagh Durukaynak 
koyii mezarhgmda bir ziyarettir 89 . Ustiiniin kapatilmasma 
izin vermedigi soylenir. Anlatildigma gore, asil adi Uryan 
Hidir olup Sivas'tan gelmistir. Uryan Hidir daha on bes 
yasmdayken cobanlik yapiyormus. Bir giin eve geldiginde, 
"bugiin bir oglak beni yordu", demis. "Hangi oglakmis", 
diye sorduklarmda Uryan Baba siiriiyle beraber getirdigi 
tavsam gostererek, "i§te bu", diyerek gostermi§. Yabani bir 
tav§am siiriiyle beraber getirme mucizesini gosterdigi icin 
koyliiler sasirmis. 

Yedi Karde§ler tiirbesi, sehir merkezinde olup, 
Stadyum Mahallesi, mezbaha arkasmda yer alan tek odali 
betonarme bir yapidir 90 . Hafif tepelik yesillikli bir alanda yer 
almaktadir. Yedi sandukamn da basmda Tiirk bayragi 
bulunmaktadir. Sandukalar yesil ortiilerle kapli olup, aynca 
iistleri ziyaretcilerden dilekleri kabul olanlarm getirmis 
oldugu seccadelerle kapli bulunmaktadir. Tiirbenin ic 
duvarmda, tiirbeyi 1998 yilmda Ramazan Kirmizi adh sahsm 
yaptirdigi yazmaktadir. 

Burada yatan sahislardan en biiyiigiiniin Kamereddin 
Baba adh zamanm alimlerinden bir Kadiri seyhi oldugu, 
cilingir sanati ile ugrastigi, anlatihr 91 . 

Soylentiye gore, Putperest bir babamn inanch yedi 
oglu vardir. Bu yedi kardes, inan9larmdan dolayi babalan 
tarafmdan oldiiriiliir ve ayni yere gomiiliir. Halk, bu olaydan sy YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

90 CETiN Nuran, a.g.t 

91 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 58 sonra bu karde§leri kahraman olarak gormeye ba§lar ve bu 
karde§lere "Yedi Yaman Karde§" admi verir. Sonradan 
"Yedi Yaman Karde§" olarak anilan bu ki§ilerin gomiilii 
olduklan yer "Yedi Yaman" diye nitelenen bolge olarak 
telaffuz edilmeye ba§lamr. Bolgeye yayilan Yedi Yaman adi 
zamanla degi§erek Adiyaman halini ahr. Ilin isminin de 
buradan geldigi soylenir. Bu yedi karde§in bir sava§ta §ehit 
dii§tugii, ancak bu sava§m ne zaman ve hangi sava§ 
oldugunun bilinmedigi, halk arasmdaki bir ba§ka soylentidir. 

Bu tiirbe her kesim insan tarafmdan ziyaret edilmekle 
beraber, fogunlugu kadmlar olu§turmaktadir. Tiirbe her turrii 
istek ve arzu icin haftanm yedi giinii art arda, tig gun art 
arda, yedi cuma, tig cuma veya kirk gun arahksiz olarak 
ziyaret edilmektedir. 

Kabri Kahta'nm Ortanca koyiinde bulunan ve Uryan 
Hizir Ocagi pirlerinden Biiyiik Yusuf un oglu Kii^iik Yusuf 
Dede hayatim Kutur koyiinde surdurmii§ olup tiirbesi de o 
koydedir 92 . 2 Uryan Hizir Ocagi kurucusu, Uryan Hizir kutsal ziyaretgahi 
Tunceli ilinde Pertek-Hozat yolu kenannda bir sirtin iizerinde 
bulunan Dorutay (Zeve) Koyu'ndedir. Bu ocak focugu 
olmayanlann, sara ve akil hastalannin akinina ugramakla iinludiir. 
Bu ocagin Suriye'de Afrin kentinde, Adiyaman, Malatya, 
Kahramanmara§, (^orum, Erzican, Erzurum ve diger bazi 
^ehirlerde talipleri bulunur. Uryan Hizir Ocagi, Hubyann Mur§it 
Ocaklandir. Uryan Hizir Ocaginin dedeleri §u anda Adiyaman'in 
Qelikhan ilcesinin Bulam kasabasindadirlar. Bugiin ifin bu ocagin 
Pirligini Ali Buyiik§ahin yapmaktadir. 

59 Besni Evliyalan tlcenin isminin 'essiz' ya da 'cennete es' anlammda 
'Hesna'dan tiiretilen Behesna'dan geldigi ileri suriiliir 93 . 
Miislumanlarla Hristiyanlar arasmda siirekli el degistiren 
Besni, 1293 'ten itibaren Memliiklerle Dulkadirogullan 
arasmda da hakimiyet miicadelesine sahne olur. 1516'da 
Osmanh idaresine giren sehrin 1519'daki tahririnde, 1400 
Miisliiman ile 150 kadar da Hristiyan oldugu goriiliir. XVI. 
asirda vakiflan bulunan eserler arasmda Zadeges, Bezmgah, 
Haci Arslan, Sofraz, Fal ve Besni Kalesi camileri ile Hasan 
Bek b. Emir, Ayvacik, Ali §eker, Savci, Karbey, Haci Ali, 
Tas, Hizir Ilyas, Kahta, Aga Fakih, Ulya Oglu, Veled-i 
Misri, diger Hasan Bey, Fazlullah ve Bekir Bey mescidleri 
sayilabilir. 

Mehmet Tasdemir eserinde, XVI. yiizyilda Besni'yi 
ele ahrken, kazamn vakif eserleri arasmda Hasan Bey 
Muallimhanesi'ni, Bekir Bey Medresesi'ni, ve sehrin 
cesmeleri icin diizenlenen vakfiyeyi kaydeder 94 . 

Ramazan Arslan ise fahsmasmda, Mamuretii'l Aziz 
salnamesini kaynak gostererek XIX. asirda Besni'de iki 93 Besni, Mehmet Tasdemir, TDV Islam Ansiklopedisi 

94 XVI. Yiizyilda Adiyaman, Mehmet Tasdemir, TTK Yayinlan, 
1999 

60 tekkenin varhgmdan sozeder 95 . Bunlar Bozmekan 
Mahallesinde dort niifuslu ve Naksibendi tarikatma mensup 
Seyh Mustafa Tekkesi ile Viista mahallesinde bes niifuslu ve 
Rufai tarikatma mensup Kumcubaba Tekkesi'dir. Hira 
Mahallesinde Bekir Bey Medresesi, Viista Mahallesinde 
Cami-i Kebir Medresesi, Ali Pasa Mahalesinde Ali Pasa 
Medresesi olmak iizere iic medrese bulunmaktadir. Bu 
medreselerdeki ogrenci sayisi ise 27 dir. 

1864 tarihinde Behisni kazasmda 27 vakif oldugu 
goriiliir 96 . Bunlar Ismail Vakfi, Zeynel-Abidin Vakfi, 
Kacankan Vakfi, Melik Halid ve Dede Musa Vakfi, Hoca 
Ali Cami-i Serifi Vakfi, Semsettin Dede Vakfi, Nurettin 
Dede Vakfi, Muhyiddin-i Arabi Cami-i Vakfi, Haci Musa 
Vakfi, Davud Han Vakfi, Fazil Vakfi, Cami-i Kebir Vakfi, 
Celmelek Vakfi, Evliya Mescidi Vakfi, Ebubekir Medresesi 
Vakfi, Sofraz Koyiinde Mustafa pasa Camii Vakfi, Haci 
Hiimamuddin Vakfi, Hasan Bey Camii Vakfi, llyas Vakfi, 
Babil Camii Vakfi, Zeyrek Camii Vakfi, Musluk Vakfi, 
Camisci Koyii Vakfi, Sofraz Koyiinde Haci Hasan Camii 
Vakfi, Misrizade Vakfi, Dersiamhk Vakfi, ve Haci Ali 
Zaviyesi Vakfi'dir. 1874'teki vakiflar ise sunlardir. Dursun 
Dede vakfi, Muhyiddin-i Arabi vakfi, Cil Melik vakfi, 
Ciganizade Riistem Pasa Vakfi, Camii Kebir vakfi, 
Ciganizade Riistem Pasa Vakfi, Eslemez Bey vakfi, 
Semsettin vakfi, Bekir Bey vakfi, Haci Hasan vakfi, Haci 
Arslan vakfi, Fal Koyii Vakfi, Haci Bekir Vakfi, Dersiam 95 ARSLAN Ramazan, a.g.t 

96 ARSLAN Ramazan, a.g.t 61 Vakfi. 1908'deki listede ise su vakiflar yer ahr. Hasan Bey 
Camii Vakfi, Mustafa Pasa Camii Vakfi, Misrizade Camii 
Serif Vakfi, Camii Kebir Vakfi, Seyh Efsul Zaviyesi Vakfi, 
Fal Camii Vakfi, Dersiam Vakfi, Ahi Ali Vakfi, Sadik Fakir, 
Evliya Mescidi Vakfi, Musluk Vakfi, Zirek Arslan Camii 
Serif Vakfi, Haci Arslan Camii Serif Vakfi, Ebubekir Bey 
Medresesi Vakfi. 

1864 tarihinde, Cami-i Kebir, Hoca Ali Camii Serifi, 
Mustafa Pasa Camii (Sofraz Koyiinde), Hasan Bey Camii 
(Kizilca Mahallesinde), Babil Camii, Zeyrek Camii, Haci 
Hasan Camii (Sofraz Koyiinde), Tas Camii, (Meydan 
Mahallesinde) ve Halil Camii olmak iizere 9 cami 
bulunmaktadir. 

1894 salnamesine gore, Hira Mahallesinde, Bekir Bey 
Medresesi; Viista Mahallesinde Cami-i Kebir Medresesi, Ali 
Pasa Mahalesinde Ali Pasa Medresesi olmak iizere toplam 
ucmedrese bulunuyordu. Bu tie medresedeki ogrenci sayisi 
ise 27 idi. XX. ytizyilm baslarmda Besni'ye 143 koy bagli 
olup on tic mahallesi, on 119 camisi, iki mescidi, seksen 
talebesi bulunan yirmi bir medresesi ve bir rtisdiye mektebi 
vardi. Aynca 748 talebesi bulunan otuz sekiz sibyan mektebi 
mevcut olup yirmi bir han, 119 kilise ve buna bagli iki de 
mektep yer ahyordu. Bundan baska Haci Ali Bey ttirbesi, 
Ctineyd-i Bagdadi, Zeyva, Haci Zeyrek, Halil Baba (Hallo), 
Seyh Mustafa Hoca ve Tilamiz Baba tekke ve zaviyeleri 
bulunmaktaydi. 

Numan Aras'm 9ahsmasmdan, Evliya Celebi'nin 
Seyahatnamesi'ndeki bilgilere gore kazamn asagi varosunda 62 dokuz mahalle oldugunu ogreniriz 97 . Bunlarm meshurlan 
Meydan, Kahta, Orta, Asagi, Kizilca, Bozmekan 
mahalleleridir. Kale icinde Siileyman Han Camii ile 70 ev 
olmak uzere toplam 1 000 ev vardir. Her mahallede bir cami 
bulunmaktadir. Meshurlan carsi icinde Dordiincii Murad'm 
musahibi Zeyrek Cerrah Camiidir. Iki medrese, alti cocuk 
mektebi, dort hamamm bulundugu kazamn Rumkale 
hududunda kibar eshab-i kiramdan "Saad Bin Ebu Vakkas" 
hazretlerinin makam-i seriflerile kasabada "Ahi Ali, Haci 
Zeyrek aga, §eyh Feyzi', merkeze iki saat mesafede Sofraz 
karyesinde "Hac Ali bey" ve dort saat mesafede "§eyh 
Abdurrahman el Erzincani nam zevat-i muhteremenin 
merakid ve ziyaret-gah'lan vardir." 

1310 Yih Ma'muretiilaziz Salnamesinden, kaza 
smirlan iferisinde, saglam ve yikilmaya yiiz tutmus 1 3 cami, 
23 mescit ve 80 ogrencisi bulunan 21 medrese, 40 cilt kitaph 
bir kutiiphane, bir tekke, bir ortaokul ve Miislumanlara ait 
748 ogrencisi bulunan 48 ilkokul ve siibyan okulu, 12 
minare, 21 han ve gayrimuslim topluluguna ait 119 buyiik 
kilise ve iki de okul bulundugunu ogreniyoruz. 

Selahattin Kenger'in falismasmdan ise, 1896'da 
Besni'deki camiler hakkmda Meydan Mahallesindeki 
camiinin idris Camii adiyla amldigim, Yukan Carsi'daki 
Caminin Haci Arslan isminde bir hayir sahibi tarafmdan 97 ARAS Numan, Ondokuzuncu Yuzyilda Malatya Sancagi Besni 
Kazasi'nin Tarihi Sosyo-Kulturel ve Ekonomik Yapisi, Yiiksek 
Lisans Tezi, Kahramanmara§ Sut?u Imam Uni., Kahramanmara§, 
2006 63 bina edildigini, Pasa Camii adiyla da anilan Kahta 
Mahallesindeki caminin banisinin Omer Pasa oldugunu, 
Hamra Mahallesindeki caminin Hiiseyin Bey Camii diye 
amldigmi, ve Circir Mahallesinde Haci Mustafa tarafmdan 
insa ettirilen bir cami bulundugunu ogreniriz 98 . 

§ehrin 'Cuma Mescidi' niteligindeki Ulu Camii Asagi 
Oba mevkiinde Vusta Mahallesinde bulunmaktadir". 
Caminin 1981 yilmda son cemaat yerinin dogu cephesinde 
iki sira halinde pencere vardir, fakat son yillarda burasi da 
yikilmistir. Bugiin yalmz minaresi ayakta olup bu minarenin 
giiney yiizeyinden batiya dogru temel izlerinin devam 
etmekte oldugu goriilur. Cami yikilmadan once 1492 tarihli 
bir onanm kitabesi goriilmektedir. Plan ve mimari ozellikleri 
de goz oniinde tutuldugunda, cami bu tarihten once, XIV. 
yiizyilda Dulkadirli veya Memluklular tarafmdan yaptinlmis 
olmahdir. 

Kahta Mahallesinin Tahtaoba mevkiinde dere 
yatagimn hemen yamnda yer alan Tahtaoba Camii, minaresi 
dismda tamamen tahrip olmustur. Kitabesi olmayip tarihcesi 
belli degildir. 9S KENGER Selahattin. 190 Numarah Besni Kazasi Osmanh 
§eriyye Mahkemesi Kayitlanmn 118-236 Sahifelerinin 
Transkripsiyonun ve Degerlendirilmesi. Yiiksek Lisans Tezi. 
Kahramanmara§ Siit^ii Imam Universitesi. Kahramanmara§. 2006 
99 AKYUZLUER Giilertan, Eski Besni Yerlesim Bolgesi ve Kultur 
Varhklarmm Restitiisyonu iizerine bir Ara§tirma, Doktora Tezi, 
Cukurova Un., Adana, 2007 64 Eski Besni'nin merkezinde yer alan cami, 9arsi 
i9erisinde oldugundan otiirii Carsi Camisi olarak 
tanmmistir. Kitabesinden 1492 yilmda Kalaunoglu Mehmet 
Nasir tarafmdan yaptinldigi ogrenilmektedir. Bu kisinin 
Misir Kolemen Sultanlan ile baglantisi olup olmadigi 
bilinmemektedir. Cami yoresel iisluba gore yapilmis olup 
diizgiin bir plani bulunmamaktadir. Giriste ayni zamanda 
avlu olarak kullamlan bir son cemaat yeri ve dikdortgen 
planh ibadet mekam vardir. Ibadet mekam, iki sira halinde 
ii9er siitunla uq nefe aynlmistir. Caminin ikinci katmda ne 
ama9la yapilmis oldugu bilinmeyen bir takim odalar yer 
almaktadir. Dis cephesinin yalmzca dogu yoniinde 
pencereler afilmis, diger yonlere de yontma tastan sagir 
duvarlar yerlestirilmistir. Bati cephesi arazi meylinden otiirii 
toprak altmda kalmistir. Bu sebeble caminin iizerini orten 
topraktan arazi seviyesi ile ayni hizaya gelmistir. Dogu 
cephesinde giris kapisi iizerine 12 kenarh minaresi 
yerlestirilmistir. 

Toktamis Tepesi'nin giineybati kesiminde yer alan 
Kizilcaoba Camisi (Toktamis Camii)'nin kitabesi ve 
tarih9esi belli degildir. Giiney ve dogu olmak iizere iki 
cephesinin bazi boliimleri ile minaresi guniimuze 
ulasabilmistir. 01duk9a harap ve yikik durumdadir. Caminin 
genel bir degerlendirme ile XVII. yiizyilda yapildigi kabul 
edilmekle beraber, iislup ozellikleri dikkate almdigmda 
Dulkadirli oymagi Kizilcaoba Beylerinden biri tarafmdan 
muhtemelen XV. yiizyil sonunda yaptinldigi 
belirtilmektedir. Caminin son cemaat yeri ve minaresinin 
dismda kalan biitiin boliimleri moloz tastan yapilmistir. 65 Ibadet mekani duvarlarmda yer yer agac hatillar 
kullamlmistir. Son cemaat yeri ile orijinal olan minaresi 
kesme tastandir. Ust ortiisii toprak damhdir. ibadet mekani 
dikdortgen planli olup, yoresel mimari uslubunu 
yansitmaktadir. 

Kulhanonii Camii ve Haci Zeyrek Aga Camii diye de 
bilinen Kursunlu Cami, 1960-1965 yillarmda Besni'nin yer 
degistirmesinden sonra diger yapilar gibi yikilmaya terk 
edilmis ve tahrip olmustur. Ancak daha sonra yapilan bazi 
girisimlerle 2005-2006 yillarmda Vakiflar Genel 
Mudiirrugunce onanm ve restorasyonu yapilmistir. 

Aynca, Besni'de tarihi yapilar arasmda bugiin 
harabeleri ile Bekirbey ile Meydan hamamlan da sayilabilir. 

lice, 1954 yilmda Adiyaman'm il olusuyla 
Malatya'dan aynhp Adiyaman'a baglamr 100 . Besni 
Kalesi'nin etrafmda uzun bir derenin iki tarafmda kurulu 
olan sehir, yeri gelismeye miisait olmadigmdan 1950-1965 
yillan arasmda yer degistirerek bugiinku yerine tasimr. G69 
siirecine girildiginde ise etrafmda bu yerlesim dokusunu 
olusturan camiler, hamamlar, cesmeler ve kopriilerin de 
konutlardan farksiz bicimde harap edildigi anlasilmaktadir. 
Bu terk edilmislik ve sahipsizlik eski yerlesimi, ifinde 
olanlanyla, topluca bir yok olus siirecine dogru siiriikler. 

^ar§i Zeyvasi, eski Besni'de Ah Ali Baba olarak da 
bilinen bir ziyaret yeridir 101 . Buraya cuma giinlerinin yam 
sira pazar giinleri de gidilir. Anlatildigma gore, Ali Baba bir 100 AKYUZLUER Gulertan. a.g.t 

101 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 66 seyhmis. Tiirbesinin oldugu yerde bir zaviyesi varmis. Yillar 
sonra bu ziyaretten fayda goren hayirsever bir vatandas, 
tiirbesini ve hizmet binasim yaptinr. Buraya, ozellikle fel9li 
hastalar ve dileklerin ger9eklesmesi i9in gelinmektedir. 
Dilekler ger9eklesince adaklar getirilir, burada kesilir. 

Carsi Zeyvasi'nm tig kardes oldugu soylenir. Birisi 
mezarhklarm i9inde, Gaziantep Adiyaman karayolunun 
karsismdaki yama9ta bulunan riirbede yatan zat ile diger 
kardesi eski ismi Sofraz olan Uggoz koyiindeki Haceli 
Baba'dir. Bu tiirbelere Tiirkiye'nin her yerinden ziyaret9i 
gelmekte oldugu soylenir. 

Ayse Ozcamus'un 9ahsmasmdan da, Ahali Baba'nm, 
Haci Zeyrek ve Sofraz'daki Haci Ali Bey'in kardes 
oldugunun ileri siiriildugunu ogreniriz 102 . Anlatildigma gore, 
burayi Ermeniler zapt ettigi zaman bu 119 kardes kaybolur ve 
bir daha hi9 goriinmezler. 

Fel9 olan hastalarm, tiirbede bir gece kaldiktan sonra 
sabaha hi9bir rahatsizhgi kalmadan dondiikleri soylenir. Bu 
tiirbeye herhangi bir dilekte bulunulduktan sonra kurban 
olarak koyun veya tavuk adanir. 

Besni'ye yaklasik 10 km. mesafede bulunan Uggoz 
beldesi dismdaki Kiil §ehri adiyla bilinen kalmtilar, Sofraz 
TumuHisu ve Anit Mezarlarm, Kommanege Kralhgi (2. 
Mitridates) zamanmdan kalma oldugu soylenir. Koyiin 
uzagmdaki minarelerin ise Emevi doneminden kalma oldugu 
ileri suruliir. Harabelerin ve koyiin i9indeki onemli eserler 102 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 67 Oksiiz Minare, Mustafa Pasa Camii, Hasan Pasa Camii, 
Ulucami ve Haceli Bey Tiirbesidir. 

Haceli Bey'in, koyiin eski imamlarmdan olup, kendisi 
kandinlarak diri biri i9in cenaze namazi kildirmaya tesvik 
edildikten sonra, diri adamm ger9ekten olmesi sonucunda 
evine kacarak kaybolan bir kisi oldugu soylenir. Kafarken 
terliginin tekini disanda birakmis oldugu ve evinin ziyaret 
haline getirildigi bilinmektedir. 

Anlatildigma gore, bu zat, kendi halinde 90k saf 
biriymis. Hi9 kimsenin isine, dedikodusuna kansmazmis. 
Rivayete gore bu zat, cuma namazma gittigi bir gun 119 
arkadasi buna takilmis. Kendi aralarmda bir oyun 
hazirlamislar. Bu oyuna gore, diri olan arkadaslarmi tabuta 
koyup bu zata cenaze namazmi kildirmasmi istemisler. Haci 
Ali Baba da 119 defa "OHi niyetine mi, diri niyetine mi?" diye 
sormus. Onlar da, "Tabii ki olu niyetine." diye cevap 
vermisler. "Benden giinah gitti.", deyip cenaze namazmi 
kildirmis. Tarn tabutu a9ip eglenecekleri sirada, diri olan 
arkadaslarmm ger9ekten oldugiinu fark edince, 
"Arkadasimizi oldiirdun." diyerek su an tiirbesinin 
bulundugu yerde, Haci Ali Baba'nm iizerine yiirumiisler. 
Annesi de olaya miidahale etmek i9in 9ikmis ve bakmis ki 
Haci Ali Baba kaybolmus, terligi de orada kalmis. 
Kayboldugu yer bugiin makamidir. 

Tiirbeye felfli hastalar 119 defa gelirler 103 . Saghgma 
kavusanlar da adaklanm ger9eklestirirler. Tiirbeye gelerek 
kesmeleri gerekmez. Bu tiirbe niyetine evlerinde veya baska 103 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 68 yerde de adaklanm kesebilirler. Buraya genellikle persembe 
aksamlan gelinmektedir 104 . Carsi Zeyvasi, Haci Zeyrek'le 
beraber buraya da ozellikle fe^liler getirilmektedir. Bazen 
90cugu olmayanlar, akli bozuklugu olanlar da getirilir. 
Ziyaretfilerin dilekleri ger9eklestiginde gelip burada 
kurbanlar kesip yemeklerini yapip, dagitrp giderler. Eskiden 
buraya daha 90k ragbet gosterildigi nakledilir. Bu koyde bu 
zata 90k saygi gosterildiginden hemen hemen her evde 
Haceli isminde bir erkek 90cuk bulunmaktadir. 

§eyh Mustafa Hoca tiirbesi, il9eye yedi km. 
uzakhktadir 105 . Rivayete gore, yoksul bir kadm 9ah 9irpi 
toplayarak koyiin 9esmesinin basmda ates yakip 9amasir 
yikamaya baslamis. Bu zat da sabah erken gelmis 9esmeden 
abdest ahyormus. Kadmi 9amasir yikarken goriince, 

- "Kizim, bu kazamm, testini dok de git." demis. 
Kadm da, 

- "Niye Hoca?" demis. 

- "Kizim, ben sana dok de git diyorum. Bugiin cuma." 
demis. Kadm; 

- "Ben yoksulum, ne hallerle 9ali 9irpi topladim, nasil 
dokiip gideyim.", demis. Hoca: 

- "Kizim, ben sana dok dedim. Gormuyor musun, 
kazamn, testin kan olmus. "demis. 104 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

105 Ayse Ozcamus (Yavuz), a.g.t 69 Kadm bakmis ki, kazani, testisi kan dolu. Bunun 
iizerine cuma giinleri is yapilmayacagi soylenir. Buraya da 
9e§itli dilekleri olanlar, dilekleri ger9eklestigi zaman kurban, 
veya yemek yapip dagitarak adaklarmi ger^ekle^tirirler. 

Adiyaman-Besni yolu iizerinde il9eye 13 km. 
mesafede £6rmuk Ahmet adh adak yeri bulunmaktadir. 
£6rmuk Ahmet'in islamiyet'i yaymak i9in geldigi, ve 
burada sehit oldugu anlatihr 106 . §ehit oldugu yerde de su 
akar. Ona sikilan kursunlarm barutlarmm suya safilmasiyla 
suyun da kiikiirt koktugu, her yil sehit oldugu ay boyunca 
suyun renginin degistigi ve ayrica her yil vuruldugu tarihte 
de iniltilerin duyuldugu soylenir. Bazan da sahabeden 
oldugu nakledilir. Buradaki su 1 1 ay normal, bir ay kukurtlu 
akar. Ziyaretciler dilek dilemek i9in gelirler. Dilekleri olunca 
da adaklarmi yerine getirirler. Buradaki kaphcamn basur ve 
romatizma hastahklarma iyi geldigi anlatihr. 

Haci Zeyrek ziyareti, Besni mezarhgmda, eski Besni 
oren yerinin karsismdaki riirbedir. Fen Memuru Aydm 
Ocakbegi'nin 1987'de hazirladigi Eski Besni yerlesim 
haritasmda, Pasa Camii ile Besik Tarla Mezarhgi arasmdaki 
Haci Zeyrek Ziyaretine Besni deresi ustiindeki bir kopriiden 
ge9tikten sonra vanldigi goriiliir. Ayse Ozcamus 
9ahsmasmda, tiirbede ziyaret9ilerin yatmalan i9in dosenmis 
hah ve minderler ve dualarm kabul olmasi i9in duvarlara 
yazilan dileklerin dikkati 9ektigini kaydeder. Haci Zeyrek 
isimli zat, il9eye dort km. uzakhktaki eski Besni'de 106 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 70 ya§armi§ 107 . £ar§ida ko§gerlik yaparmi§. Bunlar 119 
karde§mi§. Diger taraftan Haci Zeyrek'in eski Besni'deki 
tarihi Kur§unlu Camii'nin banisi oldugu soylenir 108 . 

Haci Zeyrek cami ve hamam yaptinrken, her ak§am 
i§9ilerinin parasmi minderini kaldinp altmdan aldigi para ile 
6dermi§. i§9inin biri biz zaten para i9in 9ah§iyoruz diye 
dii§unerek, alacaklan para i9in bu kadar 9ali§malarmm 
anlamsiz oldugunu du§iinmu§ ve minderin altmdaki paralan 
9almaya karar vermi§. I§9i, Haci Zeyrek yokken bazi 
arkada§lanm da yanma alarak malum minderi kaldinp bir de 
bakmi§lar ki bir tane kocaman kara yilan minderin altmda 
yatiyor. Korku ve §a§kmlik i9inde minderi birakip ka9mi§lar. 
Bu zat hakkmda anlatilan bir rivayet de §6yledir. Eskiden 
Hicaz'a yiiruyerek giderlermi§. Hicaz'a gidip gelmeleri alti 
ay siirermi§. Buradaki Hicaz'a gidecekler toplanmi§ ve yola 
koyulmu§lar. Kabe'yi tavaf etmi§ler, Hac vazifelerini yerine 
getirmi§ler ve donmek i9in yola koyulmu§lar, ancak beraber 101 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 10s Kulhanonii Camii ve Haci Zeyrek Aga Camii diye de anilan bu 
caminin ne zaman ve kim tarafindan yaptinldigi bilinmemektedir. 
Yapida kullanilan malzeme ve mimari elemanlara dayamlarak gef 
devir Osmanh camisi oldugu sanilmaktadir. Di§ duvarlan kesme 
ta§tan olup, dikdortgen planh caminin oniinde 115 bolumlii son 
cemaat yeri vardir. Ibadet mekani iic sira halindeki pencerelerle 
aydinlatilmistir. Ust ortiisii fati ile kaplanmistir. Kuzeybati 
kosesine son cemaat yerinin cikintisi ile caminin ana duvarlannin 
birlestigi yere kare kaideli on iki kenarh govdesi olan minare 
yerlestirilmistir. Kursunlu Cami, 1960-1965 yillannda Besni'nin 
yer degistirmesinden sonra diger yapilar gibi yikilmaya terk 
edilmis ve tahrip olmustur. Ancak daha sonra yapilan bazi 
girisimlerle 2005-2006 yillannda Vakiflar Genel Mudiirliigunce 
onanm ve restorasyonu yapilmistir. 

71 gittikleri bir arkadaslanm kaybetmisler. Yola 9ikmadan once 
90k aramislar ama bulamamislar. Daha fazla oyalanmadan 
yola cikmi§lar. Bu sahis da yol-iz bilmedigi i9in tek basma 
yola 9ikamami§ ve bir camiye sigmmis, aglamaya baslamis. 
Onu aglarken goren biri gelip derdini sormus. O da anlatmis. 
Bunun iizerine adam, "Sizin oralardan biri her cuma buraya 
gelip namazmi kilar, sonra da cami avlusunda aksam iizerine 
kadar koskerlik eder ve sonra da evine doner. Merak etme, 
iyi bir adamdir. Gelince konusursun, seni gotiiriir." demis. 
Adam beklemis ve cuma giinii olunca Haci Zeyrek'i bulmus 
ve konusmus. Haci Zeyrek israria kabul etmemis. Sonunda 
bakmis ki, 9aresiz kaldi, mecburen kabul etmis. Adama, 
"Kapat gozunii" demis. Adam, gozlerini a9tigmda kendini 
arkadaslanndan once Besni'de buluyor. Bu durumu merak 
edip de soranlara Zeyrek' in sirnni a9iklamamak i9in, "Ben 
Hicaz'a gitmedim" diyor. Ancak Hicaz'dan donen 
arkadaslan onun da Hicaz'da oldugunu soyleyince 90k 
iistiine gidiyorlar ve da Haci Zeyrek' in sirrmi a9iklamak 
zorunda kaliyor. Bunun iizerine Haci Zeyrek' in sirri a9iga 
9iktigi i9in yasayamamis. 

Burada daha once tas yapistirma, bez baglama gibi 
adak sekillerinin uygulandigi bellidir. Tiirbenin yamndaki 
agaca dilek tutup bez baglarlarmis. Dilekleri oldugunda da 
bagladiklan bez par9asim aga9tan tekrar 96zerlermis. 
Bagladiklarmi bulamazlarsa da baska bir bez par9asmi 96ziip 
ahrlarmis. Anlatildigma gore, bu tiirbeye gelenler 
iyileseceklerse bu miibarekler, hastamn yanma gelir ve 
iyilestirirmis 109 . £ok kisinin felfli olarak gelip yiiriiyerek 109 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 72 eve dondugii anlatilmaktadir. Buraya da genellikle cuma 
giinleri gidilmektedir. 

Halk arasmda Hallo Baba adiyla bilinen zatm asil adi 
Halil soyadi Baba'dir 110 . Hallo Baba (1873-1946), aslen 
Turkmen asiretlerinden olan Ormankiran asiretinden olup 
Kadiri tarikati seyhlerindendir. Annesi de Kadiri tarikati 
muntesibi olan Halil Baba takriben 14 yasmda iken, Hisn-i 
Mansur'lu Sanseyhzade Kadiri halifesi olan Mustafa 
Efendi'ye intisab etmistir 111 . Biatmdan 10 yil sonra seyhi 
Sanseyh Mustafa Efendi, Halil Baba'yi hilafet postuna 
gecirip, Besni'de Evliya Mescidi'nde tekke a9tirmistir. O 
burada Kadiri ve Rufai miirsidi olarak, 48 yil tekke 
cahstirmistir. 

Halil baba hasta olup, eceliyle vefat etmistir. Oliim 
haberini duyan herkes derin bir ye'se kapilmistir. Vefati 
yillarmda ve daha sonra Halil Baba icin bir 90k mersiye 
yazilmistir. 

Anlatihr ki, Halil Baba kii9ukken Miiderris Ahmet 
Riistii Efendi'nin medresesinde tahsil de yapmis. Kendisi 
Kadiri seyhi olunca bir gun hocasmm yamna gitmis. Hocasi 
kalkip yerini Hallo Baba'ya vermek istemis. Hallo Baba 
oturmak istememis, ancak hocasi, "sen artik benim de 
mursidimsin. Ben sana zahiri ilimleri ogrettim sen de bana 
tarikati ogret demis", ve kendisine intisap etmis. 110 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

111 ARASNuman, a.g.t 73 Halil Baba'nm bir9ok kerameti oldugu herkes 
tarafmdan bilinmektedir. Mesela yanar halde firma 119 defa 
girerek ekmek pisirip halka dagitmis. Malatya'da herkesin 
gozii oniinde meydanda yanan atesin i9ine girmis, ancak 
kendisine hi9bir sey olmamis. Hallo Baba eski Besni'de 
yasarken, bir 90k muridi varmis. Gelip giderlermis. O 
siralarda bir yiizbasi varmis. Hallo Baba' dan nefret 
ediyormus. Bir gun yiizbasi oglunu firma gondermis. Hallo 
Baba'da oradaymis. Hallo Baba firmciya, "finni iyice yak. 
Bak birazdan neler goreceksin", demis. Firm iyice yamnca, 
Hallo Baba yiizbasmm oglunu tuttugu gibi firma atmis. 
Gorenler telasla yiizbasrya, "Hallo Baba oglunu atese atti", 
diye haber gondermisler. Yiizbasi kosa kosa gelmis. Aglaya 
sizlaya, bagira 9agira Hallo Baba'nm iistiine yuriimiis. Hallo 
Baba da anda atesin i9ine dalmis. Hallo Baba 90cugu 
firmdan 9ikartmis. Gorenler saskmhktan donup kalmislar. 
Ciinkii ne 90cuga ne de Hallo Baba'ya hi9bir sey olmamis. 
Yiizbasi ogluna saghk durumunu, atesten bir yerinin yamp 
yanmadigim sormus. Oglu ise kesinlikle ates filan 
gormedigini, gittigi yerin cennet gibi giizel bir yer oldugunu, 
babasma ve oradakilere anlatmis. Bunun iizerine yiizbasi 
Hallo Baba'nm ellerine sanlmis ve kendisini affetmesini 
istemis. Kisa bir sure sonra da askerlikten istifa edip Hallo 
Baba'nm muridi olmus. 

Hallo Baba'nm komsularmdan birinin evine yilan 
girmis. Telasla Hallo Baba'ya kosmuslar. Evlerine kocaman 
bir yilamn girdigini soylemisler. Baba ise gayet serinkanli 
bir sekilde, "bu yilam senin evinden gikarhp kime 
gondermemi istersin", diye sormus. Komsusu da "bizim 74 mahalledeki ke§i§in evine gonderelim", demi§. Baba da 
dedigini yapmi§, yilani ke§i§in evine gondermi§. Ke§i§, 
yilani goriir gormez tela§la Hallo Baba'nm yanma gelerek 
evlerine kocaman bir yilanm girdigini, kendilerini bu 
yilandan kurtarmasmi, Hallo Baba' dan istemi§. Ke§i§ ile 
Hallo Baba birlikte ke§i§in evine gitmi§ler. Baba yilani 
yanma cagirmi§ ve derhal ke§i§in evini terk etmesini 
soylemi§. Bunun iizerine yilan evden usulca ayrilmi§ ve 
gozden kaybolmu§. Bu olay iizerine ke§i§ de Miisliiman 
olmu§. 

Be§iktarla Mezarligmm giineybatismda yer alan Halil 
Baba'ya ait mezar ta§mdaki kitabede §unlar yazihdir 112 . 
Tarikat-i Kadirinin rehniimasi kutb-i ir§adi 
Halil Baba Guruh-u Salikamn pir-ii imdadi 
Olub kaim makami postni§ini Hazreti Gavsm 
Devalar bah§ederdi ehli hale zikrii evradi 
Olurdu kamu ir§ad halka-i zikrinde salikan 
Kilub miirdeyi ihya ederdi feyz-i mutadi 
Ayak ta§mda ise §u kitabe yer ahr. 
U9UP kanat acrp firdevse gitti ruh ku§u 
Miiritleri her an feryat etseler layiktir 
Hakinin kudret kalemi iki tarihi soyler 
Halil Baba salikler toplulugunun hem piri hem imdadi 
Kadiri tarikatmm halifelerinden merhum Halil 
babamn kabridir. 

Onun annesinin babasmm giinahlanm bagi§lasm 1365 
H. (1946 M.) 112 DEMIREL Feray, Besni Mezar Ta§lan, Yiiksek Lisans Tezi, 
Selcuk Uni., Konya, 2008 

75 Kadiri seyhi Mustafa Baba'mn (1902-1987) babasi 
Halil Baba, annesi Ummii Hamm'dir. Mustafa Baba, Kadiri 
ve Rufai miirsidi olup 41 yil tekkesinde telkin ve irsatta 
bulunmustur 113 . Tiirkiye'nin dort bir yanmda kendisine tabi 
olan insanlarm sayisi olduk9a fazladir. Bir9ok kerameti 
oldugu herkes tarafmdan bilinmektedir. Fakir fukaranm 
elinden tutan, magdur ve muhtaclara yardim eden Kadiri 
seyhinin cesitli hayir kurumlarmda gayretleri goriilmekte 
olup hastane, okul, cami, yol, su gibi onemli hayir islerine 
onciiliik etmistir. Mustafa Baba kisa bir hastahktan sonra 85 
yasmda vefat etmistir. Kabri kendi admi tasiyan caminin 
avlusundadir. Mustafa Baba hayatta iken, bir okul ile bir 
cami yaptirmis, yakinina bir de saghk ocagi yapilmasim arzu 
etmis, ancak buna omrii vefa etmemistir. 

Cok sayida kerametleri halk tarafmdan bilinmektedir. 
Anlatildigma gore, Mustafa Baba'mn kadm muritlerinden 
birinin ayyas bir kocasi varmis. Kocasi kasapmis, ancak bir 
kolu yokmus. Kadm midesinden rahatsizlanmis, fakat 
parasizhktan da tedavi olamiyormus. Kadm yine boyle 
agrilar sizilar icinde uyuyakalmis. Riiyasmda Mustafa 
Baba'yi gormiis. Mustafa Baba, "Kalk kizim, kalk da bir 
gusiil al ameliyatim yaptim. Bundan sonra iyileseceksin" , 
demis. Kadm o anda uyanmis. Kalkmis, gusiil abdesti 
ahrken karnma bakmis. Ger^ekten de karmnda bir cizgi ve 
sekiz tane de dikis izi gormiis. Artik midesinin agnmadigim 
fark etmis. Sabahleyin erkenden kalkip Mustafa Baba'mn 
evine gitmis. Mustafa Baba hammma, riiyasma girdigi 113 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 76 kadinin admi soyleyerek kalkip kapiyi afmasim istemis. 
Hanimi kapiyi acmis, kadm iceri girmis. Kadma, "kizim 
gegmi§ olsun ameliyatin iyi gegti gok §iikur. Bu ya§adiklanni 
kimseye soyleme" demis. Kadmsa, heyecandan komsularma 
soyledigini anlatmis. Mustafa Baba o olaydan kisa bir sure 
sonra da kerametinin ortaya cikmasi nedeniyle rahatsizlamp 
olmus. 

Kadiri §eyhi Mustafa Baba'nin vefatmdan sonra, 
Abidin Baba (1933-2006) Kadiri §eyhi olur. Abidin Baba 
Besni'de diinyaya gelir. Bir sure dergah egitimi goriir. (^esitli 
meslek kuruluslarmda ve esnaf derneklerinde gorev yapar. 
Bir donem Besni Belediye Meclis iiyeligi ve Belediye 
Baskan vekilliginde bulunur. 1992 yilmda Hac gorevini 
yerine getirir. Arahk 2006 'da vefat ettiginde Besni 
mezarhgma defnedilir. 

$akah A§ tiirbesi, Asagi §ehir veya Eski Besni olarak 
bilinen yerdedir 114 . Bu tiirbenin en onemli ozelligi, sahibinin 
bayan olmasidir. Kardesi (^ormuk Ahmet admda muhterem 
bir zatmis. Buraya gelip dileklerinin olmasi icin dua edenler, 
dilekleri gerceklestigi zaman mercimekli pilavm daha sulu 
yapilmasiyla olan "§akah as" yapip dagitirlarmis. Dilegi 
ger9eklesenler kurban da keserlermis. 

Sakalas Baba kabri, Besni sehir mezarhgmda, 
Adiyaman-Besni karayolu kenarmda yapilmis bir 
ziyarettir 115 . Mezar tasmda Haci Ahmet yazilmaktadir. Bu 
veli Eski Besni'de bir koskermis. Yani yemeni yapip 114 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

115 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 77 satiyormus. Kendisini herkes sofi olarak tammasma ragmen 
hif Hacc'a gitmemis. Haci Ahmed'in hacc'a gitmemesi 
dedikodulara sebep olmaya baslamis. Adamm biri bir gun 
hac kafilesinin birine takilarak Hac vazifesini ifa etmeye 
Hicaz'a gider. Adam Hac vazifesini bitirdikten sonra 
donmek ister, ancak kafileyi kaybeder. Aglayrp sizlanmaya 
baslar. Kendisine durumunu soranlar, nereli olduklanm 
ogrendikten sonra artik uzulmemesini, fiinkii her cuma Haci 
Ahmet ismindeki Besnili bir yemenicinin Hicaz'a gelip 
cuma namazlanm kildigim, daha sonra burada yemenilerini 
sattiktan sonra Besni'ye dondugunii anlatirlar. Adam bir 
hafta sonra Haci Ahmet'in gercekten de Kabe'ye geldigini 
ve orada namaz kildigim goriir. Hemen eline etegine yapisir, 
yalvanr. Bunun iizerine Haci Ahmet gordiiklerini kimseye 
anlatmamasi sartiyla adamm elinden tutar, goz a9ip 
kapaymcaya kadar Besni'de olurlar. Adam bir gun 
dayanamayip bu sirri yakmlarma anlatmca Haci Ahmet o 
anda sir olup kaybolur. Aradan uzun yillar ge9tikten sonra 
kendisinin makami, bir ehl-i kesf tarafmdan ortaya 9ikanhr. 
Anlatilanlara gore, Ahali Baba, Haci Zeyrek ve Haceli Baba 
bu zatm kardesleridir. 

Buraya ozellikle 90cugu olmayanlar gelmektedir. 
(^ocuklan olursa, adak adayanlar kurbanlarmi getirip burada 
keserler. Genellikle cuma ve pazar giinleri gelinmektedir. 
Denilir ki, "bu tiirbeler Allah'tan asagi Besni'nin bek9isi, 
sahibidir. Mesela biz su anda konusuyoruz ya, bu zat simdi 
kalkmis bizi dinliyordur. Ama gozlere goriinmez." Sakalas 
Baba sakah kofteyi 90k severmis. Bu yiizden oraya ozellikle 
bu yemegi (bir 9esit mercimekli yemek) gotiiriip 78 yemektedirler. Kendisine bu yiizden Sakalas Baba 
denilmektedir. 

Hicabi Baba'nm tiirbesi Eski Besni'deki hamam 
yerinin yakmmdadir 116 . Turbenin etrafi duvarla 9evrili olup 
siradan bir kabir gorunumiindedir. Hicabi Baba'nm asil adi 
Mehmet'tir. Unlu alim Ilmi Efendi'nin ogludur. Utangaf ve 
cekingen olusundan dolayi kendisine "Hicabi" denmistir. 
Bir9ok ilimde ihtisaslasmistir. Ozellikle de mana ilmini 90k 
iyi bildigi soylenir. Hicabi Hoca'ya Baba' da denir. Eskiden 
26 tane koyde kan davasmi bitirerek biiyiik bir keramet 
gostermis oldugu nakledilir. Anlatihr ki, verimli tarlalarmi 
satarak gelip camiler yaptirmis, fakir fukaramn babasi 
olmustur. Kendisi yedinci muftiinun ogludur. Hicabi 
Efendi'nin kardesi olan Vaiz Efendi de, muderrislik yapmis, 
alim bir kimse olup mezan eski Besni'dedir 117 . 

§eyh Omer Baba'nm tiirbesi il9eye yaklasik 30 km. 
uzakhkta, Aktepe koyii mezarhgmdadir 118 . Tiirbe, mutfak, 
yatak, yorgan, besik vb. ile ziyaret9ilerin ihtiya9larma gore 
tanzim edilmistir. §eyh Omer Baba Kore Savasma gitmedigi 
halde Kore Savasi'na gidip sag salim dondiigiinu soylermis. 
Geldiginde viicudunda kursun yaralarmm oldugunu, bu 
kursunlarm viicudundan 9ikmamis halde bulundugunu, 
kurumus kursun yaralarmi gostererek soylermis. 116 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

117 Numan Aras'in fahsmasinda hem Hicabi Baba'nm hem de 
kardesi Vaiz Efendi'nin kabirlerinin Bahaettin Camii ifinde 
oldugu kaydedilir. Ismail Yasar "hamam yerinin yakmmda" 
derken, kastedilen hamamin Bekirbey Hamami ve caminin de Ulu 
Cami oldugu, yerinde musahede ile tespit edilmistir. 

118 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

79 Buraya genellikle agzi egrilenler, fel9lik ge9irenler, 
agnsi sizisi olanlar sifa bulmak i9in gelmektedir. Genellikle 
persembe aksamlan ve cuma giinleri buraya gelinmekte, 
dilekleri ger9eklesenler burada kurban kesmektedir. 

Hikmet Tanyu 9ahsmasmda, Sankaya koyii ile Emir 
Haydar koyii arasmdaki mezarm, Hazreti Muhammed'in 
sancaktan Seydi Vakkas'm mezan olduguna dair halk 
arasmdaki kuvvetli bir inancm hakim oldugunu kaydeder 119 . 
"Halk bu mezan ziyarete ve ziyaret yerine karsi saygi 
gostermekte, 90cuklarma da tercihan bu adi koymaktadir. 
Bundan dolayi Besni'de Vakkas adma 9ok9a 
rastlanmaktadir". 

§eyh Vakkas Baba'nm kabri, il9eye 16 km. mesafede 
bulunan Kurugol koyii mezarhgmdadir 120 . Tiirbe derme 
9atmadir. Bunlar iki erkek kardesti. 1943'te vefat eden 
Vakkas Baba olecegi zaman kardesine, "bana tiirbe yaptir", 
der. Kardesi de fakir haliyle bir seyler yapmaya 9alisir. 
Oldiigiinde de yanma gomiiliir. §eyh Vakkas koyiin fakir bir 
9obamydi. Sigir giiderdi. Gorevini en iyi sekilde yerine 
getirmeye 9ahsirdi. Daha eskiden de kervan gotiiriip 
getirirmis, ancak zamanla fakirlesmis ve koyiin 9obanhgim 
yapmaya baslamis. Yedi sene nahir, yedi sene deve, yedi 
sene de davar yaymis. 

Dindar, Allah dostu bir zat olan §eyh Vakkas Baba 
cuma giinleri nahrr (sigir 9obanhgi) yayarken sigirlardan 119 TANYU Hikmet, Ankara ve (^evresinde Adak ve Adak Yerleri. 
Ankara Universitesi Basimevi. 1967 

120 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 80 birine "Boz okilz. Bu nahir sana teslim. Ben gidip cuma 
namazini kihp gelecegim", dermis. Sonra da Araban'm 
Siipiirgus nahiyesine kadar gider, namazmi kihp gelirmis. 
Nahir Vakkas Baba gelene kadar sakince otlanir, kimsenin 
ekinine girmezmis. Ekinlerin kiyisma kadar gelmelerine 
ragmen agizlarmi acrp baskalarmm bostanma girmezlermis. 

Bu ziyarete genellikle yiiz felci olanlar 
getirilmektedir. Ekseri persembe aksamlan gelinmektedir. 
Ancak cah§anlar genellikle hafta sonlan da gelebilmektedir. 
Dilekleri ger9eklesenler, buraya adaklarmi getirerek 
kesmektedirler. 

Yel Baba'nm, ilcenin giineyinde Degirmen £ayi'nm 
ge9tigi Sugozii denilen mevkide yatin vardir 121 . Bir gun iki 
hirsiz Yel Baba'nm mezarmda altm gibi bir §eylerin 
parladigmi goriir. Bunlar mezari kazmayi planlar ve kazma 
kiirek alarak gizlice Yel Baba'nm riirbesine giderler. O 
esnada, cobamn biri yagi§h hava dolayisiyla Yel Baba'nm 
tiirbesine yakm bir magarada gecelemek zorunda kahr. Ate§ 
yakip lsmmaya ba§ladigmda birden kar§ismda aksakalh, nur 
yuzlii bir ihtiyar belirir. (^oban, ihtiyan ho§ kar§ilar ve kendi 
azigim payla§ir. Ihtiyar, 9obana Yel Baba'yi taniyip 
tammadigim sorduktan sonra, Yel Baba'nm kendisi 
oldugunu ve tiirbesini hirsizlarm soymak iizere bulundugunu 
soyler. Ardindan bir kus olup ucar, gider. (^oban korku ve 
saskmhk i9erisinde Yel Baba'nm tiirbesine gider. £oban, 
yash adamm hakh oldugunu anlar ve hirsizlan uyanr. Tarn 121 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 81 bu esnada siddetli bir riizgar eser ve hirsizlar riizgarm 
oniinde savrulur, gider. 

Ciineyid Dede'nin, il9enin giineybatismda Siiphane 
mevkiinde bulunan bir dagm tepesinde makami olduguna 
inamlmaktadir. Ciineyd-i Bagdadi'nin savas sirasmda burada 
yaralandigi veya konakladigi rivayet edilir. Yore halki 
tarafmdan ara sira ziyaret edilmektedir. 

Eski Besni'de tiirbesi bulunan Tilamaz Baba, tarikat 
ehli bir zat olarak bilinmektedir. 

Babasmm hoca ve kendisinin de dindar ve sair olmasi 
dolayisiyla halk tarafmdan Hocazade diye amlan Mehmet 
Soylu (1890-1949) seriyye kitabetinde, zabit katipliginde 
istihdam edilir ve sonra bir yazihane a9arak istida yazmakla 
mesgul olur 122 . Bir miiddet Besni'de acilan dokumacilar 
kooperatifmde mudiirluk ve uzun bir miiddet de Besni muftii 
vekilliginde bulunur. Yazmis oldugu bir gazelinden bir beyit 
soyledir. 

"Bu Abdi Kemterinin arzuhali Haki payinden 
Ayirma babi lutfundan fedayem ya Resulallah " 

Batmi ilimler iizerinde derin bir bilgisi olan Musa 
Efendi'nin aym zamanda tarikat ehli oldugu anlatihr. 
1865'te vefat eder. Toh(k)tamis ta bulunan mezar tasmda 
Besni'li meshur sair ve muftii Liizumi Efendi'nin ebcet 
hesabiyla dusiiriilmus bir manzum tarihi de vardir. Biiyiik bir 
alim olan Musa Efendi bir 90k ogrenci yetistirmis oldugu 
halde maalesef yazih bir eser birakmamistir. 122 ARAS Numan, a.g.t 82 Agcazade Huseyin Riza Efendi, Bektasi Haci 
Ahmed Efendi'nin ogludur. 1872'de Besni'de diinyaya gelir. 
Mahalle mektebini bitirir. Tiifek tamirciligi ile ugrasir. 
Bektasilige intisap eder. Miirsidi Miislimzade Mustafa 
Agadir. Mezan Besni kalesinin diger tarafmda yer alan 
Bozmekan Mahallesindedir 123 . 

Ayrica, XIX. yiizyilda yasamis olan keramet ehli 
Kadiri tarikati seyhi Mustafa, iyi Arapca bilen, alim ve fazil 
bir kimse olup Besni de muftuliik yapmis olan, Naksibendi 
tarikatma mensup Abdurrahman Efendi, 1830 yilmda 
Besni'de miiderrislik yapmis ve mantik bilimi iizerinde bir 
90k tespitlerde bulunmus, derin bilgisiyle, yiiksek faziletiyle 
fevresinin saygi ve sevgisini kazanmis olan Ilmi Efendi 
sayilabilir. 

Il9eye 23 km. mesafede bulunan §ambayat koyiinde 
halkm sara hastahgi i9in gittigi bir ziyaret yeri 
bulunmaktadir 124 . 123 Aydin Ocakbegi'nin 1987'de diizenlemi§ oldugu krokide 
gosterildigi §ekliyle §ehrin giiney sininm olu§turan mahalledir. 

124 Koye isimlerini veren §am-Bayadi Tiirkmenlerinin Bozulus 
a§iretinin bir cemaati olduklan ileri siiriiliir. 

83 Celikhan Evliyalari Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Selevkos, Roma ve 
Bizans devletlerinin egemenligi altmda kalan Celikhan 
bolgesi, Hz. Omer (r.a) zamanmda Araplarm eline gecer ve 
Keysun'a baglamr 125 . 949 yilmda tekrar Bizanshlar 
tarafmdan almsa da 1071 'den sonra Celikhan yoresi Malatya 
ve Adiyaman illeriyle beraber Sel9uklularm eline ge9er. 
1391-1389 yillarmda Yildinm Beyazit komutasmdaki 
Osmanh Tiirkleri bolgeyi Memliik beylerinin elinden alir, 
ancak bir kac yil sonra buralan Timur ordularmm 
egemenligine girer. 151 6' da yapilan Kochisar Savasi 
sonunda bolge Dulkadirogullan beyliginden almarak 
Osmanh Devleti'ne katilrr. 

Tanzimat Fermam'ndan sonra yapilan adli, askeri ve 
mulki lslahat sonunda merkezi Harput olan Mamurat-iil Aziz 
eyaletine baglamr. 1864'te vilayetlerin kurulmasi hakkmdaki 
nizamname ile biiyiik kadihklar ilfe, kiiciik kadihklar ise 
bucak miidiirliigu haline getirilince, "Ortakoy" admda bir 
bucak miidiirliigu kurulur. Bu tarihten sonra Malatya'mn 125 http://www.celikhan.gov.tr/ 84 Ak^adag il9esine bagh bir yerlesim birimi konumunu ahr. 
1927 yilma kadar Ak^adag'a bagh olan Celikhan, 1927- 
1931 yillari arasmda Ko^ali Bucak Mudurliigiine baglanir. 
1931 yilmda ise Celikhan adiyla bir bucak miidiirriigii 
kurulur. 

1954'de Malatya iline bagh olarak kurulan Celikhan 
ilfesi, daha sonra yine aym tarihte Besni, Gerger, Golbasi ve 
Kahta ilceleriyle birlikte kurulan Adiyaman iline baglanir. 

1869 yilmda meydana gelen bir depremle bugiinkii 
Merkez Camii civarmda 90k sayida evin yikildigi, 98 kisinin 
de hayatmi kaybettigi bilinmektedir. Diger taraftan 1934 
yilmda halk arasmda "Mitik" adi verilen bulasici, salgm bir 
hastahgin Celikhan'da bas gostermesi ile 90k sayida insan 
olmiis, 90k sayida aile de civar il ve il9elere g09 etmek 
zorunda kalmistir. 

Ulu Baba ziyareti, Adiyaman' in en yiiksek 
noktalarmdan birinin tarn tepesinde, ilfe smirlan 
i9erisindedir 126 . Ulu Baba'ya Sarikaya koyii i9erisinden 
ge9en yoldan 9ikihr. Bu tiirbenin, Seyyid Battal Gazi'nin 
babasi Hiiseyin Gazi'ye ait oldugu soylenmektedir. Denilir 
ki, Seyyid Battal Gazi gibi bir insanm babasi olmasi 
dolayisiyla bu tiirbeye Ulu Baba adi verilmistir. Mezarm 
bulundugu tiirbeye Adiyaman ve Malatya illerinden hafta 
sonlan hastasi olan ve dilek dilemek isteyen vatandaslar 
giderek ziyaret eder. Kurbanlarm kesildigi, insanlarm dua 126 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 85 ettigi tiirbeye, rakimi 2 bin 550 metre olmasmdan dolayi 
ancak Mayis, Haziran, Temmuz ve Agustos aylarmda 9ikihr. 

Zerban'm kabri, £elikhan'm Pinarba§i 

kasabasmdadir. Anlatilir ki, Zerban 90k giizel bir kizmis ni . 
Ustelik giizelligi dillere destanmis. Kotur koyiindeki bir 
delikanhyla birbirlerini severek nisanlanmislar. Soylendigine 
gore, Hasan Seydi ile Zerban eskiden nisanli idiler 128 . Ancak 
Zerban' 1 Kavi asiretinden bir bey de sevmektedir. Resi 
Asireti'nin ayni zamanda diismanlan olan bu asiret, Zerban' 1 
zorla ka9irmak ister. Bu esnada Zerban buz kesilerek oliir. 
Boylece birbirlerini 90k sevmelerine ragmen kavusamadan 
ikisi de sehit olur. 

Zerban ziyareti ile Hasan Seydi ziyareti arasmdaki 
mesafe bes km. civarmdadir. Zerban ziyaretine bu ziyaretin 
oniinden ge9ilerek gidilir. Burada akan su ziyaretin 
istikametine gelince, coskun olmasma ragmen ses 
9ikmamaktadir. Zerban' a genellikle yemin etmeye gelinir. 
inamlir ki, yalan yere yemin edilirse ziyaret mutlaka 9arpar. 
Her sene giiz aylarmda hane basi para toplanarak davarlar 
almir, burada topluca kesilir ve herkese esit miktarlarda 
dagitihr. 2001 'den beri her yil agustos aymm sekizinde 
Zerban Senlikleri diizenlenmektedir. Senliklere Tiirkiye'nin 
dort bir yamndan konuklar, biirokratlar ve sanat9ilar 
gelmektedir. 127 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

128 http://www.zerbanatesi.com/ 86 Giizel Dede (Agu9anlar)'nin, £elikhan'm Pinarbagi 
koyii'nun Kurudere Mahallesi'nde tiirbesi bulunmaktadir 129 . 
Bu ziyarette Agucan (zehir i9en) dedelerinin kabirleri de yer 
ahr. Bazi giinler burada onlarca kurban kesilmektedir. 
Kurban kesilmedigi gun neredeyse yok gibidir. Yilan 
lsirmalarmda, ruh hastaliklan olanlar, fel9lik ge9irenler, cin 
farpmasi olayi yasayanlar burada gelip sifa bulmaktadirlar. 

Baba Kasim'm tiirbesi ilceye 25 km. mesafede 
bulunan Recepkoy'imde kendi adiyla amlan bir tepede 
bulunmaktadir. Burasi halk tarafmdan ilgiyle ziyaret 
edilmektedir. 

Kii9iik Yusuftan sonra oglu Hiiseyin (Hiiseyin Aga) 
Dede, Uryan Hizir Ocagmda pir olarak hizmet vermis olup 
Bulam (Pmarbasi) koyiine yerlesmistir. Tiirbesi 
Bulam'dadir 130 . 129 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

130 http://www.uryanhizir.com/ 87 Gerger Evliyalan lice tarihinin 50 yilhk bir mazisi bulunmasma ragmen 
Eski Gerger diye adlandrrilan Oymakh'nm bulundugu yer 
oldukca uzun bir gecmise sahiptir 131 . M.O. 3. yiizyilda 
yasadigi tahmin edilen Arsemas admdaki Selevkos kralmm 
Firat Nehri iizerinde Arsemia isminde bir sehir kurdugu, 
daha sonraki krallar zamaninda da Gerger Kalesinin 
dibindeki bu sehrin kishk olarak kullamldigi ileri siirulur 132 . 
Asagi Arsemia Hazreti Ali zamaninda kanh bir savas 
sonunda zapt edilir. Yorede anlatilanlara gore Yilanh Cesme 
bu donemde temiz bir cesmeye doniisiir ve yorenin 
MusKimanlasmasi bu donemde gerceklesir. Gerger 1082'de 
Selcuklulann, 1 1 2 1' de Artuklularm, 1144'te Nurettin 
Zengi'nin eline gecer. 1256'da bolge Mogol istilasma ugrar. 
1277'de Mogollan yenmesiyle Memluklerin, 1339'da 
Dulkadirogullannm eline gecer. 1400'de Timur buralan ele 
gecirir. 1515'te Yavuz Sultan Selim yoreyi Osmanli Devleti 
simrlan ifine katar. Cumhuriyet donemine Malatya'nm 
Piitiirge ilcesine bagh koy olarak giren Gerger, 1 954 yilmda 131 il?eye 20 km. mesafede bulunan ve Eski Gerger olarak bilinen 
koyiin, Oguzlann Kayi kolundan gelen Karakecili asiretinin Torun 
kolunun Beyler Oymagindan gelen insanlardan olustugu ileri 
siiriiliir. 

132 Mehmet Yesilkaya. Yiiksek Lisans Tezi. Gerger merkez ve 
koyleri agizlan. Yiiziincii Yil Universitesi.Van. 2007 

88 il olan Adiyaman'a baglamr.1957 yilmda il9e olan Gerger, 4 
mahalle, 45 koy ve bu koylere bagh 107 mezradan 
olusmaktadir. 

Yakm tarihlerde, Oymakh koyiinde bulunan Gerger 
Kalesinin Milattan once Il.yiizyilda Komagene Kralhgi 
zamanmda yapildigi, asagi ve yukan olmak iizere iki 
bolumden meydana geldigi, zamanla Araplarm eline gectigi, 
ve kalenin restorasyon cahsmalarmm yetersiz oldugu tespit 
edilmistir 133 . Gerger Kalesi, M.O. Il.yiizyilda Kommagene 
Krali Arsemes tarafmdan insa ettirilir. Burasi, Kralligm 
dogu smirmi olusturmakta olup, Firat nehri iizerindeki 
gecislerin kontrol noktasi durumundadir. Sarp kayalar 
iizerine, insa edilen kale, Kommagenelilerin ilk idare 
merkezi olup, ayni zamanda kutsal bir tapmak gorevini de 
iistlenir. U? giri§i bulunan Yukan Kale'nin 1. kapisi 
yakmmda kayalardan oyulmu§ merdivenler, koridorlar ve 
mezarlar bulunur. 3. kapi cevresinde Krai Samos ve torunu 
IAntiochos tarafmdan yazdinlan alti kitabe bulunmaktadir. 
Kalenin iist kisimlarmda yapi temelleri, burflar, alt 
kisimlarmda su sarniflan ve evlere ait kalmtilar 
bulunmaktadir. A§agi Kalede Orta Cag'a ait Islam Yapi 
temelleri oldugu bilinmekle birlikte, kalmtilan iyi durumda 
degildir. Yine kayalardan oyulmus merdiven ve koridorlar, 
su sarniclarma ait kalmtilar bu bolumde de bulunmaktadir. 
Asagi Kale'nin bati surlarma disandan bakildigmda kayalara 
oyulmus Krai Samos 'a ait bir rolyef goriilmektedir. Kale 
sarp bir kayahk iizerinde saglam duvarlarla 9evrilmistir. 133 Adiyaman Valiligi II Genel Meclisinin Ara^tirma ve Geli§tirme 
Komisyonu tarafmdan hazirlanan raporda verilen tespit. 

89 Islami donemde de kullamlan kalenin iferisinde cami, 
diikkan ve su sarn^lari bulunmaktadir. 

Uzeyir Peygamber ziyaret yeri, Kahta'dan Gerger'e 
giderken Nemrut Dagi yol ayrimim ge9tikten hemen sonra 
yolun sag tarafmdadir 134 . Adiyaman iline 77 km., Gerger 
il9esine 35 km. uzakhktaki Sutepe koyii Siver mezrasi 
i9inde, yol iizerindedir. Uzeyir Peygamber' in makammm 
bulundugu bu yere bir cami yaptinlmistir 135 . §eyh 
Hiiseyin'm miisahedesiyle Uzeyir peygamberin makami 
tespit edilip buraya tiirbe yapilir 136 . 

Buraya genel olarak dua etmek i9in ve ziyaret ama9h 
gelinir. Bu zatm aracihgiyla kurban veya adak adamamn 
uygun olmayacagi, ancak Allah' a yalvanp, Allah i9in kurban 
adanabilecegi bildirilmistir. Hastalarm sifa bulacagma 
inamldigi i9in buraya da hastalar getirilmektedir. Dileklerini 
kagitlara yazip tiirbenin i9ine atan hastalar, persembe gecesi 
burada yatmakta, cuma sabahi kalkip gitmektedirler. Bu 
hastalarm biiyiik 90gunlugunu genellikle ruhsal yonden 
hasta olanlar, cin 9arpmis olanlar ve felfli olanlar 
olusturmaktadir. Iyilesirlerse gelip burada kurban kesip 
dagitirlar, 

Uzeyir peygamberle ilgili olarak Bakara suresinin 
259. ayetinin meali soyledir 137 . "Yahut evlerinin duvarlan 
9atilan iizerine yikilmis, issiz bir kasabaya ugrayan kimsenin 134 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

135 http://www.uzeyirpeygamber.com/ 

136 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

137 Kur'an Yolu Tiirkce Meal ve Tefsir, DIB yayinlan. Cilt. 1, 
sh.410. 

90 durumu gibi. Bu kisinin, "Allah, biitiin bunlan oldiikten 
sonra nasil diriltecek?" demesi iizerine Allah onu yiizyil olii 
olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldm" diye sordu. "Bir 
gun veya giiniin bir kismi kadar kaldim" dedi. Allah "Hayir, 
yiizyil kaldm. Anlamak i9in yiyecegine i9ecegine bak. 
Heniiz degismemis; esegine bak, -seni insanlara bir isaret 
kilmamiz i9in- ve kemikler bak, onlan nasil diizeltiyor ve 
uzerini etle kaphyoruz" buyurdu. Artik o adam i9in durum 
a9ik9a ortaya 9ikmca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her 
seye kadirdir" dedi. 

Mealin tefsirinde, olaym ge9tigi kasaba 
Beytiilmakdis 138 , buraya ugrayan sahis ise bir rivayete gore 
Yeremya b. Hilkiya, bir baska rivayete gore ise Uzeyr b. 
§erhiya'dir. M.O. 586'da Kudiis'u isgal eden Buhtunnasr 139 138 Islam'da iic mukaddes mescitten biri olan Kudus'teki mescid. 
Muslumanlann ilk kiblesi. Buna Beytii'l-Mukaddes (mukaddes 
ev), Kudus Camii ve Mescid-i Aksa da denir. Mescid-i Aksa; en 
uzak mescit demektir. Mekke'ye bir ayhk mesafede oldugu icin bu 
isim verilmi§tir. Beytii'l-Makdis'in banisi Siileyman (a.s.)dir. 
Beytii'l-Makdis, Musa (a.s.)'dan Isa (a.s.) zamanma kadar 
peygamberlerin toplanti yeri ve mukaddes vahiy merkezi olmu§tur. 
Isra suresinin ilk ayetinde belirtildigi gibi, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) de Mirac'a giderken oraya ugrami§tir. 

139 10 605 ten 562 ye kadar tahtta kalan Babil Krah II. 
Nabukadnezar'in hukumdarhgi sirasinda ba§kent Babil diinyanm 
en giizel ve gorkemli kentlerinden biri oldu. Nabukadnezar Babil 
Imparatorlugu'nu geni§letti, ba§kentte gosteri§li yapilar ve dev bir 
"Toren Yolu" yaptirarak Babil'in Eskidiinya'nm en iinlii 
kentlerinden biri olmasim sagladi. Kentin savunmasim da buyuk 
olfiide gu?lendirdi. Yaptirdigi asma bah^eler Diinyanm Yedi 
Harikasi'ndan biriydi. Biri 10 597'de, oburii 10 586'da olmak iizere 
Yahuda Kralhgi'ni iki kez ele ge?iren Nabukadnezar, tutsak aldigi 

91 Beytiilmakdis'i tahrip eder, halkmi da esir ederek Babil'e 
gotiirur. "Hezekial peygamber bu zalim hukumdarm, Hz. 
Musa'dan kalan kutsal emanetleri ve sandigi da ahp 
goturmesinden korkmus, bunlari Kudiis'te bir kuyuya atip 
iizerine de bir alamet koymustu. Esir olarak Babil'e gittikten 
sonra burada vahye dayali bazi yazilar yazmisti; bunlardan 
birinde konumuz olan ayette gecen olaym bir benzeri de 
vardir. Hezekiel 560 yilmda vefat etmis, Kudus ise Uzeyir 
Aleyhisselam zamamnda, 458'de yeniden imar edilmistir. 
Aradan ge9en zaman yaklasik yiizyildir. Anlasilan 
vefatmdan yiizyil sonra Allah Teala Hezekiel peygamberi 
diriltmis, onu olii kemiklere nasil can verdigini, bozulmamis 
yiyecek ve i9ecegini, kendine iade ettigi esegini gostermis ve 
buriin bunlari (peygamberine lutfettigi mucizeleri), oncelikle 
orada bulunanlara, sonra da Kur'an'm gelisine kadar vahiy 
yoluyla bu bilgiye ulasan insanlara ibret kilmistir. Bu ibret 
Allah Teala'nm insanlan oldiirdukten sonra tekrar diriltmeye 
kadir oldugunu gostermektedir ve ahret inancmm bir 
delilidir." 

Yalangoz yatiri, il9eye 35 km. mesafede bulunan 
Sutepe koyiimin epey yukansmda, Yalangoz mevkiinde, 
olduk9a yiiksekte biiyiik bir agacm altmda, ve bugiin 
koyliiler tarafmdan pek bilinmeyen bakimsiz, 90k eski bir Yahudiler'i Babil'e oturdii. Ikinci seferinde Kudiis kentini yerle bir 
etti. Kutsal Kitap'ta Nabukadnezar'in yedi yil suresince akil hastasi 
oldugu yazihysa da, bu konuda ba§ka hifbir kamt bulunamami^tir. 
Nabukadnezar'in oliimunden kisa bir siire sonra Persler, Babil 
Imparatorlugu'nu ele gecirdi. Arapfa'da ve Miisliiman Islam 
tarihcilerinin kitaplannda ondan -Arap?a etkisinden oturii- 
"Buhtiinnasr" olarak bahsedilir. 

92 ziyarettir 140 . Define arayicilari bu ziyaretteki mezari esmis 
olup, halen ziyaret kazih bir sekilde durmaktadir. Eskiden 
burada yatan kisinin bir kiz cocugu oldugu ve burada sehit 
diiserek yattigi rivayet edilirdi. Yine eskiden bu ziyaretten 
bir murat umup da muratlan gerceklestiginde, gelip burada 
kurban keserlerdi. 

Gerger'in ilceye bes km. mesafede bulunan Ugkaya 
koyvmiin Taraksu mezrasmdaki riirbede halk arasmda Sofi 
Hasan (Deniz) da denilen §eyh Hasan' in (6.1995) kabri 
babasmm, yani Mulla Eyiip'un kabriyle yan yanadir 141 . 
Hakkmda, "her zaman mutevazihgmi korur, abasmi giyer, 
kosesine otururdu. Gerger'de bansm, kardesligin, sevginin, 
saygmm adeta kilit tasiydi. Basi agriyan, biriyle kavga eden, 
esine, babasma, annesine, dostuna kiisenin kosup sigmdigi 
bir sigmakti. Hepsini kucaklayabilecek kadar sefkati, 
merhameti ve dergahi genisti.", denirdi. Tiirbesi, 
hayirseverlerce mezarmm iist tarafma yaptinlmis cami ile 
susliidur. 

Buraya ziyarete gelenlerden bazilan hastahklan ge9er, 
dilekleri vb. gerceklesirse, daha sonra tekrar gelip burada 
adaklarmi yerine getirirler. Kurbanlarmi kesip dagitirlar. 140 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

141 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 93 Golbasi Evliyalan Golbasi ilce olmadan once dahil oldugu Besni ile 
beraber 1933 yilma kadar Gaziantep'e, 1933 yilmdan 1954 
yilma kadar ise Malatya iline bagh kalmistir. 1958 yilmda 
700 niifusu ile ilce olur. 

§ahbor'un kabri, Adiyaman-Malatya karayolu 
iizerinde ilceye yaklasik 23 km. mesafede bulunan 
Qatalagaq koyiinde, yol kenarmda bir tiirbedir 142 . 
Horasan'dan geldigi, kuffarla savastigi ve burada sehit 
dustugii soylenir. Diismanlarla savasirken uc cocugu ve 
hammiyla birlikte burada sehit diiser. Biri §ahbor'a ikisi 
§ahbor'un ogullarma, diger ikisi de §ahbor'un 
hizmet9ilerine ait olmak iizere tiirbede bes tane mezar vardir. 

Makarm yapilmadan once tiirbe sadece etrafi taslarla 
cevrili bir haldeydi. Geceleyin bu yoldan gecenler cogu kez 
tiirbenin iizerinden gokyiiziine dogru giden lsik gormiis 
olduklarmi anlatirlar. Buraya Tiirkiye'nin her tarafmdan 
ziyaretciler geldigi nakledilir. 

Tirtil Baba (Diindar Baba) ziyareti, ilceye yaklasik uc 
km. mesafedeki Yarba§i koyiindedir 143 . Burasi 90k eski bir 
ziyaret yeri olup, koy halki sonradan buraya yerlestiginden 
ziyaretin kime ait oldugu konusunda bilgi yoktur. Cevre 142 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

143 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 94 koyliiler gelip burayi siirekli ziyaret etmekte ve kurbanlar 
kesmektedirler. Anlatildigma gore, eskiden cevre koyliiler 
bu ziyaretin topragim iiziim baglarma zarar veren tirtil 
bocegine karsi baglarma serper, tirtillar da, toprak atildiktan 
sonra o bagi terk edermis. Genellikle yorenin koyliileri kotii 
bir riiya gordiiklerinde, en erken bir zamanda ya bir horoz 
keserler veya sadaka mahiyetinde gofret biskiivi vs. 
dagitirlar. Onemli giinlerde, diigiinlerde, cenazelerde vs. 
persembe geceleri bu ziyarete gelir, mum yakar ve caput 
baglayip dilekte bulunurlar. Kimisi de gelip kurban keser. 

Sovran ilce merkezine 16 km. mesafede olup ilcenin 
kuzeyindeki Kahramanmaras ile simr koyiidiir 144 . Halk, 
Karabag ziyaretini (Goksu kiyismda) ve Apiskan Dede 
(Sinkh'da) tiirbelerini ziyaret eder. Adaklar adar ve 
kurbanlar keser. Ayrica ilceye 29 km. mesafedeki A§agi 
Nasirh koyiindeki Mendede tiirbesini de ziyarete giderler. 

Ilce merkezine dort km. mesafede bulunan 
Karaburun' da Deli Hasan ziyareti vardir. 

Gedikli ilceye 3 1 km. mesafede olup koyde Yagmur 
Dede isminde bir ziyaret vardir. Yagmur duasi icin buraya 
cikihr. 

Davut Ziyareti, Beloren kasabasmm batismda bes 
km. mesafede, Kayapman-Celik Deresi mevkiinde 
bulunmaktadir 145 . Daha 90k romatizma hastahklan ve buna 144 http://www.golbasimuftulugu.gov.tr/ 

145 GOKSU Cebrail, Adiyaman 111 G61ba§i Ilfesinin Tarihi, Sosyo 
Ekonomik ve Kulturel Yapisi, Yiiksek Lisans Tezi, Nigde 
Universitesi. Nigde. 2008 

95 bagh agnlar ile dilek ve isteklerin ger9eklesmesi i9in 
gidilmektedir. Gaziantep ve Kahramanmaras gibi 9evre 
illerden de insanlarm gelip adaklar adayip kurban kestikleri 
bu ziyaret yeri hakkmda bazi rivayetler vardir. Bu ziyaret 
yerine halk arasmda "Hz. Davut'un Dosegi" denilmekte ve 
ziyaret yerindeki mezarm Hz. Davut'a ait olduguna 
inamlmaktadir. Ayni zamanda burada Hz. Davut'un 
ayakkabismm oldugu inanci da yaygmdir. 

Il9eye 10 km. mesafedeki Harmanh kasabasmda 
bulunan Yel Baba ziyaretinden alman topraktan banyo 
suyuna bir miktar karistinldigmda romatizma hastahgma iyi 
geldigine inamlir. Viicuttaki agnlarm tedavisi i9in gelinen 
bu ziyaret yerinde, sifa bulmak amaciyla yemek yenir, 
namaz kihmr ve dua edilir. Yorede, Yel Baba tiirbesinde 
geceleri lsiklarm yamp sondiigiinden soz edilir. Anlatildigma 
gore, Yel Baba turbesinin hemen bitisiginde oturan kasaba 
halkmdan bir adam, tazisma av yakalamayi ogretmek ister. 
Bunun i9in tazimn online tavsanayagi atar ancak tazi bir 
turlu avi yakalamayi ogrenemez. Buna 90k ofkelenen adam 
taziyi oldiiriir. Bu olaydan bir sure sonra adamm 90cugu 
hastalamr ve oliir. Cocugun oliimunden kisa bir sure sonra 
Yel Baba adamm riiyasma girer ve ona, "Sen taziyi 
oldurdiin, ben de senin gocugunu... " der. Bunun iizerine 
adam Yel Baba'ya kiiser ve evini baska bir yere tasir. 

Il9eye 28 km. mesafede bulunan Haydarh koyiindeki 
Yiice Kisla ziyaretinde olduk9a eski donemlere ait oldugu 
diisuniilen bir mezar vardir. Yagmur duasi i9in gidilen bu 
ziyaret yerinde kurbanlar kesilmektedir. Koyde bulunan bir 
baska ziyaret yeri ise Ziyarete Yusuf tur. Bu ziyaret yerine 96 yilan sokmasi durumunda afsunlama maksadiyla gidilir. Koy 
halki, Ziyarete Yusufun Hz. Hiiseyin'in torunu Zeynel 
Abidin'in soyundan geldigine inanmakta ve burada adaklar 
adayip kurbanlar kesmektedir. 

Ayrica il9enin diger koylerinde yer alan ziyaret yerleri 
§unlardir. Akcakaya koyiinde Mahmut ziyareti, Haci 
Abdullah ziyareti, Karabah§ih koyiinde Bociik Bociik 
ziyareti, Hacilar koyiinde Karyagan Dagi ziyareti, Akcabel 
koyiinde Korkiin ziyareti, Yukan Karakuyu koyiinde Kurte 
ziyareti, Meydan koyiinde Meydan Dagi Tepesi, Ye§ilova 
(inekli) koyiinde Mistigin ve Daz ziyaretleri, Qelik 
Koyiinde Ali Baba ziyareti. 97 Kahta Evliyalan Kahta sehri bugiin bulundugu yere Tiirkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk yillarmda tasmmis olup, daha once 
Kocahisar (Eski Kahta) koyiiniin bulundugu yerde idi 146 . 
Kahta admin nereden geldigi yolunda kaynaklarda pek bilgi 
olmamakla beraber, tarihte Orta Asya'da Otiiken ve 
Karakurum yakmlarmda Kahta isimli bir kentin varhgi goz 
online ahmrsa, Kahta isminin Orta Asya kokenli bir isim 
oldugu ileri siiriilebilir. Bir rivayete gore ise "Kahta" 
Perscede "Dagin Etegi" anlamma gelmektedir ve bu adi da 
eski yerlesim yerinin konumundan dolayi almaktadir. Ayrica 
Kahta, eskiden Gahti ve Koliik isimleriyle de bilinmekteydi. 
Kahta, tarihin ilk devirlerinden itibaren onemli ve 
mustahkem kalelerden birine sahip idi. Kahta Kalesi, 
Kahta'nm 26 km kuzeyindeki Kocahisar koyiindedir 147 . 
Kahta Cayi'nin kenarmda, yalcm kayahkli bir tepe iizerine 
kurulmus olan kale bir burc, on kale ve asil kaleden 146 Kocahisar Koyii toplam 40 haneli 370 niifusludur. Yerle§im 
yeri Eski Kahta diye bilinen yer olup Kahta £ayi yanindaki Yeni 
Kale onunde kurulu bulunmaktadir. Koyiin dogusunda Sincik 
ilcesine bagh Kiran Koyii, batisinda Cendere Kopriisii, kuzeyinde 
Sincik'in koyleri giineyinde Damlacik koyii ve Arsameia 
bulunmaktadir. Koy ayrica Nemrut Dagi Milli Park alani 
i^erisindedir. Buna bagh olarak yil icerisinde yerli ve yabanci 
bircok turist ziyaret etmektedir. 

147 Ekrem DEMIR. Kahta'nm Kurulu§u, Geli§mesi ve Bugiinkii 
Fonksiyonel Ozellikleri 

98 meydana gelmis olup, kale burcuna "Sultan Burcu" adi 
verilmistir. Kale icinde cami, hamam, diikkanlar ve su 
depolan bulunmaktadir. Kalenin en iist katmda kral sarayi 
bulunup, iki sarnici mevcuttur. Eski caglarda Yeni Kale ile 
karsismdaki tepede bulunan Eski Kale (Arsemia), yer 
altmdan giden bir yolla birbirine baglanmistir. Iki kalenin 
arasmdan Kahta Qayi akmaktadir. Kaleden Kahta £ayi'na 
dogru dolamba9li inen merdivenli bir suyolu vardir. Bu yol 
kiiciik bir hisara cikar. Bu hisar kalenin su ihtiyacim 
karsilamak ve giivercinlik olarak kullamlmak amaciyla insa 
edilmistir. Kaledeki mevcut yapilarm Memluklular 
donemine ait oldugu bilinmektedir. Arap9a yazilardan 
kalenin Memfuklu sultanlarmdan Kalaun (1279-1290), Esref 
Halil (1290-1293) ve Nasir Mehmet (1293-1341) tarafmdan 
yaptinldigi veya onartildigi anlasilmaktadir. Kahta Kalesi, 
1085 yilmda Sel9uklular tarafmdan Bizanshlardan ahmr. 
Yore zaman zaman Malatya Danismentlileri, Sel9uklular ve 
Artuklular arasmda el degistirir. Kale, daha sonra Melik 
Mansur tarafmdan XII. yiizyilda onartihr ve bir sure Harput 
Emirligi, Danismentliler ve Sel9uklular arasmda el degistirir. 
Kale'yi Sultan Alaeddin Keykubat'm seraskeri Qavh Bey 
zapt eder ve boylece bolgede Sel9uklu hakimiyeti baslar. 
Daha sonra 1240-1241 yillan arasmda patlak veren Baba 
Ishak ayaklanmasmda yagmalamr. Kalenin adi Memluklular 
ile Mogollarm savaslarmda sik sik ge9er. 1283-1284 
yillarmda Halep Valisi Kara Sungur tarafmdan alman kale 
yeniden tahkim edilir. Bir sure Dulkadirogullarmm elinde 
kaldiktan sonra Osmanhlarm eline ge9er. Timur, Malatya ve 
Kahta'ya kadar olan kaleleri ele ge9irince Beyazit'm 
kalelere koydugu muhafizlan kovarak Tiirkmenlerden Kara 99 Osman'i tahta 9ikanr. Timur'un 9ekilmesiyle Memluklular 
bolgeye hakim olurlar. Yavuz Sultan Selim'in bolgeyi ele 
ge9irmesine kadar bu bolgede Memluklarm hakimiyeti 
devam eder. 1516 yilmda, Osmanh hakimiyetine girdikten 
sonra kale, Orta Cagdaki onemini kaybeder ve kendi haline 
birakihr. 

Kahta il9esi 1531 yilmda Malatya'ya, 1549 yilmda da 
bugiinkii adiyla Adiyaman olan Hisn-i Mansur'a baglanir 148 . 
1859 yilmda Malatya sancak olunca Kahta il9esi yeniden 
Malatya'ya baglanir ve bu durum Osmanh Devletinin 
yikihsma kadar devam eder. 1859 yilmda Kahta'da bir abdal 
ayaklamr ve ayaklanma kisa siirede bastinhr. Milli 
Miicadele doneminde Mustafa Kemal'i yakalamak ve etkisiz 
hale getirmek i9in gorevlendirilen Ali Galip, Malatya' da 
sikistirihr. Kahta' ya ka9ar ve umdugu destegi bulamayan Ali 
Galip 15. 09. 1919 giinii Kahta'dan Urfa'ya oradan da 
Halep'e ka9ar. 

1519 tarihinde Kahta merkez kasabasi dort Muslim, 
bir gayrimiislim olmak iizere bes mahalleden olusmaktaydi. 
Bu yillarda Asagi Mahalle, 46 hane; 15 miicerred (bekar), 
bir imam-fakih (hukuk9u), yayci, 9ilingir, baytar vb. esnaf 
mevcut olup iktisadi yonden hayli faal idi. Aynca, bir 
leblebici, bir muezzin, bir Gergerli bulunmaktaydi. 1560'da 
ise niifusu hayli artarak 120 hane, 21 miicerred olmustur. Bu 
niifusun i9inde muaf ve meslek erbabi olarak bir imam, bir 
ihtiyar, bir usta, bir fakih ve bir Gergerli yer almaktadir. 
Veli Mahallesi, 41 hane; dokuz miicerred, bir fakih, bir 148 Demir Ekrem, a.g.m. 100 helvaci, bir boyaci, bir pazarbasi, bir kazanci, bir Gergerli, 
bir Hisn-i Mansurlu olmak iizere 230 civarmda bir niifusa 
sahiptir. 1560'da ise 120 hane; bes mucerred, bir imam, bir 
palanci, bir garib, bir Haci, bir Pir, bir Seyyid, bir Kiireli, 
dort Gergerli ve bir Hisn-i Mansurlu bulunmaktadir. Cami 
Mahallesi, 63 hane ve 32 mucerred; 1560'da ise 200 hane, 
13 mucerred, iki imam, bir hatib, bir muezzin, bir fakih, bir 
tabbal, bir doganci, bir palanci, bir hasirci seklindedir. 
Nasara (Hiristiyan) Mahallesi ise, 42 hane, 19 mucerred, iki 
bive (dul) niifusa sahiptir. 1560 yilmda mahallenin ismi 
tekrar Nasara olarak kaydedilmis olup, niifusu 66 hane ve 35 
mucerreddir. Ekrad Mahallesi, 33 hane ve iki mucerred; 
1524'de 49 hane, bes mucerred, iki ihtiyar; 1560'da 76 hane, 
23 mucerred, bir fakih ve bir Gergerli niifusu 
bulunmaktaydi. Mahallenin 1519-1560 yillari arasi yaklasik 
% 1 1 oranmda bir niifus artis hizinin oldugu 
gozlenmektedir. 

Kocahisar koyiinde, kalenin karsismdaki camiye 
bitisik yer alan cesmede insaat malzemesi olarak kullamlmis 
ince, uzun bir tas iizerinde bir kitabe tespit edilmistir 149 . 
"Rahman ve Rahim olan Allah'm adiyla Allah'in 
mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gunune inananlar imar 
eder». Bu milbarek cami el-Sultan el-Melik el Nasir 
(Muhammed..?) (...) -(Allah) millkunu ebedi kilsm- 
zamamnda Emir Alaeddin Kutlu Dogmus ibn Ahmet 149 Ahmet Ali Bayhan. Adiyaman ill ve Ilcelerinde Yuzey 
Ara§tirmasi-2000. 10. Ara§tirma Sonuflan Toplantisi. Ankara. 
2001 

101 tarafindan 737 yilmm Recep ayinda (1336-1337) tamir 
ettirildi ". 

XVI. yiizyil kayitlarmda Kahta kazasmda bulunan 
vakiflar arasmda Kutlu Dogmus Camii ve Kutlu Bey 
Zaviyesi vakiflarmdan soz edilmektedir. Bu kitabe 
muhtemelen bu caminin Memluk Devrindeki onanmiyla 
ilgilidir. Guniimuzde Eski Kahta (Kocahisar)'da bulunan 
cami yenilenmis bir yapidir. 

Ayzer Ebu Sadik'm tiirbesi il9e yakmlarmda 
bulunmaktadir 150 . Ebu Sadik'm burada sehit olduguna 
inanihr. Cocugu olmayan, kaderi acilmayan, isi diizgiin 
gitmeyen kisiler ve smava girecek olan ogrenciler buraya 
gelip, buradan bir tas ahrlar ve niyetleri kabul olunca da 
gelip burada adaklarmi yerine getirirler. Ayrica akil 
hastalarmm sifa bulacaklarma inamldigi i9in persembe 
aksamlan gelip burada kalmir ve cuma gunii doniiliir. Bu zat 
da ustiiniin ortiilmesini istememi§tir. 

Osmanh imparatorlugu doneminde ya§ami§ ve 
bolgede §ehit du§mu§ olan Osmanh subayi Ebu Sadik'm 
tiirbesi Atatiirk Baraji Kahta Goleti kiyismdaki il9eye 20 km. 
mesafede bulunan Qakirqe^me koyiindedir 151 . Burasi koy 
halki tarafindan gelisigtizel restore edilmis olup ziyarete 
a9iktir. 150 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

151 Hulya Karde§. Kahta bolgesinin arkeolojik oneme sahip alan ve 
eserlerini cbs yardimiyla veritabaninin olu§turulmasi ve mevcut 
kullammin belirlenmesi. Yiiksek Lisans Tezi. Qukurova 
Universitesi. Adana. 2010 

102 Nuran Qetin 9ahsmasmda, Kahta ilfe merkezine 17 km. 
mesafede bulunan koyiin isminin, burada yasamis olan Naksi 
tarikati riiesasmdan Haci Yusuf tan gelmekte oldugunu 
kaydeder 152 . Koyiin eski ismi 1960'larda Sandana, 
1928'lerdeki Kiirt9e ismi ise Bozmis'tir. Tiirbenin yapihs 
tarihi ve Haci Yusufun yasadigi donemle ilgili verilen 
bilgiler 9eliskilidir. Bir yandan 13. yiizyila kadar inilirken, 
diger taraftan 250-300 yil oncesi ileri siiriiliir. Muhtemelen 
dogrusu yakm zamanlara ait olan olmahdir. Betonarme bir 
yapi olan tiirbe, kubbeli, dort yam kemerli, 5X5 m. 
o^iilerinde kare planhdir. Tiirbenin i9inde ii9 sanduka 
bulunmaktadir. Tiirbe kapismm girisinde sag taraftan birinci 
siradaki sanduka Haci Yusuf a aittir. Ortada bulunan 
sandukanm Haci Yusufun ogluna, sol taraftakinin de 
torununa ait oldugu soylenmektedir. Tiirbenin bitisiginde, 
gecelemek i9in gelen ziyaret9ilerin kalmasi i9in bir 
misafirhane bulunmaktadir. Aynca, bu odamn on tarafmda, 
ziyaret9ilerin yemek yapmasi i9in ocak ve mutfak 
malzemeleri vardir. Tiirbenin misafirhanesinin duvarlan, 
gelen ziyaret9ilerin dilek ve dualarmi yazdigi yazilarla 
doludur. 

Haci Yusufun kii9iik yaslardan itibaren, dine egilimli 
oldugu, daha o yaslarda bir takim kerametler gosterdigi 
anlatihr. Bunlardan biri soyledir. Haci Yusufun kardesleri, 
kendi aralarmda is boliimii yaparlar. Haci Yusuf a da toprak 
olan evin damim diizeltme isini verirler. Ancak, babasi Haci 
Yusuf kii9iik oldugu i9in, ona, bu isi vermek istemez. Haci 152 CETiN Nuran, a.g.t 103 Yusuf ise israria evin dammi duzeltme isini kendi yapmak 
ister. Isini yapmak iizere dama 9iktigmda, damm iizerini 
diizeltmek i9in kullamlan kilolarca agirhgmdaki silindir 
seklindeki tas, kendi kendine gider gelir. Haci Yusuf la ilgili 
baska bir rivayet ise soyledir. Haci Yusuf un esi, bir gun 
uyandigmda yanmda bulunan esinin iizerinde kan lekeleri 
goriip, bunun sebebini sordugunda, Haci Yusuf, savasa 
gittigini soyler ancak, bundan kimseye bahsetmemesini, 
bahsetmesi durumunda kisa surede olecegini soyler. 

Cinlerin bilgisine sahip oldugu soylenen Haci 
Yusuf un tiirbesine daha 90k akli dengesi bozuk ve 
psikolojik problemleri olanlar, getirilir. Tiirbeyi ziyarete 
farkh illerden 90k sayida insan gelmektedir. Ziyaret9iler, 
cuma gecesi gelip burada kahr. Bu sekilde, hastalarm 
iyilesecegine inamlir. §ifa verdigine inamldigi i9in de, 
buradan toprak ahp gotiiriirler. Fel9 olan, viicudunun 
herhangi bir yerinde agrisi, sizisi bulunan bu topraktan 
viicuduna surer veya evine serper. Boylelikle dertlere 
derman olduguna inamlir. 

Ayse Ozcamus ise 9ahsmasmda, ziyaretin 33 derde 
derman oldugunun belirtildigini kaydeder 153 . Rivayete gore, 
Haci Yusuf zamamnda mercimek ekmis. Bu mercimegin 
toplama isini cinler yapmis. Uzerinden birka9 yil ge9tikten 
sonra yine mercimek ekilmis, ancak iyice kuruduktan sonra 
toplamnca ellerinin acidigim hisseden cinler, bu defa 
mercimekler tarn kurumadan toplamislar. 153 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 104 Bu zatm ustiiniin iki defa agafla kapatildigi, ancak 
ikisinde de ustiinii a^tigi, ustiinun kapatilmasmi kabul 
etmedigi, 1987'de iistii kubbe seklinde yapilmca buna itiraz 
etmedigi rivayet edilir. Haci Yusuf Hazretleri vefat etmeden 
once su vasiyeti yapmis: "Kimk mezrasmda su olmadigi i9in 
beni ziyarete gelenler burada perisan olur. Bozmis koyiiniin 
yolu, bol suyu ve giizel bab^eleri var. Beni Bozmis koyiine 
gomiin. Gelen ziyaretciler rahat etsin". Rivayete gore 
olmeden once oglu Molla Muhammed'e soyle der. "Oglum 
beni gomdiikten 40 yil sonra tiirbemi a9imz. Eger 
viicudumda en kii9iik bir curiime varsa, iizerimi kapatm, 
kimseye de bir sey demeyin. Eger viicudum bu giinkii gibi 
saglam duruyorsa da kapatmadan once 9evredeki 90cuklar 
dahil herkesi 9agirm, beni gorsiinler. Ondan sonra uzerime 
bir riirbe yapm. Hasta olanlar buraya gelsin. Persembeyi 
cumaya baglayan gece riirbede yatsm. Insallah sifa bulurlar". 
O giinden bu giine kadar ozellikle psikolojik rahatsizhgi 
olanlar ve fe^liler bu tiirbeye sifa bulmaya gelirler. 

Tiirbe 2010 yilmda 90k sayida kisinin rahathkla 
agirlanabilecegi bir duruma getirildi. Ziyaret yerinin insaati 
ile ilgilenenler, yapilan diizenlemeler ile ilgili su bilgileri 
vermektedir. "Eski tiirbe insaatmm iizeri aga9larla 
ortuldiigunden yikilmak iizereydi. Burayi yikip 
§anliurfa'dan pirnahit denilen tarihi eser taslarmdan 
getirterek burayi adeta yeniden insa ettik. Yeni bina 119 
kathdir. Birinci katta yemekhane ve disandan gelenlerin 
konaklayacagi yatakhane ve istirahat yeri var. Ikinci katta 
tiirbe bulunuyor. Tiirbe ziyareti i9in erkek yeri ayn bayan 105 yeri ayn yapildi. Ufiincu katta ise cami yapildi. Her katm 
alam yaklasik 400 metrekaredir". 

Kahta'ya bagh Karadut koyii mezarhgmdaki bu 
ziyarette iki kisi yatmaktadir. Biri sehit ve Seyyid Mustafa 
Baba, digeri ise Sufi Muhammed Baba'dir 154 . 

Anlatildigma gore, bu zatlar Peygamberimiz (s.a.v) 
doneminde yasamis olan sahabelerdendir. Fetihler esnasmda 
sehit dusmiistiir. Veliyullahlar isminin Mustafa oldugunu ve 
Ashab-i Kiram'dan oldugunu kesif yoluyla bildirmislerdir. 
Bu ziyareti kesfeden Seyyid Hiiseyin Hazretleridir. 155 Seyh 
Hiiseyin'in dedigine gore, bu sahabe peygamberimizin eline 
su doken, peygamberimize 90k yakm olan bir sahabedir. 
Uzeyir peygamber, sehit ve Seyyid Mustafa Hazretleri ve 
Sofi Muhammed Hazretleri ve sarp yamaclardaki sehit 
sahabeler her 9arsamba ve cuma giinleri mutlaka tiirbelerine 
gelirler ve asla bos birakmazlar. 

Karadutlu Sofi Muhammed (1865-1974), Seyyid 
Hiiseyin hazretlerinin halifesidir 156 . Ummi olup hayatmm 
son yillarmda tamamen gozlerini kaybeden Sofi 
Muhammed, Kadiri tarikatma baghydi. Kis aylarmda yabani 
hayvanlar i9in kendi besledigi ke9i, inek vb. hayvanlan 
kesip vahsi hayvanlara yedirirdi. 154 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

155 Seyyid Hiiseyin hazretleri 100 yil once vefat etmistir. Tiirbesi 
Geldibuldu (Til) koyiinde iken, naasi Sanhurfa'nin Inik 
(muhtemelen koyiin bugiinkii ismi Siverek'te Qaylarbasi bucagina 
bagh olan Benek) koyiine nakledilir. 

156 YASAR Ismail Celalettin, a.g.t 106 Bu zatm atalan Sam tarafmdan gelerek Adiyaman 
sehir merkezine 15 km. mesafedeki eski adi Haydaran olan 
Tasgedik koyiine, oradan da ilceye 40 km. mesafedeki 
Karadut koyiine gelip yerlesirler. Aym koye Seyh Seyyid 
Hiiseyin isimli bir evliya gelir ve buraya bir cadir kurar. 
Seyh Hiiseyin' in cadir kurup irsat ettigi bu yere ise bugiinkii 
cami yapilmistir. Sofi Muhammed Hazretleriyse Seyh' in 
miiridi olur. Seyh Hiiseyin, Sofi Muhammed'e, "sizde 
eskiden seyyidlik (Hz. Hiiseyin 'in soyundan gelenlere verilen 
unvan) varmis ancak zamanla unutulmus, qok siikilr ki sen 
tekrar canlandirdin" , der. Seyhi kendisine irsat vazifesini 
emanet ederek, koyii Sufi Muhammed'e birakir ve koyden 
aynlir. Sofi Muhammed burada uzun yillar irsat vazifesinde 
bulunur ve yine bu koyde vefat eder. 

Bu veli haksizhgi asla kabul etmezmis. Biri bir sue 
isledigi zaman sucu ve sucluyu kimse bilmese dahi sucluyu 
yanma cagirrp kendisine bir SU9 isledigini ve niye yaptigmi 
sorarmis. Su^lu da Seyh'in eline etegine kapanarak 
affetmesini dilermis. Yine giinlerden bir gun Ramazan 
aymda bazi Karadutlular oruc tutmamislar. Karadutlu Sofi 
Muhammed koydeki bir evin damma 9ikarak koyliilere, 
"dayanamiyoruz diye oruq tutmamazhk etmeyin, bilin ki 
oruq tutana Cenab-i Hak yardim eder. Eger oruq 
tutmayacaksamz ben bu koyii terk eder giderim", demis. 
Bunun iizerine koyliiler, oruclarmi eksiksiz tutmaya soz 
vermisler. 

Uzeyir Peygamberin tiirbesi koylulerce 'Asagiki 
Ziyaret' olarak, Seyyid ve Sehit Mustafa ve Sofi Muhammed 
Hazretlerinin tiirbesi ise 'Yukanki Ziyaret' olarak 107 bilinmektedir. inamhr ki, koyiin kar§ismdaki dagm 
zirvesinde yatan Uc Sahabelerle A§agi ve Yukan Ziyaretler 
birbirleriyle siirekli irtibat halindedirler. Bu ziyaretler cuma 
geceleri hep birlikte zikir cekerler. Zikir seslerinin bazi 
velilerce duyulmu§ oldugu nakledilir. 

Buraya genellikle akli dengesizlikleri olanlar 
getirilmektedir. Tiirbede dua edilir, hasta en az bir saat kadar 
uyutulur. inam§a go e b rco k ki§i §ifa bulmu§tur. I§i rast 
gitmeyenler, aile icinde ge9imsizlik ya§ayanlar da buraya 
geldiklerinde buradan yardim gordiiklerini soylemi§lerdir. 
Dilekler kabul edilirse, burada kurban kesilip yenmekte ve 
dagitilmaktadir. Haftanm her giinu gelenler vardir. 

Bu turbenin kar§ismdaki dagm, sarp yiiksekliginde 
yine iki §ehit sahabe daha olup isimleri bilinmemektedir. 
Bazi geceler mezarlarmda ate§ yandigi, etrafa nur gibi 
aydmhk sa9ildigi anlatihr. 

^ingil Baba'nm tiirbesi, eski Kahta Kalesi 
yakmlarmda, Damlacik koyiine bagh Qingil 
Mezrasmdadir 157 . Asil adi Hiiseyin olup (^ingil Baba veya 
Ab-sofi (Sofi amca) olarak da bilinir. Anlatihr ki, bu koyde 
cobanhk yaparmi§. Kimsesiz ve yetimmi§. Fakirlikten dolayi 
dag koylerinden gelmi§. Buraya yerle§mi§. Bu ziyarete 
Turkiye'nin her yerinden gelinmektedir. Dilekleri 
gerfekle^enler tekrar gelip burada Allah rizasi icin kurban 
kesmektedir. Genellikle cuma ak§amlan ziyaret9ilerin sayisi 
daha fazladir. 157 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 108 Cingil Baba olmeden once, yani bundan 50-60 sene 
once, "Bu mezranm i9inden yol gelecek, yilan gibi kivnhp 
koyii diger koylere baglayacak", "Burada oturup diinyamn 
obiir ucuyla konusacaksimz", demis, ger9ekten de dedikleri 
olmus. Gelecege yonelik tahminleri hep cikarmi§. 

§eyh Kadir Baba'nm tiirbesi il?eye 25 km. 
mesafedeki Sirakaya koyii icerisindedir 158 . Koyiin dedeleri 
eskiden §anhurfa'dan gelmisler. Burada §eyh Osman ve 
§eyh Kadir' in riirbeleri vardir. Bu ziyaret tanman, bilinen bir 
yer olup Turkiye'nin her yerinden buraya gelenler 
olmaktadir. Genellikle normalken akli dengesini 
kaybedenler gelip burada uyuyunca §ifa bulmaktadirlar. 
Per§embe geceleri gelinmektedir. Gelenlere muska yapip 
verilir, bazen de okunmu§ su icirilir. Genellikle okunmu§ su 
ba§ agnsi olanlara i9irilmektedir. Bazi hastalar, gelip riirbede 
bir saat uyusalar dahi aksakalh bir adam onlara goriinur 
gider. Eger aksakalh adam goriimirse hasta iyilesir. 

§eyh Omer Nurani'nin, Kahta-Diyarbakir yolu 
iizerinde il9eye 20 km. mesafede bulunan Golgeli 
(Bervedol/Bevol) koyiinde tiirbesi bulunmaktadir 159 . Burasi 
Cmar Ziyareti olarak da bilinir. Kocaman bir 9inar agacimn 
golgesinde §eyh Omer Nurani ve yakmlannm bulundugu 
aile kabristam vardir. 

Anlatildigma gore, §eyh Omer Nurani buraya ilk 
geldiginde buranm bir agasi varmis. Aga, §eyh Omer 158 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

159 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 109 Nurani'yi koyiinden kovmak, uzaklastirmak istemis. §eyh 
Omer Nurani ise bir seyhin kovulmasmm dogru 
olmayacagmi, birlikte bans ve huzur i9inde 
yasayabileceklerini soylemis. Aga da §eyh Omer Nurani'ye 
seyh olduguna inanmalan i9in kendilerine bir kerametini 
gostermelerini istemis. §eyh Omer kabul etmis. Kis 
gunuymiis. §eyh Omer kendisine, kuru bir degnek 
getirmelerini istemis. Aga §eyh Omer'e ahirdan kuru bir dut 
agacmdan kopanlmis degnek getirtmis. "Bu degnegi gotiir 
dik. Bu yarina dut agaci olacak. O agacin golgesinde de 
qocugu olmayan bir kadin goreceksin. Kadin yarin o 
agaqtan dut yedikten sonra qocugu olacak", demis. Aga 
aynen dedigini yapmis. Sabahleyin kalktiklarmda §eyh 
Omer'in dedikleri cikmi§. Aga bunu goriince gozlerine 
inanamamis. Ben gidiyorum, burada ne varsa senin olsun 
demis. Denilir ki, evliyalarm ruhlan genellikle 9arsamba ve 
persembe aksamlan buraya gelirler, zikir 9ektikten sonra 
giderler. 

§eyh §iikrii'nun Atatiirk Baraji'nin kiyismda, il9eye 
30 km mesafede Hasandigin koyiinde tiirbesi 
bulunmaktadir 160 . Baraj yapilmadan once Kahta ile 
arasmdaki mesafe bes km. kadarmis. §eyh §ukru'niin kabri 
koyiin cami avlusundadir. Dogum yeri ve tarihi belli 
olmayrp 6 Him tarihi 1958 olarak kabir tasmda yazmaktadir. 
Kadiri Tarikatma mensup olan §eyh §ukrii Horasan 
kokenlidir. §anhurfa'dan Adiyaman'a geldigi 160 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 110 soylenmektedir. Kendisini Adiyaman'da Kadiri seyhlerinden 
Ahmet Baba'nm yetistirmis oldugu anlatilir. 

Seyh Stikrti ktictikken Adiyaman'da deli bir dervisin 
yanma gidip gelmeye baslamis. Deli dervis onceleri 
kendisini kabullenmemis. Gitmesini istemis. Seyh 
Stikrti'ntin israri tizerine Seyh Stikrti' yti nihayet 
kabullenmis. Seyhi ve sekiz arkadasiyla siirekli birlikte 
bulunmaya baslamislar. Sekiz arkadasmdan sadece 
kendisiyle birlikte tic arkadasi egitim asamalanm basanyla 
tamamlayabilmisler. Bu egitim oylesine zormus ki, giinde 
bir iiziim tanesiyle yasamaya cahsiyorlarmis. Seyhleri 119 
muridinin olgunlastigmi anladiktan sonra bunlan bir 
magarada toplamis. Kisa bir dua ve zikir merasiminin 
ardmdan yetistirdigi bu tic mtirsidi ti? yone gondermis. Seyh 
Stikrti'ye dogu dtismtis. Ilk genclik yillarmdan itibaren 
Kahta'nm koyleri ve Siverek taraflarmda irsat vazifesini 
hayatmm sonuna kadar stirdtirmtis. Seyh Stikrti irsat 
vazifesini defiyle yaparmis. Def calarak ytirtitttigti zikir 
ayinleriyle koyltileri etrafmda toplamayi basanyormus 161 . 
Kahta'da asagi yukan btittin koyleri gezmis, gezdigi 
koylerde birkaf ay ya da birkac sene kalmis, orada irsat 
vazifesini bitirip baska bir koye ge9mistir. Gittigi, kaldigi 
koylerde mutlaka yetistirdigi bir mtirsit olmustur. 161 Adiyaman'in eski kiiltiirunde def ?alarak gezen insanlara 
halk kutsiyet izafe eder ve onlann yiyecek, icecek vb. ihtiyaclanni 
goniillii olarak kar§ilarmi§. Bu tur insanlar birinin evine 
geldiginde, o §ahislara Tanri misafiri veya Hz. Hizir olabilir 
dii§unulerek hurmette kusur edilmezmi§. Ill Hakkmdaki menkibelerden bazilan soyledir. §eyh 
§ukrii namazlarim herkesin icinde degil de gizli gizli 
kilmaktadir. Koyliiniin birisi §eyh §ukrii'ye, "Ni9in sen 
namaz kilmiyorsun?", diye sorar. §eyh de "benim 
kilmadigimi nerden biliyorsun", der. Derken gun biter, 
herkes evlerine cekilir. Gece seyhe boyle diyen koylii 
riiyasmda §eyh §iikrii'yle kendisini suyun iizerinde namaz 
kilarken goriir. Kendisinin boguldugunu ancak seyhin 
namaza devam ettigini goriir ve korkuyla uyanir. Sabah 
oldugunda dogruca §eyh §iikrii'ye gider. §eyh kendisini 
goriir gormez, "nasil suyun iistiinde namazim kilabildin 
mi?", diye sorar. Koylii, beni affet ne olur, diye ellerini oper. 

Bir giin koylerin birinin imami namaz kildinrken akh 
yaptirdigi evindedir. Evin sadece pencereleri yapilmamistir. 
Imam, "pencereyi nasil taksam, ne zaman taksam", gibi 
diisiinceleri aklmdan ge9irmektedir. Tarn o sirada §eyh 
§iikrii de ayagim mescitteki tahtamn birisine vurmaya 
baslar. Namaz biter, cemaat sorar. "§eyh §iikrii, niye namaz 
kilarken bizi rahatsiz ettin?". §eyh de "imammiz namazda 
penceresini takmakla mesguldii, ben de penceresinin civisini 
^akiyordum", der. Imam saskmlik i9ersinde §eyh'in ellerini 
oper, "siz gerfekten biiyiik bir velisiniz", der. 

§eyh §ukrii koyiin sahiplerinden olan Haci Ahmet'e 
uc defa, "Diinyayi mi ahireti mi istiyorsun?", diye sorar. 
Haci Ahmet her ikisini de isterim der. §eyh §iikrii de Haci 
Ahmet'e "ahireti tercih etmedi", diye sitem eder. 

Bir giin koyiin agasi Haci Ahmet, Hicaz'a gitmek icin 
hazirhklar yapmaya baslar. §eyh §iikrii de Haci Ahmet'e, 
"gel hacca gitme Hacca gidecegin parayi bana ver ki her giin 

112 hacca gitmis gibi sevap alasm", der. Haci Ahmet, §eyh 
§ukru'nun dedigini yapmaz. Hazirhgim yapip hacca gider. 
§eyh §ukrii Haci Ahmet' e, giderken Peygamberimizin 
kabrine atmasi icin gumiis bir para verir. Haci Ahmet 
Medine'de 40 gun kaldiktan sonra Mekke'ye hareket 
edecektir. Ancak §eyh §ukru'min gumiis parasim 
Peygamberimizin tiirbesine atmayi unutur. Tarn yola 
koyulacagi sirada §eyh §iikru orada goriiniir ve Haci 
Ahmet' e seslenir. "Haci Ahmet, benim emaneti atmayi 
unuttun herhalde?". Haci Ahmet ne yapacagim sasirarak 
Mescid-i Nebevi'ye doner ve gumiis parayi Hz. 
Muhammed'in tiirbesine atar. §eyh §ukru'niin buyuklugiinii 
anlamistir. Hacc'dan dondiikten sonra gelip §eyh §ukrii'ye, 
"ben senin bindigin atmm nah olsaydim da Haci 
olmasaydim", der ve §eyh'in ellerine kapamr. Hacc'dan 
dondiigunde kendisini ziyarete gidenlere, "beni degil gidin 
Baba'yi ziyaret edin. Gercek haci §eyh §ukru'diir", der. 
Haci Ahmet ziyaretine gelenlere, "Hacca gitmeden once 
§eyh §ukrii'ye inanmiyordum; ancak anladim ki §eyh §iikru 
gerfekten biiyiik bir velidir. Zamandan ve mekandan da 
munezzehtir", der. 

Kerge (bagbozumu mevsimi) zamamdir. §eyh §iikru 
kendi kendine kihci saplar ve bastinr. Daha sonra Haci 
Ahmed' i cagirrp gel bu kihci 9ikar der. Haci Ahmet ne 
yaptiysa cikaramaz. §eyh §ukrii kihci tekrar kendisi 9ikanr. 

Bir gun §eyh §ukrii poyraz eserken Koroglu admdaki 
bir kisinin kafasim koltugu arasma ahr ve onasorar. "Ne 
duyuyorsunl" . Koroglu' da, "Allah u Ekber Allah u Ekber, 
sesleri duyuyorum", der. §eyh ise "aga sen bu mucizeye 113 inanmazsan eger imanin gider haberin olsun", der ve 
birakir. 

Adamm biri gelir ve Seyh Sukrii'ye, "ben Kirklarla 
geziyorum", der. Seyh Sukrii'de, "sen yalan soyliiyorsun. 
Eger Kirklarla gezseydin beni de tanirdin", diye kar§ihk 
verir. 

Seyh Sukrii olmeden once kendine kisa bir kurek sapi 
yapar. "Ben oldiigumde mezanmi bununla kazmaniz 
gerekecek", der. Gun gelir, vefat eder. Mezarmi kazarken 
toprak bir anda sert bir kayaya denk gelir ve uzun saph 
kiireklerle 9ah§ilamaz. Bir anda Seyh'in olmeden once 
yaptigi kurek akla gelir. Mezan ancak o kurek sayesinde 
kazilabilir. 

Bel ve diz agrilan olanlar, akli dengesini kaybeden 
hastalar Seyh Sukru'niin riirbesine gelmektedirler. Bu 
ziyaretin topragi, tarladaki ekinleri ku§lar talan etmesin diye 
ekinlere serpilirse ku§larm ekinlere zarar vermeyecegine 
inamlmaktadir. Eskiden hayvanlarm kamm emen, zarar 
veren kenelerden hayvanlan korumak icin de buranm topragi 
hayvanlarm iistune serpilirdi. 

Kiiltiir Bakanligmm tescil edilmi§ ta§mmaz kultiir 
varhklan listesinde yer alan Hz. Siiraka'nm tiirbesinin 
il9ede oldugu nakledilir. 

Hz. Siiraka, Peygamberimizi oldiirmek i9in yola 9ikan 
bir athdir. Peygamberimize yana§mca amacma ula§amaz ve 
atmm ayaklan kuma saplamr. Peygamberimize kendisini 
kumdan kurtarmasi i9in yalvanr. Kumdan kurtulan Siiraka 
geri doner ve peygamberimizi takip eden mu§riklere, 114 peygamberin oradan gefmedigini soyler. Peygamberimiz 
Medine'ye ula§ir ve hicret ger<,;ekle§mi§ olur. Sonradan 
Miislumanhgi kabul eden Suraka Hz. Omer tarafmdan 
sava§larda gostermi§ oldugu yararhhklar dolayisiyla 
odiillendirilir . 645 senesinde Hz. Osman zamanmda vefat 
eder 163 . 162 Kur'an Yolu Tiirkce Meal ve Tefsir Il.cilt 698. sahifede 
Enfal suresinin 48. Ayetiyle ilgili olarak §unlar kaydedilir. 
"Musrikler Kinane kabilesi He savas halindeydiler, 
musliimanlara karsi da bir savas actiklarmda onlar tarafmdan 
arkadan vurulma tehlikesi vardi, bu sebeble tereddut iginde 
kalmislardi. Kervani kurtarmak iizere yola giktiklarinda bu 
korkuyu yasiyorlardi. Yolda ayni kabilenin ileri gelenlerinden 
Suraka b. Malik ve adamlari He karsilastilar. Suraka 
kendilerine, "Bugtin sizi yenecek bir giig yoktur. Kinane adina 
da ben size teminat veriyor ve yaninizda yer ahyorum ", dedi. 
Bu soz iizerine cesaretleri artan musrikler Bedir'e dogru sefere 
devam ettiler. Musliimanlara yaklasip kuvvetler birbirini 
gorunce Suraka, gorduklerinden ve daha once verdigi bir sozti 
hatirlamasindan dolayi korktu, pisman oldu; -o zamanki seref 
ve himaye sozlesmesine sadakat anlayisi boyle gerektirdigi 
igin- agiklama yaparak musrikleri terketti. Soyle ki: Suraka, 
hicret esnasinda Hz. Peygamber'in basina konan 100 develik 
odtilu kazanmak igin onu yakalayip musriklere teslim etmek 
iizere yola gikan, basina gelenlerden sonra bundan vazgegen 
kisi idi. Hicret yolcularina yaklastigi sirada bir mucize 
meydana gelmis, once ati tokezlemis ve kendisi de dtismus, 
israr edince atin ayaklari kuma gomulmus, bunun iizerine 
korkuya kapilarak Hz. Peygamber He karsihkli bir himaye ve 
sadakat sozlesmesine razi olmustu. Suraka 'mn musriklerden 
destegini gekmesinde bu sozlesmeyi hatirlamasi da etkili 
olmstur. Suraka daha sonra, Mekke'nin fethinde Islam'la 
muserref olmustur. Suraka 'mn yaptiklarimn, bu savasta 
Allah'in mustesna yardinmlari dogrultusunda iki onemli tesiri 

115 Mezar tasmda "Neyyirelalemin el fadlillahi maarik 
Seyfullah Surakat Ibni Abdullah ilel hayyi 
gubretirrebiyyiillewel" yazihdir. Yore halki tarafmdan 
ziyaret edilen makama genellikle hayir duasi i9in 
gelinmektedir. 

Ilceye 18 km. mesafede bulunan Akpinar koyiiniin 
ortasmda yer alan tiirbede, 13. yiizyilm ikinci yansmda 
buralarda yasayan bir evliyanm yattigi soylenmektedir. 
Tiirbe guniimiizde koyliiler tarafmdan onanlmis olup, i9inde 
Haci Yusuf ve ailesinden dort kisinin mezan bulunmaktadir. 
Halkm en fazla ziyaret ettigi mekanlardan biridir. 

Halk arasmda Ibrahim Halil ziyareti olarak bilinen 
tiirbe ilceye bes km. mesafede bulunan Qataltepe koyii 
smirlan i9inde bulunmaktadir. 

Il9eye sekiz km. mesafede bulunan Narsirti 
koyiindeki Koseler Tiirbesi, halk arasmda Jandarma 
Tiirbesi olarak da adlandinhr. Uzerinde eski Tiirk9e yazilar 
bulunan tiirbe, koy mezarhgmm i9inde olmasi dolayisiyla 
fazla tahrip olmamistir. 

Yinoglu (izinoglu) Tiirbesi il9eye 10 km. mesafedeki 
Buyilkbey koyiiniin iki km. dogusundadir. Tiirbe yerel halk 
tarafmdan olduk9a onemsenmekte ve yagmur duasma 
buradan 9ikildigi soylenmektedir. olmu§tur: a) Mii§riklerin Bedir'e yonelme konusundaki 
tereddutlerini gidermig, donmelerini engellemi§tir. B)Sava§ 
kaqinilmaz hale geldikten sonra da geri gekilerek du^mamn 
moralini bozmu§tur.... " 
163 Yusuf el Kardavi, a.g.k 

116 Adiyaman-Diyarbakir karayolunun 60. 

kilometresindeki Durak koyiinde bulunan ve Menzil ismiyle 
amlan Naksibendi dergahi, giin ge9tik9e artan miirit 
potansiyeli ile, Anadolu'nun uzak bir bolgesine yerlesmis 
olmasma ragmen, giiclii bir etkiye sahiptir 164 . Dergahm 
kurucusu kabul edilen Abdulhakim Huseyni (Erol), 1902 
yilmda, Bitlis'e bagh (bugiin Siirt'e bagh) Baykan ilcesinin 
Kermete koyiinde diinyaya geldi 165 . Hazret-i Hiiseyin'in 
soyundan geldigi i9in Hiiseyni nisbesiyle bilinir. Dedeleri 
Bilvanis'li oldugu ifin de Gavs-i Bilvanisi diye anihr. 
Babasi Seyit Muhammed, imamdir. Onun, halifeligi a9ik9a 
ilan edilmemis bir Naksibendi seyhi oldugu soylenir. 
Abdiilhakim'in dogumundan kisa bir miiddet soma, 
babasmm imamhk yapmak ve medresede talebe okutmak 
i9in davet edildigi komsu Siyanis koyiine tasimrlar. Babasi 
vazifesinin altmci aymda vefat edince, Abdiilhakim'i dedesi 
Seyit Maruf yanma ahr. Dedesinin, onu daha ku9\ik yaslarda 
iken, yorenin iinlii seyhi Abdulkahhar'm yanma vermis 
oldugu soylenir. 166 Dedesi onu okutmak i9in alim ve 164 YILDIRIM Sunay, Menzil Nak§iligi Kadin Cemaati Uzerine 
Sosyolojik bir Ara§tirma:Adiyaman Ornegi, Yiiksek Lisans Tezi, 
Firat Uni., Elazig, 2009 

165 TA§KESEN Metin. Seyid Abdulhakim el-Huseyni'nin Hayati 
ve Tasawuf Anlayi^i. Yiiksek Lisans Tezi. Ankara Uni. 2007. 
Ankara 

166 Allame molla Halil Siirdi'nin torunu Abdulkahhar (1843-1906), 
Abdurrahman Tagi'nin halifelerinden olup Siirt Kurtalan Zokayd 
koyiindendir. §eyh Abdulkahhar, ilmi icazetini 'amcam' diye hitap 
ettigi amcasimn oglu Molla Omer'den ahr. Tasavvufi icazetini ise 
Nur§in'de medfun bulunan §eyh Abdurrahman-i Tagi'den ahr. 
Garzan, Halenze, Siirt (ba§ta Debbagogullan), Baykan, Mutki, 
Kozluk, Kurtalan ve Sason daglan ve Halenze gibi genis. bir 

117 tasavvuf ehli Muhammed Ziyaiiddin Nursini hazretlerinin 
ders halkasma ve sohbetlerine gonderir 167 . Bu sirada sekiz 
yasmda bulunan Abdiilhakim Hiiseyni 14 yasma kadar bu 
zattan ilim ogrenir ve feyz ahr. Hocasi Nursin'e tasmmca 
tahsiline baska medreselerde devam eder. Bu arada hocasi 
ile manevi bagim devam ettirir. Bugtin Baykan'm Gtimtiskas 
ismiyle bilinen ve Ermenice bir ad olan Siyanti(i)s 
koytindeki medresede 119 yil, sonra seyhi ile birlikte gittigi 
Nursin koyiinde (Bitlis'in Giiroymak il9esinin Cukur bucagi. 
Ermenice olan Norsin'in kelime anlami yenikoy) yedi yil, 
Verkanis koyiinde iki yil, Arba (Yanmca-Erbo) koyiinde tic 
yil okur 168 . Siyanis'e doner. Komsu Taruni koytine imamhk 
yapip, talebe okutmak tizere davet edilir 169 . Taruni (Ktirtfe 
bir kelime olup bugtin Deminsik koytidtir) koyiinde imamhk 
yapmaya baslar. Burada pek 90k talebe yetistirir. Bu sirada 
(1923) hocasi Muhammed Ziyatiddin Nursini vefat eder. mintikamn kendisine mensup oldugu §eyh Abdiilkahhar'in kayda 
deger ir§ad faaliyetlerinden biri, riim halki Yezidi olan Batran adh 
koyiin Musluman olmasini saglamasidir. Batran halkinin hidayete 
ermesini saglayan §eyh Abdiilkahhar, buraya bir cami yaptirmak 
ister. Bunu duyan Sultan II. Abdulhamid, Istanbul'dan Batran 
koyiine in§aat malzemesi yollar. Valide Sultan da buraya 50k 
naki§h harika bir hah gonderir. Bu hahnin par9alannin hala 
koylulerde bulundugu soylenir. Seyh Abdiilkahhar'in vefatinda 
Abdiilhakim el Hiiseyni heniiz dort ya§indadir. 

167 Fethullah Verkanisi'nin halifesi Muhammed Ziyaiiddin Nur§ini, 
Abdurrahman Tagi'nin ogludur. 1855 senesinde Bitlis'in Hizan 
ilfesine bagh Usba koyiinde dogdu. 1923 senesinde Bitlis'in 
Nur§in koyiinde vefat etti. Kabri Nur§in'de babasinm tiirbesinin 
yamndadir. 

168 http://www.nisanyanmap.com/ 

169 Evliyalar Ansiklopedisi 

118 Abdiilhakim Efendi hem ilmini tamamlamak, hem de 
tasavvufta ilerlemek i9in Muhammed Ziyaiiddin Nursini'nin 
talebelerinden Seyh Selim'e talebe olmak ister. Ancak 
riiyasmda hocasi ona 90k sevdigi halifesi Seyh Ahmed 
Haznevi'ye baglanmasim bildirir. Riiyasmda Muhammed 
Ziyaiiddin Nursini, Seyh Ahmed Haznevi'ye hitaben, "Seyh 
Ahmed! Bu Seyyid Abdiilhakim'in babasimn bizde emegi 
9oktur. Onun i9in sen ona goziin gibi bakacaksm!" diye 
emanet eder. Bu isaret iizerine Abdiilhakim Hiiseyni, 
Muhammed Ziyaiiddin Nursini'nin talebelerinden Suriye'nin 
Hazne koyiinde bulunan Seyh Ahmed Haznevi'ye giderek 
talebe olur 170 . Hazne'ye Ahmed Haznevi'nin talebelerinden 
Seyyid Ahmed'le birlikte gider. Seyh Ahmed Haznevi 
misafirlere iltifatta bulunup talebeligine ve sohbetine kabiil 
eder. Seyh Ahmed Haznevi daha ilk giinden itibaren "Molla 
Abdiilhakim" diye hitab ederek, onun ilim ve irfanim takdir 
ettigini gosterir. Abdiilhakim Hiiseyni, Ahmed Haznevi'nin 
sohbetlerinde bulunur. Daha sonra memleketine doner. 
Bundan sonra 14 sene miiddetle gidip gelerek ilmini ve 
tasawuftaki derecesini artinr. Sakin kisilikli olan Gavs'm 
hayatmda parasiz, yiiriiyerek, maym ve askerle dolu olan 
smin ge9erek, hatta bazen ka9ak9ilarla beraber geceleyerek 
yapilan Hazne yolculuklarmm 90k onemli bir yeri vardir. 170 Son devirde Suriye'de yeti§en evliyadan. Ismi Ahmed'dir. 
Babasi Hoca Murad Efendi olup, Mardin ilinin Idil (Hazah) 
ilfesine bagh Banihe koyiindendir. Suriye'nin Kami§h kazasina 
bagh Hizna veya Hazne koyiinde dogdugu ifin Haznevi nisbesiyle 
amldi. Dogum tarihi bilinmemektedir. 1949 (H.1369) senesinde 
Suriye'de Kami§h kazasina bagh Telma'ruf koyiinde vefat etti. 

119 Hocasmdan 34 yasmdayken medresede talebelere 
ilim ogretmek iizere icazet, 36 yasmdayken de insanlara 
Islamiyetin emir ve yasaklarmi anlatmak suretiyle kurtulusa 
kavusmalarma vesile olmak i9in hilafet ahr. Ramazan aymda 
kendisinden istenilen istiharede gormiis oldugu riiyayi 
seyhine anlatir. Merhum seyhleri Muhammed Diyauddin'in 
kendisine soyle dedigini soyler. "Abdulhakim, Seyh Ahmed 
el-Haznevi'ye soyle, seni artik fazla yormasm. Sen halifeligi 
hakki ile kazandm. Artik hakkmi versin, yeter." 

On dort yil siiren bu yolculuklann sonunda "irsad 
miisaadesini" alan Abdulhakim Hiiseyni, tarikat 
faaliyetlerini once Taruni ve (Ermenice bir kelime olan ve 
bugiin Ormanpman diye bilinen) Bilvanis koylerinde, sonra 
Bitlis'in Narhdere nahiyesinde, daha sonra da Siirt'in 
(1990'da Batman'a baglandi) Kozluk il9esine bagh ve 
bugiinku ismi Karaoglak olan Gadiri koyiinde siirdiirur. Son 
olarak Durak koyiine gelir. Gelir gelmez genis topraklar 
satm aldigi koyde bir yila yakm kalabilmis, hastalamnca 
Ankara'ya goturulmus, 25 Mayis 1972'de vefat etmistir. 

Abdulhakim Hiiseyni'nin biitun ilim ve irfamni talebe 
yetistirmeye ve muslumanlarm Allahii tealamn nzasim 
kazanmalarma vesile olmaya hasretmis oldugu goriiliir. Ilk 
u? senede fazla netice alamaz. Seyhi Sah-i Hazne'nin 
kendisine yazmis oldugu bir mektupta bu durumun izleri 
goriiliir. "..Sizinle Taruni koyii ahalisi arasmda cereyan eden 
hadiseye gelince...Bilhassa, Bilvanis koyii ahalisine selam 
edip onlardan ricamiz, Taruni koyii halkiyla aralarmda fitne 
9ikarmamalandir. ..Sayet baska bir koye naklin, tarikat 
nisbeti ile ge9iminiz i9in daha yararh ise, bir mahzuru 120 yoktur..." Ancak hocasi Ahmed Haznevi'nin vefatmdan 
sonra onun sohbetlerine biiyiik bir ragbet olur. Akin akm 
gelen insanlar onun ilim ve feyzinden istifade etmeye 
cahsirlar. Ona olan bu biiyiik ragbet civar kasabalardaki bazi 
seyhlerin gipta etmesine, bazilarmm da kiskanmalarma 
sebep olur. £iinkii onlara bagh olan bazi kimseler de gelip 
Abdiilhakim Efendi'nin sohbetine katilmaktadir. Bu 
seyhlerden biri ona gonderdigi mektupta, "insan diisiiniir ve 
kabiil eder ki, yan yana koyun otlatan iki cobandan birinin 
birkac koyunu digerinin siiriisiine kacrp kansirsa onlan iade 
etmek lazimdir. O halde sen de bizim siiriiden aynlanlan 
iade etmelisin.", diye yazar. Bu mektubu okuyan 
Abdiilhakim Hiiseyni tebessiim ederek, "Biz cedd-i 
pakimizin (Peygamber efendimizin) iimmetine hizmeti gaye 
edinmisiz ve bunun icin 9abahyoruz. Bas olmak ve 90k 
taraftar toplamak gayretinde degiliz. Ceddimiz bize ilim 
miras birakmistir. Bu ilme kim sahipse varis odur. Biz 
insaallah miras gercek varislerinin eline ge?er diye dua 
ediyoruz.", diye buyurur. 

Ilk evliligini Fatma hanimla yapan Abdulhakim 
Hiiseyni'nin bu evlilikten Muhammed, Muhammed Rasit, 
Zeynel Abidin admda ii? oglu ve Halime ile Hatice isminde 
iki kizi olur 171 . "ilk karismm tesvikiyle" Siddika hanim ile 
ikinci evliligini yapar. Bu evlilikten de Abdulbaki, Ahmed, 
Abdulhalim, Muhyiddin, Enver adli bes oglu ve Aynulhayat, 171 YILDIRIM Sunay, a.g.t 121 Reflate, Raikate, Naciye isimlerinde dort kizi diinyaya gelir. 
Zeynel Abidin kuciJk yasta vefat etmistir. 172 Abdiilhakim Hiiseyni Menzil'de bulundugu sirada 
hastalanmadan once bugiinkii tiirbesinin yerini etrafma taslar 
dizerek isaretler ve vefat ettigi zaman buraya defn edilmesini 
vasiyet eder. Bir sohbetinde, "Evliya yetistirme mektepleri 
olan tarikatler, artik iman kurtarma mektepleri haline geldi. 
Eskiden insanlar yillarca gezer, kendilerine seyh ararlardi. 
§imdi ise seyhler kapi kapi dolasrp muslumanlan 
imanlarmm kurtulmasi i9in 9agirryor ve topluyorlar. §ah-i 
Hazne (Ahmed Haznevi) Ummet-i Muhammed'in imamm 
kurtarmaya 9ahsti. Yoksa bu zamanda tarikat meselesi diye 
bir sey olmuyor. §imdi bir oyalamadir yapiyoruz. Maksad 
iman kurtarmaktir. Tarn hidayet Mehdi aleyhirrahme 
zamamnda olacaktir.", diye buyurmaktadir. 

Siirt'in Baykan ilcesine bagli bugunkii ismi Gumu§ka§ 
olan Siyanis kbytinde diinyaya gelen Muhammed Ra^id 
Erol (1930-1993), bblgelerinde seyyid olarak taninan bir 
§eyh ailesine mensuptur 173 . Dedesi HalidT §eyhlerinden §eyh 
Muhammed, babasi bir sure yasadigi Bilvanis kbyune 
nisbetle Gavs-i Bilvanis unvaniyla taninan §eyh 
Abdulhakim HuseynT'dir. Rasid Erol ilk tahsiline babasmin 
yaninda baslar. Kbyundeki babasma ait medresede Arapca 
ve din ilimlerini bgrenir. Daha sonra Bitlis'e gidip 172 Dr. A.Selahaddin Kinaci. Muhammed Ra^id Erol 
173 Muhammed Ra§id Erol. DIA. Islam Ansiklopedisi 

122 bgrenimini Nursin Medresesi'nde surdurtir 174 . Bu arada 
Suriye'ye ge^erek bir sure babasinin seyhi Ahmed 
HaznevT'nin kbyundeki medreseye devam eder. Medrese 
icazetinin yani sira HalidT tarikati hilafetini de babasmdan 
alir (1968). Tarikat faaliyetine fiilen babasinin blumunden 
(1972) sonra baslar. Tarikat silsilesi babasi Abdulhakim 
HuseynT, Ahmed HaznevT, Muhammed Ziyaeddin, Fethullah 
VerkanisT, Abdurrahman TagT, Sibgatullah ArvasT, Seyyid 174 Norsin, 1987'de pekcok il ve il^e ile birlikte, yapilan isim 
degistirme operasyonu sonucu Guroymak adim aldi. Norsin'de 
pekcok din bilgini yetismistir, bunlar arasinda en fazla bilinen Said 
Nursi'dir. Norsin Medresesi'nin kollan Hims, Okhin, Taskesen, 
Cezni, Zokayd Hazro, Cokhres, Tillo, Kasrik ve Kamish- 
Suriye'deki Tel Maruf tur. 1880'de Seyh Abdurrahman burada ilk 
medreseyi kurmustur. Seyh Abdurrahman'in medreseyi 
kurmasiyla birlikte bolgede mevcut olan aile ve asiretler arasi 
gecimsizlik sona ermistir. Norsin Medresesi, su iinlii din alimlerini 
yeti§tirdi: Bediiizzaman Said Nursi bunlann en 90k bilinenidir. 
Seyh Fethullah El Warkanasi, seyh Alaaddin, Seyh Sefik Arvasi 
(Sultanahmet Camii eski imami), Sadrettin Yiiksel, (Metin 
Yuksel'in babasi Molla Abdulhakim Arvasi (Necip Fazil'in Aga 
Camii 'nde sohbetinden etkilenip birakmadigi hocasi), Halil 
Gonenf (Urfa eski muftiisii), Ali Arslan (Tekirdag eski miiftiisu), 
Ahmet Meylani (Hidaye miitercimi), Mazhar Taskesenoglu (Ibn 
Abidin miitercimi), Mehmet Emin Er Hoca, Molla Hasip Seven 
(Kozluk eski muftusu), Molla Muhammet Sirin (Canakkale eski 
muftiisu), Molla Abidin (Beykoz eski muftusu), Seyh Halid, Seyh 
Asim, Molla Salih El Bohti, Molla Nuhyettin, Molla Muhammet 
Mehmet Caglayan Hoca (Mus ve Nigde eski muftusu), Molla 
Abdulkerim Saruhan (Bitlis eski muftusu), Molla Burhan (Tillo 
seyhi), Muhammed Rasit Erol (Menzil seyhi), Seyyid Abdulbaki 
Erol (Menzil seyhi) -Nevzat Cifek, Taraf Gazetesi, 1 1.03 .2008- 

123 Taha vasitasiyla Halidiyye tarikatmin kurucusu Halid el- 
BagdadT'ye ulasir. 

Mensuplarmin igki, kumar gibi kbtu aliskanliklarmi 
terk ettiklerine dair rivayetler, din? ve tasavvufi hayata 
ilgileri zayif halk kesimleri tizerinde etkili olur. Bunun 
sonucu olarak yurt icinde ve yurt disinda yaygin bir sbhret 
kazanir. Yasadigi Menzil kbyu bzellikle 1975 yilmdan 
itibaren giderek artan ziyaretci akinina ugrar. 12 Eylul 1980 
sonrasmdaki sikiybnetim dbneminde, Seyda hazretlerinin 
(k.s.) yurti9inden ve yurtdismdan 90k miktarda ziyaret9isinin 
gelmesi, 1983'te Canakkale'nin G6k9eada il9esinde mecburi 
ikametine yol a9ar 175 . Once Adiyaman'a, soma Adana'ya 
oradan da G6k9eada'ya goturiilen Seyda hazretleri 9ektigi 
sikmti ve adanm havasimn sihhatini etkilemesi sonucu 
1985'te Ankara'ya nakledilir. Burada da 16 ay gozetim 
altmda tutulduktan sonra hukumetin miisaadesiyle tekrar 
Menzil'e doner. MDP Lideri Turgut Sunalp Pasa, parti isinde 
yanmda bulunan siyasi kadronun telkiniyle, Seyh Rasid 
Erol'un daha uygun bir yere tasmmasim saglar 176 . 
Ankara'daki kisa bir ikamet, ANAP iktidarinrn ilk 
giinlerinde, yeniden Menzil'e doniisle noktalamr. 1986 
yilinda Menzil'e dbnmesine izin verildikten sonra tarikat 
faaliyetlerine devam eder. 1991 yihnin Ramazan Bayrami 
bayramlasmasi sirasmda i9ersine zehirli bocek ilaci 9ekilmis 
sirmgayla suikast yapihr, eline isabet eden zehir etkisini 
gosterir, acil miidahaleyle hastaneye yatinlan Seyda 175 Dr. A. Selahaddin Kinaci. Muhammed Ra§id Erol 

176 Fehmi Koru. Bir Manevi Onderin Kaybi 

124 hazretleri hayati tehlikeyi atlatir. Seker hastaligi ve damar 
sertligi sebebiyle Rasid Efendi tedavi amaciyla her yil gittigi 
Afyon kaplicalannda rahatsizlanir. Dbnuste Ankara'ya 
ugrar. Hastaligmin artmasi uzerine kaldinldigi Hacettepe 
Universitesi Tip Fakultesi Hastahanesi'nde 22 Ekim 1993 
cuma gunu vefat eder. Mensuplannca "Seyda Hazretleri" 
unvaniyla anilan Rasid Efendinin cenazesi Adiyaman'a 
gbttirulerek Menzil kbytinde topraga verilir. On binlerin 
katildigi koydeki cenaze toreninde Biiyiik Birlik Partisi 
(BBP) Genel Baskam Muhsin Yazicioglu ve Yeniden Dogu§ 
Partisi (YDH) lideri Hasan Celal Giizel de bulunur. 

Muhammed Rasid Erol hazretlerinin Feyzeddin 177 , 
Abdulgani, Taceddin, Mazhar, Abdulgalip adlarmda bes 
oglan ve 119 kizi vardir 178 . Gunumiizde NaksibendT-Halid? 
tarikatmin Muhammed Rasid Erol tarafindan temsil edilen 
kolunun faaliyetleri kardesi Abdulbaki Erol ve kendi 
halifeleri tarafindan surduruliir. 

Klasik tekke formuna oturmayan, buna karsihk biitiin 
koyiin merkezini olusturan Menzil dergahmm, medrese 177 Fevzettin Erol, 1957 Siirt dogumlu. Muhammed Ra§id Erol'un 
biiyiik oglu. 2003 yilmda §ah-i Urfa Seyyid Abdulbaki el-Bilvanisi 
(K.S.A) hazretlerinden icazetini almi§tir. Babasi Seyyid 
Muhammed Ra§id hazretlerinin i§aretiyle Sah-i Urfa hazretlerine 
intisab etmi§tir. Fevzeddin'in dokuz tane cocugu diinyaya gelir. 
Liitfiye adinda bir kizi ve M.Enes adindaki ogullan kii?iik ya§ta 
vefat ederler. Diger ^ocuklan ise Zemzem, Hayrullah, Bedrullah, 
Ziimrete, Nurulayn, Sefanur ve en kiifiikleri M.Emin'dir. 
178 YILDIRIM Sunay, a.g.t 125 egitimi verdigi goriilur. Yerlesik niifusu 90k az olan koyiin, 
yilm her mevsiminde binlerle ifade edilen ziyaretcileri 
bulunmaktadir. 

Menzil dergahi cami, cevresinde, kadmlar ve 
erkeklere ait olmak iizere iki ayri boliimden olusan tesisleri 
ve seyhin ailesinin kaldigi binalarla, modern bir tekke formu 
olusturur. Caminin 9evresinde, 9esitli odalarda ziyaret9iler 
iicretsiz konaklamakta, giinde iki defa, (kusluk ve ikindi 
zamanlarmda) bulgur 9orbasi ve 9ubuk §ekilde kepekli 
ekmek dagitilmaktadir. Denilebilir ki, cografi konumu 
sebebiyle terorle miicadele konusunda, ,"devlet yanhsi" bir 
tarikat olma tutumu, tarikatm faaliyetlerinde, giivenlik 
gii9leriyle ve devletle kar§i kar§iya gelmemesi sonucunu 
dogurmu§tur. 

Once Adiyaman merkeze bagh Yaziba§i koyiine 
defnedilen Uryan Hizir Ocagi pirlerinden Biiyiik Yusuf un, 
sevenleri tarafmdan kabrin Kahta il9esine be§ km. mesafede, 
eski ismi Susyan olan Ortanca koyiindeki Dervi§ Yusuf 
ziyaretine gotiirulerek defnedildigini goriiruz 17 . 

Il9eye yedi km. mesafede bulunan Qrahk'm adi, 
koyiin giiney dogusunda bulunan bir yatirdan gelmektedir. 
Eskiden bu yatirda cuma aksamlan insanlarm 9ira yakarak 
adak adadiklan nakledilir. 179 http://www.uryanhizir.com/ 126 Samsat Evliyalan Eski adi Samusata-Sumaysat olan Samsat yorede 
tarihi en eski olan yerlesim yerlerinden birisidir. Bazi 
kaynaklarda, M.O 6000 yilmda Orta Asya'dan gelen 
Tiirklerden Prohititler tarafindan kuruldugu ileri siiriiliir. 
Firat'm bati ve dogu kesimleri arasmda en elverisli gecit 
yerinde bulundugundan Samsat, tarih boyunca onem 
kazanmistir. Siimerler zamamnda Semizata adi verilen 
Samsat 'm demir caginda Hitit Kralligmm merkezi oldugu 
samlmaktadir. Bolge M.O. 708'de II. Sargon tarafindan zapt 
edilerek Asur' a bagli bir eyalet durumuna gelir. M.O. 
605 yilmda Babiller'in eline gecer. Daha sonra sirasiyla 
Medlerin, Perslerin (M.O. 553), Makedonya Kralligmm 
(M.O. 333) ve Selevkos'larm hakimiyeti altma girer. M.O. 
69 'da Kommagene Kralligmm merkezi olur. Kommagene 
Krallan Antichos unvamyla amlir. 150 yilhk sure ifinde dort 
kral tahta ge9er. Bunlardan Krai Antichos IH'iin Romahlara 
yenilgisi iizerine Kommagene Devletinin egemenligi sona 
erer. M.S. 72 yilmda bir Roma eyaleti haline getirilen 127 Samsat, bir ilim merkezi olur. Unlii bilgin Lukianus bu 
donemde Samsat'ta dogar 180 . 

Bu arada birka9 kez Perslerle Romahlar arasmda el 
degistirir. M.S. 271 'de tekrar Romahlarm eline gecer. Bu 
donemde niifusu 50.000'i gecer. Daha sonra Bizans'm ve 
sonrada Araplarm eline gecer. Samsat'a Hz. Omer 
zamamnda Simsat, Siimisat denir. 1085'te Meliksah 1114'de 
Zengiler, 1180'de Selahattin Eyyubi, 1203'de Anadolu 
Selcuklulanndan Riikneddin Siileyman II Samsat'a hakim 
olur. 1237'de Harzemsahlar tarafmdan yagma edilen 
Samsat, 1240 'da Mogol Imparatoru Hiilagii Han tarafmdan 
sonra da Dulkadirogullan tarafmdan istila edilir. 1392'de 180 Lukianos M.S. ikinci yiizyilda Hadrianus'un egemenlik 
doneminde eski adi Samosata olan bugiinkii ismiyle Samsat'ta 
dogmu§tur. Eserlerini her ne kadar Yunanca yazmis. olsa da anadili 
Suryanicedir. Gencliginde Antakya'ya gidip avukathk yapmi§. Bir 
siire sonra kendini Atina'da bulmu§. Burada bilgici yani bilgi satan 
olarak adlandmlan sofist olmu§tur. Kent kent dola§ip bildiklerini 
insanlara anlatarak gecimini saglamaya cah§mi!-;tir. Atina'da belli 
bir siire kaldiktan sonra Roma'ya gitmi§tir. Burada felsefeci 
Nigronas'la tam§mi§tir. Arkasindanda tekrar Yunanistan'a 
donmu§tur. Gezilerini siirdurmu§. Bu arada bilgicilikten de, 
bilgicilerden de igrenmi§; felsefeyle ahlakla ilgilenmeye ba§lami§. 
Giiniin felsefe akimlanni ele§tirdigi icin 50k du§man kazanmi§. 
Felsefecilerle alay etmek para getiren bir is. degildir ve dolayisiyla 
Lukianos da gecim sikintisi cekmeye ba§layinca Misira gidip 
devlet hizmetlerinin cei-iitli kademelerinde 5ah§mi§tir. 67 ya§mda 
oldiigunde arkasinda 83 yapit birakmisUr. 128 Yildinm Beyazit tarafmdan Osmanh devletine baglamr. 
1401 'de Timur tarafmdan tahrip edilir. 1516'da Yavuz 
Sultan Selim tarafmdan tekrar Osmanhlara katilir. Osmanh 
yonetiminde eski onemini kaybeder ve sancak merkezi olur. 
Gittik9e kii9ulen Samsat, Cumhuriyetin kurulmasiyla bucak 
merkezi olur. 1960'da il9e merkezi haline getirilir ve 
Adiyaman iline baglamr. Samsat ilfesi Atatiirk Baraji G61 
sulan altmda kalmasindan dolayi 1988'de eski yerlesim 
yerinden tahliye edilir ve bu giinkii yerine tasimr. 

Safvan bin Muattal'mturbesi, il9eye yaklasik 10 km. 
mesafede bulunan, Ta§kuyu ve Qiqek koyleri arasmda kalan 
(Doganlar Mezrasi) mevkiinde, yiiksek bir tepede 
bulunmaktadir . Tiirbe yamna kadar ara9 ve yuriime yolu 
mevcut olup tiirbe 9evresinde piknik alani, cami, abdesthane, 
sadirvan, otopark gibi yapilar 'Adiyaman Safvan, Egitim, 
Cevre, ve Yardimlasma Dernegi' tarafmdan yapilmis ve 
gerekli diizenlemeler ger9eklestirilmistir. 

Tiirbe betonarme bir yapi olup kubbelidir 182 . Tiirbe iki 
bolme halinde bir odadan olusmaktadir. Odamn bir 
bolmesinde Safvan bin Muattal'a ait oldugu soylenen 
sanduka bulunmakta, diger boliim ise, mescit olarak 
kullamlmaktadir. Sandukamn basmda Tiirk bayragi ve 
tespihler yer almaktadir. Tiirbenin giris kapismm sag ve sol 
tarafmda Safvan bin Muattal ile ilgili bilgilerin yazih oldugu 
iki tane tabela bulunmaktadir. Yiiksek9e bir tepenin iizerinde 181 http://www.safvanbinmuattal.org/ 

182 QETIN Nuran, a.g.t 129 bulunan tiirbenin sag tarafmda genis bir alana yayilmis bir 
mezarlik vardir. 

Genellikle buraya yagmur duasi i9in gelinmektedir 183 . 
Burada toplanan 9evre halki topluca yagmur duasi 
etmektedir. Tiirbeye cuma ve pazar giinleri gelinmektedir. 
Bazi geceler, ozellikle persembe geceleri ise tiirbede zikir 
9ekilmekte ve Kur'an-i Kerim okunmaktadir. Ziyaret9iler 
Allah nzasi i9in adadiklan kurbanlarmi burada keser 184 . 
Bunun dismda hasta olup da buradan sifa bulacagma 
inananlar da burada adaklanm yerine getirirler. Tiirbede eski 
bakir kaplar bulunuyor. Anlatihr ki, bu zat-i muhterem de 
makammdan bir sey ahmp goturiilmesine razi olmazmis. 
Alan kisilerin de basma kotii bir sey gelecegine inamhr. 

Sahabeden olup ifk Hadisesinde Hz. Aise ile beraber 
iftiraya maruz kalan Safvan bin MuattaPin, Nur Suresi'nde 
indirilen ayetlerle su9suzlugu ortaya 9ikmistrr 185 . 
Adiyaman'daki yore halki da, Hz. Safvan b. Muattal 
hakkmda "Sahabe-i Paki" seklinde bir tabir kullanmaktadir 
ki bu tabir, onun ifk hadisesinde Kuran tarafmdan 183 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

184 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 

185 Nur suresinin 1 1 'den 24. Ayete kadar Peygamberin e§ine atilan 
iftiralara yer verilir. "(Peygamberin e§ine) bu agir iftirayi 
uyduranlar §iiphesiz sizin icinizden bir gruptur. Bunu kendiniz ifin 
bir kotiiliik sanmayin, aksine o, sizin ifin bir iyiliktir. Onlardan her 
bir ki§iye, giinah olarak ne i§lemi§se (onun kar§ihgi ceza) vardir. 
Onlardan (eleba§ihk yapip) bu giinahin buyiiklugiinu yiiklenen 
kimse ifin de ?ok biiyiik bir azap vardir... O gun dilleri, elleri ve 
ayaklan, yapmi§ olduklanndan dolayi aleyhlerinde §ahitlik 
edecektir." 

130 paklandigmi anlatmaktadir. Safvan bin Muattal Ensardan 
olup, Medine'nin Kays Kabilesi'ne mensuptur. Kunyesi Ebu 
Amr olan Safvan bin Muattal, Beni Miistahk Gazvesi'nden 
sonra Musliiman olmus, peygamberimizden dort Hadis 
rivayet etmistir. Safvan bin Muattal, peygamberimizin 
vefatmdan sonra Basra'ya yerlesmistir. Dogum tarihi kesin 
olarak bilinmeyen Safvan bin Muattal, Hz. Omer 
doneminde, Hicretin 19. yilmda Osman bin Ebi'l-As es- 
Sakafi'nin bulundugu bir ordu ile Adiyaman'm Samsat il^esi 
yakmlarma gelmis, burada yapilan savasta altmis yaslarmda 
sehit dusmiis, Samsat Kalesi'nin arkasmda yiiksekce bir tepe 
iizerine defnedilmistir. Tiirbesi Mehmet Ali Efendi adh kisi 
tarafmdan insa edilmistir. 

M. Yasar Kandemir makalesinde, Hicret'in besinci 
yilmdan once Miisliiman olan Safvan bin Muattal' in Hendek 
Gazvesine ve daha sonraki gazvelere katildigmi kaydeder 186 . 
Peygamber, "Ben onun hakkmda hayirdan baska bir sey 
bilmiyorum", diyerek ifk Hadisesi dolayisiyla ayet inmeden 
once Safvan' in durustlugunii dile getirmistir. Iyaz bin Ganm 
kumandasmda Islam fetihlerine katilan Safvan 639 yilmda 
el-Cezire smirlarmdaki Samsat'a gonderilen birliklere 
kumanda eder. Onun 640'ta Samsat veya Irminiye savasmda 
sehit oldugu zikredildigi gibi Muaviye doneminde 
Bizanshlarla yapilan savasa katildigi, bu savasta ayagmm 
kinldigi, altmis yaslarmda iken 680'de vefat ettigi belirtilir. 186 Safvan bin Muattal, M. Ya§ar Kandemir, TDV Islam 
Ansiklopedisi, 35. Cilt, sh.485-486 

131 Mehmet Azimli, Safvan bin MuattaFin 40 yih askm 
siireyi Adiyaman Bolgesi'nde gefirdigini yazar 187 . O, bu 40 
yil boyunca devamh cihat ile mesgul olur. Dort halife 
donemi boyunca buraya hakim olur. Bolgeyi Miisliiman 
Araplarm iskanma afar, yorenin islamlasmasma katkida 
bulunur. 

Arslan Pasa tiirbesi, ik;e merkezindedir. Kalker 
tasmdan yapilmis olan tiirbenin kubbe kasnagma dek 
yiiksekligi 2.60 m, sivri kemerlerinin ayak acikhklan 1.70 
m'dir. Yapimn XIX. yiizyildan kaldigi samlmaktadir. 

Kii^iik Hasan tiirbesi, dortgen bir yapmm iistiinde bir 
9ati ve icinde sanduka bulunan sade bir yapidir 188 . Samsat'm 
i9indedir. Eskiden bu ziyaret Eski Samsat'taydi. Eski Samsat 
sular altmda kalmca bu ziyaret de simdiki yerine tasimr. 
Buraya genellikle cuma giinleri gidilmektedir. Ziyaretcilerin 
dilekleri kabul olunca da burada kurbanlar kesilmektedir. 
Kadmlar focuklan olsun diye dilek diler ve ziyaretin 
duvarma tas yapistinrlar. Eger tas duvara yapisirsa, dilegin 
ger9eklesecegine inamlir. 

Il9ede ayrica, Bakacak Dagmda Melik-iil Efdal 

tiirbesi, il9eye yedi km. mesafede bulunan Kirmacik 
koyiinde §eyh Hamza tiirbesi, il9eye iki km mesafede 
bulunan Uzuntepe koyiinde ise §eyh Hasan tiirbesi 
bulunmaktadir. 187 Hz. Safvan b. Muattal ve Adiyaman Bolgesinin islamla§masi, 
Mehmet Azimli, Baski Cilt: Step MatbaacihkNisan 2008 

188 YASAR Ismail Celalettin, a.g.t 

132 Tut Evliyalari Yoredeki yerlesim, Oguz boylanyla Turkmen ve 
Yoriik izlerini tasir. Mehmet Erzincani'nin Zey koyiinden 
Tut'a gelip, buradaki iskan hareketine onculiik etmis oldugu 
ileri suriilur 189 . Mehmet Erzincani burada ilk etapta Ulu 
Camiyi yaptinr. Bunun yam sira Goksu cayi iizerindeki 
Vijne kopriisii, Sepker cayi iizerindeki Sepker Kopriisii, 
Ayniye Mahallesi ile Fethiye arasmdaki halen harap olan 
Dispmar ce§mesinin de Mehmet Erzincani tarafmdan 
yaptinldigi samlmaktadir. Ilfede yer alan tarihi yapilar 
arasmda Ulu Cami, 1634 tarihinde yapilmi§ bir Osmanh 
eseridir. Toplam 800 metre karesi cami olarak 
kullamlmaktadir. Cami ic kismi 12 siitun iizerine kurulmu§ 
olup, ta§ siitunlar Osmanh motifleri ve desenlerle simetrik 
siislenmistir. Son tamirati 1953 yilmda yapilmistir. Minaresi 
tastan yapilrms olup tek serefedir. Caminin banisi 
Abdurrahman Erzincani'nin oglu Mehmet (Sih Ali Baba) 
olarak bilinmektedir. Salah Camisinin 1630 tarihinde 
yapildigi tahmin edilmektedir. Bircok defalar yikihp yeniden 
yapildigmdan tarihi ozelliklerini biiyiik olfiide kaybetmistir. 189 http://www.tut.gov.tr/ 

133 1913 yilmda yaptinlan Musalla Camii ise daha sonra 9esitli 
tarihlerde tamir gormiistiir. Ozellikle islemeli ahsap i9 
yapilan estetik ozelligi haizdir. Bugiinkii Tut il9esi'nin 1560 
senesine ait Kanuni Sultan Suleyman doneminin tahrir 
defterindeki kayitlara gore onemli bir yerlesim birimi oldugu 
anlasihyor. 

Seyh Ali Baba tiirbesi, ilfe merkezinde, Fatih 
ilkogretim Okulu karsismdadir 190 . Bu tiirbede yatma yerleri, 
mutfak, kurban kesme ve yemek pisirme ocaklan vardir. 
Anlatildigma gore, Seyh Ali Baba Adiyaman'dan gelmistir. 
Babasi Adiyaman Zey koyii'ndeki meshur Seyh 
Abdurrahman Erzincani'dir. Buraya yerlesmis, evlenmi§ ve 
burada §ehit olmu§tur. 

Buraya genellikle per§embe ak§amlan gelinmektedir. 
Ziyarete gidenler bir gece yatip pilav pi§irerek 9evredeki 
evlere dagitihr, 90cuklara yedirilir. Boylece Allah' tan 
hastahklarma §ifa isterler. Daha ziyade fel9li olanlar ve akli 
dengesi bozuk olanlar i9in §ifa ama9h ziyaret ederler. Hasta 
U9 per§embe ak§ami iist uste getirilerek uyutulur. 
Riiyalarmda Seyh Ali Baba'yi gorenler iyile§irler. 

Yorede Giizel Oglan ismiyle de bilinen Battal 
Gazi'nin tiirbesi, Enisdere koyii civarmda Evren Tepe 
denilen Tut'un ve Adiyaman'm en yiiksek tepelerinden 
birinin zirvesinde bulunmaktadir 191 . Buraya Aleviler, Battal 
Gazi veya Evren Dede derken, Siinniler Battal Gazi veya 
Giizel Oglan ziyareti demektedir. Halk arasmda anlatildigi 190 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

191 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 134 iizere, zamamn krahnin giizel bir kizi varmis 192 . Bu kizi 
goren Hiiseyin Gazi, amcasimn ogluna anlatmis. Ancak 
Hiiseyin Gazi kral tarafmdan sehit edilmis. Hiiseyin 
Gazi'nin siilalesi intikam almak icin kralm kizmi kacirmaya 
karar vermis. Bu is icin de yakisikh bir gen9 olan Giizel 
Oglan'i gorevlendirmisler. Giizel Oglan kaleye gitmis, kizi 
ka9irmis. Kalenin 3 km. kuzeyinde ve bugiinkii tiirbenin 500 
m. dogusuna geldiginde, kralm adamlarm tarafmdan bu iki 
gene olduriilmus. 

Evren Dede'ye her gidildiginde Evren Dede mutlaka 
yagmur yagdinr. Oraya gidip de yagmura yakalanmadan 
inmek adeta imkansizdir. Orada edilen dileklerin mutlaka 
kabul olduguna inamhr. Dilek i9in genellikle cuma giinleri 
gidilmektedir. Ziyarete, yel vuranlar ve fel9li olanlar 
gitmektedir. Gidip orada, tiirbenin yamnda yatarlarsa, 
rahatsizhklarmdankurtulmaktadirlar. 

Hiiseyin Gazi, Battal Gazi'nin babasidir 193 . O, Battal 
Gazi kundaktayken Enisderelilerle savasmis ve Kiziltepe 
denilen tepenin basmda sehit diismiistiir. Battal Gazi ile 
babasi Hiiseyin Gazi her ikisi de karsihkh iki tepede 
yatmaktadir. 

§ah Abdurrahman ziyareti, Dagyalankoz koyiiniin 
tarn karsismda bulunan kii9uk bir tepededir 194 . Ziyarette 
mezar yerinin olup olmadigi belli belirsizdir. Biiyiik bir 
mese agaci ve mezarm iistiinde 9ikmis ali9 agaci vardir. Bu 192 http://www.tut.gov.tr/ 

193 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 

194 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 135 ali9 agacimn dallarmda dilek i9in baglanmis 90k sayida 
9aput bulunur. 

Anlatildigma gore, Zey Koyii'ndeki §eyh 
Abdurrahman Erzincani'nin 119 90cugu varmis. Bu 119 90cuk, 
diismanlardan ka9ip buralara kadar gelmisler. Biri erkek 119 
90cuk, simdiki ziyaret yerine geldiklerinde daha fazla 
ka9amayip orada sehit olmuslar. 

Menek§e'nin Battal gazi'nin kizi oldugu kabul edilir 
ve Dagyalangoz koyii arkasmdaki yiiksek bir tepenin 
iizerindeki bu ziyaret ile Adiyaman'm diger yiiksek 
tepelerinde bulunan Ulu Baba, imam Hasari, Abuzer 
Gaffari, Evren Dede ziyaretlerinin birbirlerini gordiiklerine 
ve siirekli birbirleriyle haberlestiklerine inanihr 195 . Buraya 
haftamn her giinii gelinmekle birlikte cuma giinleri daha 90k 
ziyaret edilir. 195 YA§AR Ismail Celalettin, a.g.t 136 Adiyaman'da Nak§ibendilik Nuran Cetin cah§masmda, Haci Efendi tiirbesinin 
§ehir merkezinde, Haci Efendi Caddesi iizerinde, Stadyum 
yanmda, etrafi yiiksek bir duvarla cevrili, bakimli bir 
bahcenin icinde bulundugunu kaydeder 196 . Toplam sahasi 
200-250 metrekare olup, Haci Ziya Bilgic'in 
miilkiyetindedir. Bahcenin kapismda "Haci Efendi" 
yazmaktadir. Bahce kapisi ye§il renkte olup hemen giri§te 
tek odali bekci odasi, biraz ileride Haci Efendi 'nin torunu 
Haci Habib Bilgic'in mezan (1341-1998) bulunmaktadir. 
Az ilerisinde de Haci Habib 'in e§inin mezan vardir. 

Bahcenin orta kismmda ye§il renkli demir 
parmakliklarla fevrili aile mezarhgi bulunmaktadir. Bu aile 
mezarhgmda dort Nak§i piri yatmaktadir. Bunlar, Kuciik 
Muhammed Hoca Oglu Sait Hoca, Kiiciik Muhammed Hoca 
torunu Haci Hiiseyin Efendi, Kiifiik Muhammed Hoca 
torunu Haci Muhammed Sadi, Kiiciik Muhammed Hoca 
Oglu Sait Hoca'nin yegeni Haci Efendi. Bunlardan 
sonuncusu pirdir. 

Haci Efendi'nin dedesi Kiiciik Muhammed Efendi ve 
dedeleri IV. Murat'm Bagdat'i ele gecirmesi ile beraber 196 gETIN Nuran, a.g.t 137 Irak'm Kufe sehrinden Adiyaman'a gelmistir 197 . Bu zatlarm 
ellerinde beratlan vardir ve bu beratlara gore kendileri Hz. 
Ali'nin kardesi Akil'in oglu Muslim'in soyundan 
gelmislerdir. Hasimi ailesinden olup, Turkiye'ye 
geldiklerinde biiyiik dedeleri "Bulduk Bey" Diyarbakir'a 
yerlesmistir. Bulduk Bey'in cocuklan Palu iizerinden 
Adiyaman'm ilcesi Gerger'e gelmisler, orada bir sure 
kaldiktan sonra, Kahta i^esinin Mirdas yoresinin Ak9ah 
koyiine gelip, buraya yerlesmislerdir. Torunlan hala bu 
koyde yasamaktadir. 

Bir fikih alimi olan Kii^iik Muhammed Efendi 

(1790-1870), Adiyaman'a yerlestikten sonra bir sure fahri 
muftuluk yapmistir. Kii9iik Muhammed Efendi, muftulugu 197 Ailenin soy arastirmasinda, Abbasi hilafeti sirasinda Anadolu 
topraklanna girilmis oldugu ileri siiriiliir. Elazig'in Palu ilfesinde 
Palu beyligi kurulur. Beyligin kurulusunda adi ge9en Bulduk 
Bey'in ismi Ahmet'tir. Beyligin kurulusundan sonra bir kisim aile 
Nemrut Dagi'nm eteklerine, bir kismi Urfa'ya dagilmis, bir kismi 
da Elazig'da kalmistir. Harput'ta Bulduk Baba isimli tiirbede yatan 
zatin aileden oldugu ileri suriilur. Aile tahminlere gore Mirdes 
asiretindendir. Palu' dan Nemrut daginin eteklerine (Hastur 
ve/veya Akfah Koyii'ne) gelis, 1700'lii yillara dayamr. Ailenin 
Adiyaman macerasi muhtemelen Hafiz Mustafa'dan sonra baslar. 
Ogullan, torunlan, Kahta'nin Akfah koyiinden Adiyaman'a 
gelirler. Qok tamnmis zatlar olurlar, hatta bir tanesi Mevlana 
Halid-i Bagdadi'nin halifelerinden birisi de olur. Hafiz 
Mustafa'nin mezan Samsat ile Urfa arasinda Atatiirk Baraji'mn 
kurulmasiyla sular altinda kalmis tarihi bir yer olan Lidar 
koyiindedir. Hafiz Mustafa'nin 4 focugu vardir. Haci Hafiz 
dedenin focuklanndan Molla Mustafa'nin torunlannin torunlan 
Akfah koyiinde yasamaktadir. 138 sirasmda hi9bir iicret almamis, anlatilanlara gore: "Din 
hizmeti parayla olmaz", demistir. Kuciik Muhammed 
Efendi, Naksi Tarikatmi Adiyaman'a getiren kisidir. 
Naksiligi, §am'da zamamn alimlerinden, ayni zamanda 
Naksiligin Halidiye kolunun kurucusu §eyh Halit'den 
ahmstir. "Ku9iik" lakabmi ona, iinlu mutasawif Mevlana 
Halid-i Bagdadi takmistir. £unku ders halkasmda 
Muhammed isimli bir de Konyah talebe vardir. 
Halid-i Bagdadi 1813-1823 yillan arasmda Bagdat'ta 
bulunmustur. Kiirt9e de bildiginden Giineydogu ve Dogu 
Anadolu'daki alimlerin de dikkatini 9ekmi§tir. i§te bu 
tarihlerde Ku9iik Muhammed ondan buyiik ihtimalle 
Bagdat'ta tahsil gormu§tur. Daha sonra Halid-i Bagdadi'nin 
Urfa'daki halifesi, me§hur Urfah §eyh Hartavizadenin 
yanma gelir. Bagdat'ta uzun seneler kalmi§tir. Hartavizade- 
Kii9iik Muhammed ile ba§layan dostluk halen bu zatlarm 
torunlarmm Adiyaman'da ve Urfa'da ziyaretle§meleri ile 
devam eder. Nakibe Hatun isimli kizmi Misir'm Kahire 
sehrine ilim tahsil etmeye gonderir. Bir oglu Siileyman 
Efendi, medrese miiderrisidir. Omrunun biiyiik kismim 
medreselerde ge9irmistir. Hartavizade ailesinden bir bayanla 
§anhurfa'dan evlenmistir ve 1905'te vefat eder. Ku9iik 
Muhammed dedenin diger oglu Sait Efendi' dir. 
Anlatildigma gore 119 mezhepte icazet almis bir alimdir. Haci 
Habib Efendi'nin ise diger bir oglu olarak (1858- 1916) 
Hapishane Camii diye de anilan Musalla caminde imamhk 
yaptigi anlatihr. Zamamn miiftusunun kizi ile evlendigi 
soylenir. Bu arada Sel9uklular zamanmda cami olarak insa 139 edilen Musalla Camii, inonii doneminde hapishane olarak 
kullamhr. Ailenin ^abalanyla tekrar camiye donusturiiliir 198 . 

Kiifuk Muhammed Efendi vefat edince oglu Sait 
Hoca Elazig'a gider ve orada Halidiye koluna mensup 
meshur Elazigh Beyzade Ali Hoca'ya intisap eder. Kendisini 
yetistirmis ve babasmdan sonra Naksibendiligi devam 
ettirmistir. 1953 yilmda vefat edince de yerine Haci 
Efendi'nin amcasimn oglu Selim Efendi gecmi§, 1976'da o 
da vefat edince Naksibendiligin bu kolunu kimse devam 
ettirmemistir. Bu tiirbe de onlarm aile mezarhgidir. 

Bir rivayete gore, Haci Efendi'nin seyhliginden siiphe 
eden 119 kisi Haci Efendi'ye gelir. Bu U9 kisiden birinin cam 
bal, birinin karpuz, birinin de et ister. Bu 119 kisi kendi 
aralarmda soyle konusurlar: "-Eger Haci Efendi ger9ek 
seyhse, bizim ne istedigimizi biz soylemeden bilir." Daha 
sonra Haci Efendi'nin yanma gelirler, biraz sohbet ettikten 
sonra Haci Efendi birinciye bal, ikinciye karpuz, U9iinciiye 
de et ikram eder. Bunun iizerine bu 119 kisi siiphe 
duyduklarmdan dolayi pismanhk duyarlar. 

Yine bir diger rivayete gore, belediye tiirbenin 
bulundugu alam yikma karan ahr. Greyderle tiirbeyi yikmak 
i9in gelindiginde ne kadar ugrasilsa da greyder ilerlemez ve 
kep9esi kirihr. Bunun iizerine yikim islemini yapan kisiler, 
bunun bir isaret oldugunu diisiinerek korkarlar. Bir daha 
kansilmamak iizere yikim isine son verilir. 198 Bu caminin minaresi H.1308 (M.1890) yilmda bir depremde 
yikilmi§ Musalla Camii daha sonra cezaevi olarak kullamlmi§tir. 
§u anda Vakiflar Idaresi tarafmdan restore edilerek ibadete 
acilmii-itir. 

140 Tiirbe genellikle cuma geceleri ve cuma giinleri 
ozellikle kadmlar tarafmdan ziyaret edilir. Qe§itli sikmti, 
hastalik, istekler i9in buraya gelinir ve burada dua edilir, 
adaklar adamr. Dilek ta§lan denilen kii9iik ta§lar alimp, 
mezarlara yapi§tinlmaya 9ah§ihr. Ta§lar yapi§irsa dileklerin 
kabul edilecegine inanihr. Yine hastahklara §ifa olmasi i9in 
buradan toprak almip suya koyulur ve i9ilir. Kimisi ise 
topragi viicuduna siirer. 

Ay§e Ozcamus 9ah§masmda, adak konusunda 
farkhliga dikkat 9eker 199 . Ancak tiirbeye adak adamanm 
giinah olduguna inamldigi i9in, dilekleri kabul olanlarm 
tiirbe i9erisinde adak adamasma izin verilmez. Dolayisiyla, 
bu tiirbede dilekte bulunanlar, dilegi ger9ekle§ince adakta 
bulunmazlar. 199 Ay§e Ozcamus (Yavuz), a.g.t 141 Dizin Abcano, 49, 50 
Abdul Musa, 51 
Abdulhakim Huseyni, 

115 
Abdurrahman Efendi, 

81 
Abdurrahman 

Erzincani, 2, 32, 33, 

34, 35, 36, 131, 132, 

134 
Abdulgani Baba, 3, 5 
Abidin Baba, 74 
Abzen Baba, 5 1 
Agcazade Huseyin 

Riza Efendi, 80 
Ahali Baba, 65, 76 
Akcabel, 95 
Akcakaya, 95 
Ali Baba, 30, 64, 66, 

95, 131, 132 
Apiskan Dede, 93 
Arap Hasan Baba, 29, 

30,31 
Arslan Pasa, 130 
A§agi Nasirh, 93 
Ata Efendi, 19 
Ayzer Ebu Sadik, 100 
Aziz Dede, 38 Aziz Guzel, 37 
Baba Kasim, 85 
Bagpinar, 36 
Battal Gazi, 83, 132, 

133 
Bocuk Bocuk, 95 
Bulam, 38, 58, 85 
Bulduk Baba, 41,42, 

136 
Buyuk Yusuf, 58, 124 
Buyukbey, 114 
Ceho, 21, 22 
Cuneyid Dede, 79 
£akirqe§me, 100 
Canakci Dede, 3 
Carsi Zeyvasi, 64, 66 
^atalagaQ, 92 
Ciplak Baba, 42 
Qrahk, 124 
CingilBaba, 106, 107 
CobanBaba, 15, 16 
Cormuk Ahmet, 67, 

75 
Davut Ziyareti, 93 
Deli Hasan, 93 
Durukaynak, 51, 57 
Ebu Sadik, 100 142 Ebu Zer el-Gifari, 2, 

25 
Ebu-Zer Gifari, 22, 

24,27,54,41 
Gedikli, 93 
Golgeli, 107 
Gurgan Dede, 3 
Giimiiskas, 116, 120 
Guzel Dede, 38, 84 
Haceli Baba, 65, 76 
Haci Abdullah, 95 
Haci Abuzer Baba, 12, 

14,16,29,30,31 
Haci Ali, 55, 59, 60, 

65,66 
HaciEfendi, 135, 138 
Haci Mustafa Efendi, 

16 
HaciYusuf, 101, 102, 

103,114 
Haci Zeyrek, 60, 61, 

63, 65, 66, 68, 69, 76 
Hallo Baba, 70, 71, 72 
Harmanh, 94 
Hasan Mekki, 17,26 
Hasan-i Mekki, 17, 26 
Haydarh, 94 
Hicabi Baba, 76, 77 
Hocazade, 80 
Huseyin Gazi, 83, 133 
Hz. Suraka, 112 Ibrahim Halil, 12, 114 
Ilmi Efendi, 76, 81 
tndere, 32, 36 
Ishak Baba, 22, 51, 52 
Izollu Haci Mehmet 

Efendi, 1 1 
Kadihan Turbesi, 36 
Kafres Baba, 22, 52 
Kamber Dede, 52, 54 
Kamereddin Baba, 57 
Karabag, 93 
Karabahsili, 95 
Karaburun, 93 
Kamdut,104, 105 
Kindirali, 52, 54 
Komur, 48, 49, 55 
Korkiin, 95 
Koseler, 114 
Kurugol, 78 
Kuyucak, 36 
Kucuk Hasan, 130 
Kucuk Muhammed 

Efendi, 16, 135, 136, 

138 
Kufiik Yusuf Dede, 58 
Mahmud Ensari, 3 
Mahmut el-Ensari, 24, 

27,41 
Mahmut El-Ensari, 27 
Mahmut Gazi, 46 143 Mahmut Hilmi 

Efendi, 18 
Mansur b. Cavena, 1 
Mehmet Soylu, 80 
Melik-ul Efdal, 130 
Mendede, 93 
Menekse, 134 
Molla Muhyiddin, 56 
Muhammed Rasid 

Erol, 120, 122, 123, 

146, 147 
Muhammed Zahiri, 46 
Musa Baba, 2 
Musa Efendi, 80 
Mustafa Baba, 21, 22, 

73, 74, 104 
Nakipzade, 19 
Narsirti, 36, 114 
Nureddin Dede, 2 
Ortanca, 51, 58, 124 
Oksiiz Ibrahim Baba, 

39 
Omer Mazhar Efendi, 

17 
Poturzade Mustafa 

Aga, 18 
Recepkoy, 85 
RifatBaba, 12, 13, 14 
Safvan bin Muattal, 

127, 128, 129, 146 
Sait Efendi, 137 Sakalas Baba, 75, 76 
San Seyh, 16, 26 
Saw an, 93 
Selim Efendi, 19,52, 

138 
Sirakaya, 107 
Siyanis, 115, 120 
Sofraz, 59, 61, 64, 65 
Sogan Baba, 54 
Sufi Muhammed 

Baba, 104 
Sugozu, 79 
Sutepe, 88, 90 
Suleyman Efendi, 137 
Sah Abdurrahman, 

133 
Sah Huseyin, 44 
Sahbor, 92 
Sakali As, 75 
Seyh Hamza, 130 
Seyh Hasan, 91,130 
Seyh Kadir Baba, 107 
Seyh Mustafa Hoca, 

60,67 
Seyh Omer Baba, 77 
Seyh Omer Nurani, 
* 107 
Seyh Sukru, 108, 109, 

110,111,112 
§eyh Vakkas Baba, 78 
Seyhalla, 55 144 Tilamaz Baba, 80 
Tirtil Baba, 92 
Turmuz, 44 
Ubade bin Bi§r, 21 
Ulu Baba, 83, 134 
Urfali Osman Dede, 

16 
Uzuntepe, 130 
Uggoz, 64, 65 
Ugkaya, 91 
Uryan Baba, 57 
Uzeyir Peygamber, 88 
Yagmur Dede, 93 
Yalangoz, 90 
Yarba§i, 92 Yedi Karde§ler, 57 
Yel Baba, 40, 41, 79, 

94 
Ye§ilova, 95 
Yinoglu, 114 
YusufBaba,46,47 
Yuce Ki§la, 94 
Zerban, 84 
Zey, 32, 33, 35, 36, 

131, 132, 134 
Zeynel Abidin, 28, 44, 

95, 119 
Ziyaret, 2, 22, 23, 47, 

51, 103, 105 
Ziyarete Yusuf, 94 145 Kaynak^a 
Kitaplar 1. AZIMLI Mehmet, Hz. Safvan b. Muattal ve 
Adiyaman Bolgesinin islamla§masi, Baski Cilt: Step 
Matbaacilik Nisan 2008 

2. BAYHAN Ahmet Ali. Adiyaman lli ve Ilcelerinde 
Yiizey Ara§tirmasi-2000. 10. Ara§tirma Sonuclan 
Toplantisi. Ankara. 200 1 

3. BILGiN Semsettin, Adiyaman Sairleri 

4. TANYU Hikmet, Ankara ve Cevresinde Adak ve 
Adak Yerleri. Ankara Universitesi Basimevi. 1 967 

5. TASDEMIR Mehmet, XVI. Yiizyilda Adiyaman, 
TTKYaymlan, 1999 

6. Yusuf el Kardavi, Hayatii's-Sahabe, Ak9ag Yaymlan 

7. Kur'an Yolu Tiirk9e Meal ve Tefsir, DIB yaymlan 

8. Salname-i Nezaret-i Maarif, 1317 

Tezler 1. AKYUZLUER Giilertan, Eski Besni Yerle§im 

Bolgesi ve Kiiltiir Varhklarmm Restitiisyonu iizerine bir 
Ara§tirma, Doktora Tezi, Cukurova On., Adana, 2007 146 2. ARAS Numan, Ondokuzuncu Yiizyilda Malatya 
Sancagi Besni Kazasi'nm Tarihi Sosyo-Kiiltiirel ve 
Ekonomik Yapisi, Yiiksek Lisans Tezi, Kahramanmaras 
Siitcii Imam Uni., Kahramanmaras, 2006 

3. ARSLAN Ramazan, XIX. Yiizyilda Hisn-i Mansur, 
Behisni, Gerger ve Kahta'nm Sosyal ve Iktisadi Durumu, 
Doktora Tezi, Cumhuriyet Uni., Sivas, 2009 

4. CETIN Nuran, Adiyaman Ili ve Cevresindeki 
Manevi Halk inanclarmm Dinler Tarihi Acismdan 
Degerlendirilmesi, Yiiksek Lisans Tezi, Selcuk Uni., Konya, 
2007 

5. DEMIREL Feray, Besni Mezar Taslari, Yiiksek 
Lisans Tezi, Sel9uk Uni., Konya, 2008 

6. GOKDENIZ Omer Faruk. 262 Numarah Adiyaman 
Kadi Sicilinin Transkripsiyonu ve Degerlendirmesi. Yiiksek 
Lisans Tezi. Kahramanmaras Siitfii Imam Uni. 
Kahramanmaras. 2006 

7. GOKSU Cebrail, Adiyaman Ili Golbasi Ilcesinin 
Tarihi, Sosyo Ekonomik ve Kiiltiirel Yapisi, Yiiksek Lisans 
Tezi, Nigde Universitesi. Nigde. 2008 

8. KARDE§ Hiilya. Kahta bolgesinin arkeolojik oneme 
sahip alan ve eserlerini cbs yardimiyla veritabanmm 
olusturulmasi ve mevcut kullammin belirlenmesi. Yiiksek 
Lisans Tezi. Cukurova Universitesi. Adana. 2010 

9. KENGER Selahattin. 190 Numarah Besni Kazasi 
Osmanh §eriyye Mahkemesi Kayitlarmm 118-236 
Sahifelerinin Transkripsiyonun ve Degerlendirilmesi. 
Yiiksek Lisans Tezi. Kahramanmaras Siitcii Imam 
Universitesi. Kahramanmaras. 2006 147 10. OZCAMUS Ayse (Yavuz), Adiyaman Merkez ve 
Cevrelerindeki Adak Yerleri ve Uygulamalan, Yiiksek 
Lisans tezi, Gazi Uni., Ankara, 2007 

11. TA§KESEN Metin. Seyid Abdiilhakim el- 
Hiiseyni'nin Hayati ve Tasawuf Anlayisi. Yiiksek Lisans 
Tezi. Ankara Uni. 2007. Ankara 

12. TEKEREK Feyzullah. 260 Numarah Hisn-i Mansur 
(Adiyaman) Kadi Sicilinin 123-204. Sahifelerinin 
Transkripsiyonu ve Degerlendirilmesi. Yiiksek Lisans tezi. 
Kahramanmaras Siitcii imam Uni. Kahramanmaras. 2005 

13. YA§AR Ismail Celalettin, Adiyaman II ve 
Il9elerindeki Evliya Anlatilan, Yiiksek Lisans tezi, 
Gaziantep Uni., Gaziantep, 2010 

14. YE§ILKAYA Mehmet. Yiiksek Lisans Tezi. Gerger 
merkez ve koyleri agizlan. Yiiziincii Yil Universitesi.Van. 
2007 

15. YILDIRIM Sunay, Menzil Naksiligi Kadm Cemaati 
Uzerine Sosyolojik bir Arastirma Adiyaman Ornegi, Yiiksek 
Lisans Tezi, Firat Uni., Elazig, 2009 

16. YORUR Canan. 295 Numarah Adiyaman Kadi 
Sicili (H.1312) (1895) (1-90 Sayfalar). Yiiksek Lisans Tezi. 
Kahramanmaras Siitcii Imam Uni. Kahramanmaras. 2006 148 Makaleler 1 . ARSLAN Muhammet. Adiyaman Ulu Camii'nin 
tarihce ve Mimarisi. 

2. DALYAN Murat Gokhan. Amerikan 
Misyonerlerinin Osmanh Ermenilerinde Meydana getirdigi 
Boliinme ve Catismalar. George B. Nutting-George H. 
White ve Adiyaman Ermenileri Ornegi 

3. DEMIR Ekrem, Kahta'nm Kurulusu, Gelismesi, ve 
Bugunkii Fonksiyonel Ozellikleri. GU, Gazi Egitim 
Fakiiltesi Dergisi, Cilt 24, Sayil (2004) 227-247 

4. KINACI Selahaddin. Muhammed Ra§id Erol 

5. KORU Fehmi. Bir Manevi Onderin Kaybi Ansiklopedi 1. Ebu Zer el Gifari, Abdullah Aydmh, TDV islam 
Ansiklopedisi 

2. Safvan bin Muattal, M. Yasar Kandemir, TDV Islam 
Ansiklopedisi 

3. Nablus, §it Tufan Buzpmar, TDV islam 
Ansiklopedisi 149 4. Adiyaman, Yusuf HalacogTu, TDV Islam 
Ansiklopedisi 

5. Besni, Mehmet Tasdemir, TDV Islam Ansiklopedisi 

6. Abdiilhakim Hiiseyni, Evliyalar Ansiklopedisi 

7. Muhammed Rasid Erol, DIA. TDV Islam 
Ansiklopedisi 

WEB 1. 


http://tut.bel.tr/ 


2. 


www.kenthaber.com 


3. 


http://tez2.yok.gov.tr 


4. 


www.biyografi.net 


5. 


http://www.safvanbinmuattal.org/ 


6. 


http://www.uzeyirpeygamber.com/ 


7. 


http://www.zerbanatesi.com/ 


8. 


http://www.nisanyanmap.com/ 


9. 


http://www.halisiyye.com/ 


10. 


http://www.idealdusunce.com/ 


11. 


http://www.golbasimuftulugu.gov.tr/ 


12. 


http://www.tut.gov.tr/ 


13. 


http://www.uryanhizir.com/ 


14. 


http://www.celikhan.gov.tr/ 150 151 152